8 november 2006 |

Oriktig ansökan om kapselfabrik för kärnavfall

– Kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för radioaktivt kärnkraftsavfall är ett försöka att kortsluta svensk miljölagstiftning. Man vill ge sken av att slutförvarsmetoden är säker och i det närmaste godkänd. Inget kunde vara mer felaktigt, säger Catharina Lihnell Järnhester, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Kärnkraftsindustrin, via sitt dotterbolag SKB AB, har lämnat in en ansökan
enligt kärntekniklagen till Statens kärnkraftinspektion om att få bygga en
inkapslingsanläggning för högaktivt kärnkraftsavfall i form av använt
kärnkraftsbränsle. Industrin avstår samtidigt från att lämna in samma
ansökan enligt miljöbalken till Miljödomstolen. Tillstånd för att få bygga
ett slutförvar för högaktivt kärnkraftsavfall måste ges av regeringen enligt
både Kärntekniklagen och Miljöbalken. Miljödomstolen tillåter inte en
uppsplittring av ansökningar i delar eftersom det inte är möjligt eller
resurseffektivt att granska endast delar av ett system som kan orsaka
allvarlig störning på människa och miljö.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har bett en miljörättsexperten
Jur. Dr. Christina Hörnberg Lindgren att analysera ansökningsförfarandet. I
en utredning konstaterar hon att den aktuella ansökan utgör ett direkt
avsteg från gällande bestämmelser.

SKI har i ett brev till samtliga remissinstanser meddelat följande om
hanteringen av ansökan för inkapslingsanläggningen: ”SKI kommer att
översända SKB:s ansökan till remissinstanserna för synpunkter efter det att
SKB inkommit med aviserad komplettering. SKI kommer därför att begränsa
distributionen av inkommet material till de parter som kan anses vara
särskilt berörda samt de parter som själva efterfrågar materialet. SKI
förväntar sig inga synpunkter från remissinstanserna förrän dessa tagit del
av det kompletta materialet. Inget hindrar dock remissinstanser från att
lämna synpunkter på behov av kompletteringar av nu inkommet
underlagsmaterial till ansökan.”

MKG menar att denna hantering är helt riktig och visar att den kritik
föreningen haft mot ansökansförfarande är riktig.

  Pressmeddelandet som pdf >>

  Läs MKG:s skrivelse till SKI om behandlingen av ansökan >>

  Läs MKG:s PM om den juridiska behandlingen av ansökan >>

SKI:s information om granskningen av ansökan >>

Läs MKG:s pressmeddelande om säkerhetsrapporten 1 november >>

Logga in