14 juni 2013 |

Sextonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 14 juni hölls det sextonde mötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade gruppen hösten 2012 eftersom gruppen inte fick insyn i all den kopparkorrosionsforskning som föreningen krävt ska offentliggöras som en del av kompletteringarna av slutförvarsansökan i den pågående miljöprövningen. Den 16 september offentliggjordes protokollet från mötet och presentationerna från mötet.  Bland det mest intressanta på mötet en redovisning av försök utförda i Mölnlycke på företaget Microbial Analytics av Karsten Pedersen, professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet m.fl. åt kärnavfallsbolaget SKB. Gruppens nästa möte hålls den 3:e oktober på företaget som ligger utanför Göteborg. 

Försöken gjorda på företaget visar att vätgas produceras från kopparbitar i glasbehållare som innehåller syrgasfritt vatten och upprepar därmed en typ av försök som genomförts av Gunnar Hultquist m.fl. på KTH. Vätgasproduktionen betyder med all sannolikhet att koppar korroderar i en syrgasfri miljö även om det krävs längre försöksserier för att kopparkorrosionsprodukter ska synas på kopparytorna.

Uppdatering: Resultaten från försöken är nu publicerade i en SKB-rapport: "SKB TR-13-13 Development of a method for the study of H2 gas emission in sealed compartments containing canister copper immersed in O2-free water". Rapporten är en väldigt bra rapport med tydlig hantering av felkällor. Den visar entydigt att vätgas produceras när koppar kommer i kontakt med rent syrgasfritt vatten. Länk till en nyhet på MKG:s hemsida där rapporten kan laddas ner finns nedan. 

På mötet redovisades även det aktuella läget vid de försök som pågår vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Efter att ha läst protokoll och presentation menar MKG att det är tydligt att det finns så pass stora osäkerheter i experimentuppställningen vid laboratoriet att värdet av de resultat som hittills erhållits för att få klarhet i frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten är begränsade. Det har läckt ut vätgas ur försöksuppställningen och dessutom har det funnits en bit glas i experimentet som har angripits av vatten på ett sätt så att ämnen från glaset kan ha passiviserat kopparytan för korrosion. Men försöken i Uppsala fortsätter med en experimentuppställning som ska vara tät så nya resultat kan komma att offentliggöras i höst.

Kärnavfallsbolaget SKB har tagit ett principbeslut på att inte, till skillnad från när MKG var medlem i referensgruppen de första tretton mötena, offentliggöra presentationer från gruppens möten förrän protokollet är klart. Tills dess får utomstående inte ta del av resultaten. Erfarenhetsmässigt har detta tagit ca 2 ½ månad. Denna gång tog det tre månader. 

Dagordningen, mötesanteckningarna och presentationerna från mötet finns att ladda ner nedan. 

 

Länkar:

Dagordning från SKB:s referensgruppsmöte om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö >>

Protokoll från referensgruppsmötet 14 juni 2013 >>

Bilaga A  ”Koppars korrosion i ultrarent vatten” av Mats Boman >>

Bilaga B ”Förhandsvisning av rapport "Development of a method for the study of H2 gas emission..." av Karsten Pedersen >>

Bilaga C ”Dokumentet ”Steady state Hedin referensgruppen SKB.docx” tillhandahållet av Gunnar Hultquist" >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om rapporten SKB TR-13-13 >>

Nyhet om tidigare referensgruppsmöten:

Nyhet om det femtonde referensgruppsmötet 2013-03-25 >>

Nyhet om det fjortonde referensgruppsmötet 2012-11-06 >>

Nyhet om det trettonde referensgruppsmötet 2012-08-24 >>

Nyhet om det tolfte referensgruppsmötet 2012-05-07 >>

Nyhet om det elfte referensgruppsmötet 2012-02-01 >>

Nyhet om det tionde referensgruppsmötet 2011-11-28 >>

Nyhet om det nionde referensgruppsmötet 2011-09-21 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in