9 december 2005 |

Seminarier med Clifford Voss i Göteborg och Stockholm

I samband med att MKG bjöd in Clifford I Voss för att träffa honom och prata om in- och utströmningsfrågans betydelse för en lokalisering av ett slutförvar så anordnade Chalmers och KTH vetenskapliga seminarier i ämnet. Intresset för seminarierna var stort och många deltog.

Den 6 december presenterade Clifford I Voss sin forskning på ett vetenskapligt seminarium på Chalmers i Göteborg. Vid samma tillfälle presenterade även Lars O Ericsson det forskningsarbete om in- och utströmningsområden som han och några kolleger utför åt kärnavfallsbolaget (SKB AB). Den 8 december presenterade Clifford I Voss sin forskning på ett vetenskapligt seminarium på KTH. Jan-Olof Selroos från SKB gjorde därefter en kort redogörelse för SKB:s forskning på området just nu.

Clifford I Voss presenterade på båda seminarierna sin hypotes om att det är möjligt att det finns miljömässiga fördelar med att lägga slutförvaret för kärnavfall i ett inströmningsområde för grundvatten. Voss menar att det kan ta 100 000 år innan grundvattnet som kommer in i ett inströmningsområde kommer upp till biosfären. Vid östersjökusten, som är ett utströmningsområde, kan det däremot ta så kort tid som 50 år innan ett läckage är uppe vid markytan. De platser som för närvarande undersöks för ett eventuellt slutförvar ligger båda vid kusten och därmed i utströmningsområden. En viktig fråga är om in- och utströmningen av grundvatten borde ha legat till grund för kärnavfallsbolagets val av plats för ett slutförvar av kärnavfall. Kärnavfallsbolaget borde i så fall inte ha valt kustnära placeringar.

Kärnavfallsbolaget (SKB AB) säger på sin hemsida att de ”håller med om att det kan vara en fördel om förvaret placeras under ett inströmningsområde” men säger samtidigt att deras ”analyser visar att det finns inströmningsområden både nära kusten och i inlandet.” Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) vill påpeka att trots detta så sker de nuvarande platsundersökningarna i utströmningsområden.

Lars O Ericsson, som är projektledare för de modelleringar av in- och utströmningsområden som SKB AB utför nu, beräknar att vara färdig med rapportering från denna forskning i februari/mars 2006.

Mer information om Clifford I Voss syn på frågan om in- och utströmning (som pdf) >>

Mer information om Lars O Ericssons forskning om in- och utströmning (som pdf) >>

Läs mer om SKB:s syn på frågan på deras hemsida >>

Logga in