3 oktober 2013 |

Sjuttonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 3 oktober hölls det sjuttonde mötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö. Mötet anordnades denna gång på företaget Microbial Analytics i Mölnlycke. Komplettering: Nu finns även protokollet och presentationerna att ladda ner (7 jan 2014).

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade referensgruppen hösten 2012 eftersom gruppen inte fick insyn i all den kopparkorrosionsforskning som föreningen krävt ska offentliggöras som en del av kompletteringarna av slutförvarsansökan i den pågående miljöprövningen. MKG har dock forsatt följa mötena noga och kontaktar flera av deltagarna för att få information efter varje möte. Refrensgruppens arbete och diskussioner ska präglas av öppenhet enligt de riktlijer som sattes upp när gruppen bildades så det finns inget som hindrar att deltagare berättar om mötena. MKG får dessutom via föreningen Milkas, som är observatör i gruppen, ta del av den korrespondens som sker inom gruppen.

Protokoll från gruppen med presenationer tar dock flera månader att ta fram, men MKG publicerar dessa så fort de blir tillgängliga. Dagordningen till mötet finns nedan. 

På förra mötet den 14 juni redovisade Karsten Pedersen, på Microbial Analytics, de försök som utförts på beställning av kärnavfallsbolaget. Försöken visar att vätgas produceras från kopparbitar i glasbehållare som innehåller syrgasfritt vatten och upprepar därmed en typ av försök som genomförts av Gunnar Hultquist m.fl. på KTH. Vätgasproduktionen betyder med all sannolikhet att koppar korroderar i en syrgasfri miljö även om det krävs längre försöksserier för att kopparkorrosionsprodukter ska synas på kopparytorna. En SKB-rapport om det arbetet har publicerats: SKB TR-13-13 Development of a method for the study of H2 gas emission in sealed compartments containing canister copper immersed in O2-free water". Länk till en nyhet på MKG:s hemsida där rapporten kan laddas ner finns nedan.

På dagens möte gjordes ett besök på Microbial Analytics i Mölnlycke och Karsten Pedersén höll enligt dagordningen i ytterligare en dragning.  

På dagordningen fanns även en punkt där forskare från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet beskrev utvecklingen av försöken där. Tidigare har det uppdagats att det varit läckage i utrustningen och att en glasbit i utrustningen har lösts upp och kontaminerat kopparprovet och vattnet. Dessuom har kopparbiten ytbehandlats så att väthas kan ha tryckts in. Enligt en prersentation på detta möta har uppsalaforskarna när det fått utrustningen tät uppmätt relativt höga halter vätgas i försöksutrustningen som kommer från stålet i utrustningen.

MKG drar slutsatsen att problemen med utrustningen innebär att det inte finns några vettiga resultat att presentera från tre års arbete. Den rapport med resultat som finns i utkast från försöket måste därför läggas på hyllan, alternativt får den skrivas om för att beskriva de problem som funnits med experimentutrustningen.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, förutsätter att forskarna på Ångströmlaboratoriet nu samlar sig och ser till att få ordningen på utrustningen och påbörjar nya försöksserier så att relevanta resultat kan finnas åtminstone under 2014.

Kärnavfallsbolaget SKB har tagit ett principbeslut på att inte, till skillnad från när MKG var medlem i referensgruppen de första tretton mötena, offentliggöra presentationer från gruppens möten förrän protokollet är klart. Tills dess får utomstående inte ta del av resultaten. Detta har tagit ca 3 månader. Så fort protokollet är klart kommer MKG att publicera det och presentationerna från mötet på denna sida. Dagordningen från mötet finns att ladda ner nedan.

Komplettering 7 januari 2014: Nu finns protokoll och presentationer för nerladdning nedan.

Länkar:

Dagordning från SKB:s referensgruppsmöte om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö >>

Protokoll från referensgruppsmötet >>

Bilaga A - "Koppars korrosion i ultrarent vatten" - Yvonne Andersson >>

Bilaga B - "Koppars korrosion i ultrarent vatten - fortsättning" Mikael Ottosson >>

Bilaga C - "Försök med koppar och vatten" Karsten Pedersen >>

Här kommer minnesanteckningar och presentationer att publiceras.

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om rapporten SKB TR-13-13 >>

Nyheter om tidigare referensgruppsmöten:

Nyhet om det sextonde referensgruppsmötet 2013-06-14 >>

Nyhet om det femtonde referensgruppsmötet 2013-03-25 >>

Nyhet om det fjortonde referensgruppsmötet 2012-11-06 >>

Nyhet om det trettonde referensgruppsmötet 2012-08-24 >>

Nyhet om det tolfte referensgruppsmötet 2012-05-07 >>

Nyhet om det elfte referensgruppsmötet 2012-02-01 >>

Nyhet om det tionde referensgruppsmötet 2011-11-28 >>

Nyhet om det nionde referensgruppsmötet 2011-09-21 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in