14 februari 2019 |

Regeringen godkänner Riksgäldens förslag på säkerheterna för kärnavfallsfinansieringen

Staten, och därmed skattebetalarna, riskerar att stå för kostnader för kärnavfallet och rivningen av kärnkraftsreaktorerna om inte pengarna i kärnavfallsfonden räcker. Därför är det viktigt att den finansiella risken minimeras. Regeringen tog den 14 februari beslut om att godkänna Riksgäldskontorets förslag på riskbegränsande villkor för de säkerheter som kärnkraftindustrin ska garantera för att alla kostnader täcks. De tidigare beslutade säkerheterna ska ställas till Kärnavfallsfonden senast den 15 mars. 

Enligt finansieringslagen ska en reaktorinnehavare ställa säkerheter för finansierings- och kompletteringsbeloppet. Riksgälden har haft ansvar för att granska kärnkraftsbolagens förslag på säkerheter, dvs Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag, Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB och yttrade sig till regeringen våren 2018. Ärendet har remitterats mellan regeringen, riksgälden och ovannämnda bolag. Korrespondensen mellan parterna finns att följa i länkarna nedan. 

De senaste åren har kärnkraftens ägarbolag präglats av strukturella förändringar som påverkat bolagen negativt. Samtidigt har det skett en ökning av säkerhetsbeloppen som bolagen måste gå i borgen för.

Regeringen tog den 21 december 2017 beslut om kärnavfallsavgifterna för perioden 2018-2020 och vilka finansierings- och kompletteringsbelopp som respektive reaktorinnehavare ska garantera. Det beslutades att bolagen skulle lämna in en redogörelse till Riksgälden över vilka säkerheter som de avsåg att lämna. Riksgälden skulle redovisa förslagen till regeringen kompletterat med ett eget yttrande.  

Yttrandet från Riksgälden inkom till regeringen den 16 april 2018. Myndigheten anförde att förslagna säkerheter behövde kompletteras med riskbegränsande villkor. Riksgäldskontoret framförde att ett avyttringsvillkor bör instiftas som ska säkerhetsställa att en godtagbar säkerhet påvisas av den nya parten innan ägarbytet sker. Samt att en informationsplikt bör finnas på koncernmoderbolagen av vissa nyckeltal och händelser som ska säkerhetsställa att borgensförbindelsen följs.

Ägarbolagen anförde i ett svarsyttrande till regeringen att avyttringsvillkoret är oförenligt med grundlag och lag genom att det inskränker på både egendomsskyddet och näringsfriheten. 

Regeringens beslut den 14 februari innebär att de riskbegränsande villkoren godkänns. Inskränkningen ansågs inte vara av en sådan begränsning att de skulle omfattas av egendomsskyddet och näringsfriheten i regeringsformen. Villkoren har som syfte att minska statens finansiella risk och bedömdes som proportionerliga utifrån den risk staten bär som sistahandsansvaret för ett säkert omhändertagande av kärnavfall. De tidigare beslutade säkerheterna ska ställas till Kärnavfallsfonden senast den 15 mars.

 

Länkar:

Regeringens beslut om säkerheter för finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle, 190214 >>

Yttrande från Riksgälden över bolagens synpunkter på Riksgäldens ursprungliga förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall, 180827 >>

Yttrande från Uniper och Fortum angående Riksgäldens förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall, 

Yttrande Uniper, 180604 >>

Yttrande från Fortum, 180604 >>

Yttrande från Riksgälden avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall, 180416 >>

Bilaga 1: Föreslagna säkerheter

Bilaga 2: Exempel på Riksgäldens förslag på godtagbara säkerheter

 Regeringsbeslut om finansierings och kompletteringsbelopp, 171221 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om höjda kärnavfallsavgifter för 2018-2020, 171221 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrande från Riksgälden avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall, 180417 >> 

 

 

 

Logga in