Regeringsprövningen

Detta har hänt:
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskade under 2011-2017        ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Under 2018 avstyrkte domstolen ansökan medan SSM tillstyrkte. Regeringen gav därefter sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, möjlighet att komplettera ansökan. Kompletteringen har remitterats både till remissinstanser och allmänhet.

Regeringen tillsatte även 2017 tillsatte en utredning med uppdrag att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (SFS 1984:3), bl.a. i regleringen av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar. Riksdagen röstade ja till de föreslagna ändringarna juni 2020. 


Aktuellt:
Regeringen väntas ta beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen. Enligt en artikel på NyTeknik inväntar regeringen SSM:s sluttrapport av den kvalitetsgranskning som sker på SKB:s LOT-försök. 
Läs NyTeknik-artikel, 201015 >> 
Läs MKG:s kritik av SKB:s LOT-försök >>

Naturvårdsverket har meddelat regeringen att SKB:s kompletterande handlingar från 2019 kräver ett förlängt Esbo-samråd, dvs. att andra länder ges möjlighet att inkomma med fler synpunkter.
Läs nyhet om Naturvårdsverkets svar till regeringen ang Esbo-samråd, 210212 >>


Östhammar har meddelat regeringen att de inte kommer använda sitt veto utan säger ja till kärnbränsleförvaret.
Läs nyhet om Östhammars yttrande >> 

Den 10 juni röstade regeringen ja till en lagändring om bl.a. sistahandsansvar för kärnavfallsförvar, läs nyhet här >>  


I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa:
 

- Läsa de yttranden som inkom till regeringen den 23 januari 2018 från mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM >>

- Läsa den remiss som skickats till allmänheten 2020 >>

- Läsa SKB:s komplettering och de synpunkter som inkommit från remissinstanser samt SKB:s bemötande >>

- Följa och ladda ner handlingarna från regeringens pågående ärenden >>

 

Information på regeringens hemsida:

Här har regeringen samlat information om prövningen av ett kärnbränsleförvar >>

Logga in