2 december 2020 |

Riksgälden granskar Östhammars kommuns användning av medel ur Kärnavfallsfonden

Östhammars kommun lämnade in en redovisning av använda fondmedel för 2018 till Riksgälden den 5 mars och 29 mars 2019. Riksgälden har efter det granskat redovisningen och med start den 23 juni 2020 ställt ett antal frågor och begärt kompletteringar rörande kommunens användning av medel. Den 20 oktober lämnade Riksgälden även ett föreläggande till Östhammars kommun om att komplettera revisionen för 2018.

Framförallt handlar Riksgäldens frågor om att myndigheten vill ha en mer detaljerad redovisning av vad medlen används till – dels kommunens egen användning av medel, och dels hur de organisationer som kommunen i sin tur delat ut pengar till använt medlen.

Riksgäldens granskning har en hög detaljnivå med exempelvis krav på att Östhammars kommun särredovisar tidsåtgång för aktiviteter upptagna i redovisningen, och har ställt frågor kring ett antal så kallade stickprov med syftet att säkerställa att kommunen inte fondfinansierar arbete kopplat till kärntekniklagen och Fud-yttranden då detta inte täcks av dagens regelverk för användning av medel.

Behov av förtydliganden i lagstiftningen
Riksgäldens uppdaterade föreskrifter om kärnavfallsfinansiering började gälla den 1 oktober i år, efter att en remissrunda skett under 2019 och beslut tagits av myndigheten 19 februari 2020.

MKG har i yttranden lyft nödvändigheten av en viss flexibilitet i användningen av fondmedel, och konstaterar att det alltjämt finns ett stort behov av att ändra i lagstiftningen för användning av medel ur kärnavfallsfonden. Finansieringslagen bör uppdateras så att miljöorganisationer återigen kan erhålla medel för arbete med kärnavfallsfrågor. Det är även viktigt att berörda kommuner kan använda medel ur fonden på ett effektivt sätt som täcker behoven. Detta skulle även innebära att Riksgäldens arbete med att granska användningen av medel ur fonden underlättas. 

Länk till förteckning över ärendet hos Riksgälden: 

Förteckning över ärendet hos Riksgälden den 27 november 2020 >>

 

Läs fler nyheter på MKG.se:

Riksgäldens nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering börjar gälla, 201001 >>

Nyhet på Riksgäldens hemsida, 201001 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering från Riksgälden, 200422 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande över remiss om föreskrifter från Riskgälden, 190903 >>

Logga in