Om Strålsäkerhetsmyndigheten

Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot miljöbalken och mot kärntekniklagen. Det är Mark- och miljödomstolen respektive Strålsäkerhetsmyndigheten som har i uppdrag att genomföra respektive prövningsprocess och därefter lämna var sitt yttrande till regeringen som fattar de slutgiltiga tillståndsbesluten. 

Prövningen hos Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har mottagit två ansökningar enligt kärntekniklagen från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Bolaget ansöker dels om en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark och dels om Clink, en gemensam anläggning för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle i Oskarshamn. I den sistnämnda ansökan ingår det nuvarande mellanlagret Clab.  

Strålsäkerhetsmyndigheten har under den inledande sakgranskningsfasen skickat ut ansökan på remiss för insamling av synpunkter. Myndigheten har också skickat flera kompletteringsbegäranden till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Myndigheten, liksom mark- och miljödomstolen, kungjorde ansökan den 29 januari 2016.

På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du läsa om prövningsprocessen och ställa frågor om slutförvarsarbetet och om det radioaktiva avfallet. 

Myndighetens granskningsplan >>
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>
Kontaktuppgifter till utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

En sammanfattande illustration över hur ansökningarna kommer att hanteras:

 

 

Logga in