15 december 2009 |

Preliminär MKB för slutförvaret publicerad

Den 15 december publicerade kärnavfallsbolaget SKB en preliminär Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för slutförvaret av använt kärnbränsle som de vill ansöka om att bygga i Östhammars kommun intill Forsmarks kärnkraftverk. Samråd om MKB:n kommer att hållas den 6 februari i Östhammars kommun och den 9 februari i Oskarshamns kommun. MKB:n finns att ladda ner på industrins hemsida.

När ett bolag vill ansöka om att bygga en anläggning som är miljöstörande krävs att de bifogar en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, till ansökan om att få tillstånd. Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB räknar med att lämna in en ansökan för ett slutförvar av högaktivt kärnavfall till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen i slutet av 2010. Inför ansökan finns nu en preliminär MKB som det kommer att samrådas om den 6 februari i Östhammar och den 9 februari i Oskarshamn. MKB:n kan laddas ner från kärnavfallsbolagets hemsida.

MKB:n ska innehälla en beskrivning av de miljökonsekvenser som byggandet av ett slutförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn kan ge. Synpunkter som framförts i samrådet bör hanteras i den MKB som bifogas ansökan. MKB:n ska dessutom innehålla en redovisning av alternativ till de planer sökanden har så att Miljödomstolen ska kunna bedöma om den bästa platsen och metoden valts.

För mer detaljer kring samrådsmötena, se MKG:s kalendarium eller kärnavfallsbolaget SKB:s hemsida.

SKB:s Preliminära miljökonsekvensbeskrivning, dec 2009 >>

Samrådsmöte 6 februari Östhammar >>

Samrådsmöte 9 februari Oskarshamn >>

Logga in