29 oktober 2010 |

SKB har fuskat i redovisning av resultat av kopparkorrosionsforskning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG begärde i början av september att kärnavfallsbolaget SKB skulle offentliggöra två konsultrapporter med resultat från MiniCan-projektet i Äspö-laboratoriet. Idag, två månader senare, har SKB skickat rapporterna. Rapporterna visar tydligt att bolaget avsiktligt och på ett vilseledande sätt dolt forskningsresultat från kopparkorrosionsforskningsdelen inom projektet.

I juni publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM resultatet av en extern konsultgranskning av kärnavfallsbolaget SKB:s kvalitetssäkring av kopparkorrosionsforskningen i berglaboratoriet under Äspö. I samband med detta avslöjades att bolaget inte redovisat forskningsresultat från det så kallade MiniCan-projektet på ett riktigt sätt. I en offentlig rapport SKB TR-09-20 saknades mätvärden som fanns i två konsultrapporter med resultat från som myndighetsgranskningen fick tillgång till.

SKB ansåg inledningsvis att rapporterna endast var interna och ville inte lämna ut dem. MKG begärde i september 2009 att bolaget skulle lämna ut rapporterna. Nu har bolaget skickat dem till Strålsäkerhetsmyndigheten. Konsultrapporterna från Serco Technical and Assurance Services finns nedan liksom ett följebrev från SKB. Där finns även myndighetens granskningsrapport och den ursprungliga SKB-rapporten TR-09-20.

MKG menar att efter det att de två konsultrapporterna slutligen offentliggjorts går det att konstatera att döljandet av mätdata gjorts på ett avsiktligt och vilseledande sätt i den offentliga rapporten SKB TR-09-20. MKG anser att det som skett är att betraktas som vetenskapligt fusk i redovisning av forskningsresultat.

Till de nu släppta konsultrapporterna har SKB bifogat granskningskommentarer av Frasier King som är den konsult som är närmast knuten till SKB:s kopparkorrosionsforskning. MKG anser att kommentarerna utgör intressant läsning eftersom de kommer från den person som är den främsta försvararen av hypotesen att koppar korroderar mycket långsamt i en syrgasfri slutförvarsmiljö. Kommentarerna visar genom dess betoning på behovet av nedtoning av resultaten, på hur problematiska kopparkorrosionsfrågorna är för King och för SKB. Som externt oberoende vetenskaplig granskning menar dock MKG att kommentarerna inte har något större värde.

Om inte SSM utfört en granskning av bolagets kopparkorrosionsfoskning hade troligen aldrig den felaktiga redovisningen av forskningsresultaten upptäckts. SKB:s MiniCan-projekt i Äspölaboratoriet är ett av flera projekt som undersöker frågan om kopparkorrosion påverkar de kapslar som ska slutförvara det använda kärnbränslet i 100 000 år. Om inte kopparkorrosionshastigheten på kapslarna undersöks noga innan byggandet av slutförvaret riskerar vi ett läckage av radioaktiva ämnen redan inom 1000 år. Att information döljs i beslutsgrundande forskningsrapporter är därför förödande.

Efter att ha gjort en mer ingående analys av rapporterna har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning skrivit ett brev till SKB med synpunkter på bolagets vetenskaplighet och dess öppenhet vad gäller forskningsresultat. I brevet finns en analys av hur forskningsresultaten förvanskats.

I brevet begär även MKG att bolaget ska tillgängliggöra alla sina underrapporter från forskning i Äspölaboratoriet. MKG har också begärt bolaget att visa en lista på alla de rapporter som konsultbolagen Clay Technology AB och Kemakta Konsult AB, m.fl. har tagit fram. Se länk till vår nyhet om brevet där det kan laddas ner finns nedan.

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM-rapport avslöjar att SKB dolt problem med kopparkorrosion, 100825 >>

SSM:s rapport ”Quality assurance review of SKB’s copper corrosion experiments” av Tamara D .Baldwin och Timothy W .Hicks, Galson Sciences Ltd >>

SKB:s rapport från MiniCan-projektet ”SKB TR-09-20 Miniature canister corrosion experiments - results of operations to May 2008", juli 2009 >>

SKB:s följebrev till tillgängliggörandet av konsultrapporterna från Serco, 101029 >>

Sercos konsultrapport "Miniature Canister (MiniCan) Corrosion Experiment Progress Report 1 for 2008-2009" 101019 >>

Sercos underrapport "Miniature Canister (MiniCan) Corrosion Experiment Progress Report 2 for 2008-2009" 101019 >>

Uppdatering: Länkar framåt, se nedan!

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet, 101112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM-diarienummer 2009/4300 om forskningsgranskning, 101112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB svarar på MKG:s skrivelse om vetenskaplighet och öppenhet, 101119 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att endast några hemliga forskningsrapporter om kärnavfall släpps av SKB! 101119 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter, 101215 >>

 

Logga in