6 mars 2012 |

Seminarium om Kärnavfallsrådets årliga kunskapslägesrapport

Kärnavfallsrådets anordnade den 6 mars ett seminarium i samband med inlämnandet av sin årliga rapport till regeringen ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - långsiktig säkerhet, haverier och global utblick”. Rapporten identifierar bl.a. frågor om de tekniska barriärernas funktion under förvarstiden av använt kärnbränsle samt säkerhetsanalysens roll i olika tidsskeden.

På Kärnavfallsrådets seminarium, eftermiddagen den 6 mars på Näringslivets hus i Stockholm, deltog flera föredragshållare som talade utifrån frågeställningarna som hanteras i den kunskapslägesrapport som Kärnavfallsrådet den 28 februari lämnats till regeringen. Syftet med rapporten är att ”belysa de frågor som Kärnavfallsrådet anser särskilt relevanta, och klargöra Kärnavfallsrådets synpunkter i dessa”. I år fick rapporten titeln ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - långsiktigt säkerhet, haverier och global utblick”.

Under första delen av seminariet talade Clas-Otto Wene och Willis Forsling, ledamöter i Kärnavfallsrådet, utifrån temat ”Härifrån till evigheten”. De diskuterade begreppen initialtillstånd, idealtillstånd och byggnorm. Initialtillståndet för slutförvaret är det tillstånd som finns direkt efter förslutning. Men för att barriärfunktionerna ska fungera och ge långsiktig säkerhet måste leran svälla och kopparkapseln inte korrodera fram till ett läge då ett idealtillstånd inträder, ett tillstånd som också är utgångspunkten och förutsättningen för att den långsiktiga säkerhetsanalysen ska gälla. I Forsmarkberget är vattenflödena låga och det kan ta tusen år för idealtillståndet att uppnås vilket innebär att det finns många osäkerheter om att det överhuvudtaget sker. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att kunskapen om hur leran beter sig och om riskerna för kopparkorrosion är bristfällig. För att skapa de rätta förutsättningarna för en långsiktig säkerhet behöver dessutom konstruktionsförutsättningarna, dvs. det som rådet kallar byggnormen vara realistisk, operativ och kunna hantera osäkerheter.

En viktig fråga som Willis Forsling tog upp på seminariet är möjligheten att konstgjort väta leran för att den ska svälla snabbare. MKG har också analyserat denna fråga och har dragit slutsatsen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB inte förordar en sådan lösning i ansökan eftersom det skulle vara mycket svårt att få leran att svälla jämnt. I en studie från 2009 som bolaget gjort visas på de problem en ojämn vätning av leran i ett deponeringshål kan ge (SKB rapport R-09-29). Du hittar SKB-rapporten och Wenes och Forslings presentationer nedan.

Under seminariets andra del talade Mats Harms-Ringdahl, ledamot i Kärnavfallsrådet samt Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet. De talade om konsekvenser av kärnkraftshaverier på nationell lagstiftning och internationell debatt. Deras presentationer finns för nedladdning nedan. 

Den tredje och sista delen av seminariet, med temat Internationell utblick, talade Gábor Szendrö, Miljödepartementet, om 2011/70/EURATOM, direktivet om ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Tyvärr uteblev Holmfridur Bjarnadottirs, kanslichef på Kärnavfallsrådet, dragning ”Olika länder – olika tillvägagångssätt. Översikt över nationella kärnavfallsprogram”.

Alla presentationer finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets program för seminariet >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2012 – Härifrån och till evigheten och internationell utblick, 120228 >>

Om Kunskapslägesrapporten på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Kärnavfallsrådets Nyhetsblad 2012-1 om seminariet >>

Presentationer från seminariet och relaterat material:

”Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering” av Clas-Otto Wene, ledamot i Kärnavfallsrådet >>

”Från initialtillstånd till idealtillstånd i slutförvaret för använt kärnbränsle” av Willis Forsling, ledamot i Kärnavfallsrådet >>

Rapporten SKB R-09-29, Effects of water inflow on the buffer – an experimental study, augusti 2009 >>

”Från Chalk River till Fukushima” av Mats Harms-Ringdahl, ledamot i Kärnavfallsrådet >>

”Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området” av Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet >>

”Kärnavfallsdirektivet 2011/70/EURATOM” av Gábor Szendrö, Miljödepartementet >>

Logga in