Pressmeddelanden

Ansökan om osäkert slutförvar

Kärnavfallsbolaget SKB:s styrelse beslutade i förmiddags att ansökan om ett slutförvar ska skickas idag trots all den kritik som riktas mot den. - Vi är oerhört kritiska både till valet av plats där avfallet ska förvaras och den tekniska lösningen.

Kärnavfallsbolaget SKB misstolkar ny myndighetsrapport om kopparkorrosion

Kärnavfallsbolaget SKB, med Vattenfall och E.ON och deras dotterbolag som ägare, har skickat ut ett pressmeddelande där bolaget anser att medierapporteringen om den nya rapport om kopparkorrosion som Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen publicerat är missvisande.

Endast några hemliga forskningsrapporter om kärnavfall släpps av SKB!

Efter att det avslöjats att SKB har dolt forskningsresultat i sin kärnavfallsforskning i Äspölaboratoriet har bolaget gått med på att offentliggöra några fler rapporter som fram till idag varit interna och hemliga. Det är fråga om rapporter som finns i den så kallade IPR-serien som redovisar några, men inte alla, resultat från bolagets forskning i berglaboratoriet vid Äspö.

EU-kommissionens direktivförslag om kärnavfall bygger på en felaktig grund

Idag presenterar EU-kommissionen ett förslag till EU-direktiv om kärnavfallshantering. Förslaget är ett led i kommissionens arbete med att främja ny kärnkraft i Europa.

Kärnkraftsindustrin blundar för risker med radioaktivt avfall

Kärnkraftsindustrins avfallsbolag, SKB, lämnar idag in sitt senaste forskningsprogram om slutförvaring av det radioaktiva kärnkraftsavfallet till Strålsäkerhetsmyndigheten. Bolaget anser att all forskning som behövs för en ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle är genomförd.

Endast en gammal säkerhetsanalys för kärnavfall räcker inte!

Kärnavfallsbolaget SKB vägrar att presentera en färsk säkerhetsanalys för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. I samrådet inför en tillståndsansökan senare i år har endast en fyra år gammal analys från 2006, SR-Can, redovisats.

Samråd om slutförvar avbröts av SKB

De samråd som hållits mellan kärnavfallsbolaget SKB och miljörörelsen har ensidigt avbrutits av SKB utan att det finns en färdig säkerhetsanalys för ett slutförvar i Forsmark.
– Bolagets inställning har inte varit konstruktiv och ibland känts konfrontativ, vi känner oss utestängda från samtalen i förtid, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Samråd om slutförvar av kärnavfall genomförs trots stor osäkerhet om långsiktig miljösäkerhet

På lördag genomför kärnavfallsbolaget SKB ett avslutande samråd inför en kommande ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk. Detta trots att det fortfarande finns stora osäkerheter om den långsiktiga miljösäkerheten för förvaret.

Kopparkorrosionsfrågan kräver ytterligare utredningar

Det kom inga tydliga svar vid Kärnavfallsrådets internationella vetenskapliga seminarium om kopparkorrosionen. Det måste göras ytterligare experimentella försök och de måste göras fristående från kärnavfallsbolaget SKB.

Ny vetenskaplig artikel visar på risker med SKB:s slutförvar

Två svenska forskare från KTH har tillsammans med internationella forskare i en artikel i en ansedd vetenskaplig tidskrift presenterat nya forskningsrön som visar att det finns risker med kopparkorrosion i kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsmetod för högaktivt kärnavfall.

Logga in