Om SFR 2-samrådet

I miljöbalkens 6:e kapitel ska vissa ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen innehålla ett samråd, där berörda ska kunna få information och ställa frågor till den sökande. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB startade ett samråd för slutförvaring låg- och medelaktivt avfall år 2010 och höll sitt sista samrådsmötet 2014.

Den 11 april 2018 skickade Naturvårdsverket in Finlands svar på Esbosamrådet till domstolen (aktbilaga 102), som du hittar här >>

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG deltog i samrådet och skickade inlagor till SKB tillsammans med Naturskyddsföreningen. Under samrådet kritiserade föreningarna bolaget för att inte betrakta SFR 2 som en ny kärnteknisk anläggning i avsikt att undvika en fullständig miljöprövning. Föreningarna ville dessutom se ett bättre underlag att samråda om, särskilt vad gäller lokalisering och långsiktig säkerhet, och varnade för en lång prövningsprocess med många kompletteringskrav om inte en attitydförändring sker hos kärnavfallsbolaget.

På MKG:s hemsida kan du hitta föreningens samrådsinlagor och länkar till nyheter om samrådsmötena >> 

Logga in