2 maj 2017 |

SKB ändrar sig om reaktortankar i SFR 2

Kärnavfallsbolaget SKB meddelade den 2 maj att bolagets styrelse fattat nya beslut angående projektet för tillbyggnaden, SFR 2, av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Beslutet innebär att reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken som ska slutförvaras i den nya anläggningen ska segmenteras i stycken istället för att deponeras hela. Dessutom ska bolagets yrkande om mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR 2 dras tillbaka viket betyder att det inte behövs en ny tredje tillfartstunnel. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i samrådet och i kompletteringsyttranden över SFR 2-ansökan återkommande påpekat fördelarna med en segmentering av reaktortankarna och välkomnar beslutet.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB håller för närvarande på att förbereda ett svar till den 15 maj på remissinstansernas synpunkter med kompletteringskrav i prövningen av ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2.

I Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, andra kompletteringsyttrande över SFR-tillbyggnaden (SFR 2) ifrågasatte föreningarna bland annat att reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken är tänkta att slutförvaras hela i anläggningen. En segmentering av reaktortankarna ger en möjlighet att minska volymen radioaktivt avfall och en återvinning av vissa mängder stålet är möjligt, t.ex. för att göra avfallsbehållare av.

Föreningarna påpekade även att en segmentering av reaktortankarna skulle innebära att den nya tunneln som krävs för att möjliggöra slutförvaring av hela reaktortankar inte byggs. Naturskyddsföreningen och MKG konstaterade att det finns såväl energi-, naturvärdes-, miljö-, som resursskäl att slutförvara reaktortankarna segmenterade (se länk till nyhet om yttrandet nedan). Kärnavfallsbolaget såg att det fanns ekonomiska skäl som var viktiga.

Den 2 maj meddelade kärnavfallsbolaget SKB att bolagets styrelse ändrat sig. De nio kokarreaktortankarna ska segmenteras i stycken istället för att slutförvaras som hela enheter. Enligt kärnavfallsbolagets projektledare för SFR-tillbyggnaden är det de tekniska, logiska och ekonomiska aspekterna som har blivit avgörande för beslutet. Dessutom informerade kärnavfallsbolaget att bolagets yrkande på tillstånd för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR 2, bland annat de tre tryckvattenreaktortankarna, ska dras tillbaka. Mellanlagring ska i stället ske vid kärnkraftverken fram till att det särskilda slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall, SFL, är driftsatt.

 

Länkar:

Pressmeddelande på SKB:s hemsida, 170502 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SFR 2: SSM vill ha ytterligare kompletteringar av SKB, 161028 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår, 160930 >>

SFR 2: Domstolen vill ha synpunkter på om ansökan behöver kompletteras ytterligare, 160712 >>

SKB kompletterar ansökan om SFR 2, 160701 >>

SFR 2 ska prövas av regeringen som ny anläggning, 160504 >>

Logga in