13 november 2008 |

Regeringen ändrar miljöbalken: Industrin får fritt välja miljödomstol!

Den 13 november beslutade regeringen att lämna över en proposition (2008/09:76) till riksdagen om en ändring i miljöbalken (1998:808). Förslaget till förändring har tillkommit på initiativ av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB och innebär att en miljöprövning av en ansökan om ett slutförvar och en inkapslingsanläggning ska behandlas av samma miljödomstol. Detta tycker samtliga aktörer på kärnavfallsområdet är en bra förändring. Den andra ändringen är att industrin när den söker tillstånd fritt ska kunna välja vilken domstol ansökan lämnas till, om ansökan innefattar anläggningar på platser där olika miljödomstolar ansvarar. Denna möjlighet motsätter sig Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Den föreslagna innebär att om industrin väljer att bygga slutförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn kan industrin lämna in ansökan till Miljödomstolen i Växjö i stället för Miljödomstolen i Nacka (Stockholm). Detta trots att själva slutförvaret är huvudföremålet för prövning. Denna möjlighet motsätter sig Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. En prövning långt ifrån slutförvaret försvårar för lokalbefolkning och lokala miljöorganisationer att delta i huvudförhandlingen.

Naturskyddsföreningen skickade inför regeringsbeslutet ett brev till miljöminister Andras Carlgren (se nedan). I brevet föreslogs ett tillägg till den föreslagna lagtexten för att se till att miljöprövningen skar i den miljödomstol som ligger närmast slutförvaret. Regeringen tog ingen hänsyn till förslaget.

Ursprungligen kom förslaget till miljödepartementet i november 2007 i form av en juridisk utredning från kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB (se nedan). Med stöd av myndigheten Statens Kärnkraftinspektion, SKI, och miljödepartementets tjänstemän har industrin nu fått möjlighet att fritt välja miljödomstol.

Industrins förslag skickades ut på remiss av miljödepartementet under våren 2008. MKG svarade i sitt remissyttrande att den stöder att en ansökan av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning hanteras av en miljödomstol (se nedan). MKG dock att det inte behövdes någon lagändring för att en gemensam behandlig av anläggningar i en ansökan skulle ske. Föreningen markerade tydligt att det inte är önskvärt att industrin fritt ska få välja vilken miljödomstol som en ansökan ska lämnas in till.

Alla aktörer var för en gemensam miljödomstolshantering av en ansökan. Av andra större aktörer inom kärnavfallsområdet motsatte sig även Länsstyrelsen i Uppsala län att industrin skulle få välja miljödomstol, Kärnavfallsrådet kommenterade inte frågan och Statens kärnkraftsinspektion, SKI, var för förslaget. Östhammars kommun var för förslaget, men det fanns en reservation från Miljöpartiet som ansåg att ansökan skulle behandlas i den domstol närmast där slutförvaret lokaliseras. Se länk till dessa yttranden nedan.

MKG konstaterar att regering i och med sitt beslut genomför en förändring av miljöbalken som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB har beställt. Den utredning som industrin skickade till Miljödepartementet i november 2007 (finns nedan) har med SKI:s och miljödepartementets tjänstemän stöd lett till att industrin fritt kan välja miljödomstol.

Propositionen kommer nu att behandlas av riksdagen (se länk nedan).

Regeringens proposition 2008/09:76 om att förändra miljöbalken 081113 >>

Industrins utredning som har lett fram till regeringens proposition >>

Naturskyddsföreningens brev till miljöministern 081105 >>

 MKG:s remissyttrande över förslaget 080414 >>

Länk till nyhet om MKG:s yttrande 080414 där det även finns remissyttranden från andra aktörer samt industrins ursprungliga förslag till regeringen >>

Följ behandlingen av proposition 2008/09:76 i riksdagen >>

Logga in