28 februari 2014 |

SKB kompletterar åter om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 5:e och 28:e februari lämnat in två kompletteringssvar till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, angående degraderingsprocesser, d.v.s. kopparkorrosion m.m., för kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle. Bolaget anser sig därmed ha svarat på alla frågor utom en som SSM ursprungligen ställde i september 2012. Den fråga som saknar svar handlar om risk för korrosion från läckströmmar. Dessutom har bolaget ännu inte gett något svar på det särskilda kompletteringskravet SSM ställt om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten.

Sedan kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten våren 2011 har myndigheten kontinuerligt begärt kompletteringar. Kompletteringarna behövs för att ansökan ska kunna prövas i sak enligt kärntekniklagen. I september 2012 skickade myndigheten omfattande kompletteringsbegäranden till bolaget, bl.a. rörande frågor om de kopparkapslar som ska förvara det använda kärnbränslet. Kärnavfallsbolaget svarar på begärandet i omgångar i juni 2013 och med två svar i februari 2014, den 5:e och 28:e.

Bolaget anser därmed att de svarat på frågorna med undantag av en samt ett par rapportbilagor som ännu inte är klara. Frågeställningarna handlar om risker för hur kapseln kan påverkas av korrosionsskador på grund av bl.a. gaser, syrgasfritt vatten, saltanrikning och radiolysprodukter. Av 10 listade frågor om korrosionspåverkan i myndighetens begäran kvarstår nu endast fråga 5, som handlar om läckströmmars inverkan på kapseln. Fråga 5 kommer enligt bolaget att besvaras senast 31 juli 2014.

SSM har begärt ett avstämningsmöte i sak om kopparkorrosionsfrågor som planeras till vecka 17.

I juni kommer dessutom bolaget att lämna ett svar eller en lägesrapport på det särskilda krav på komplettering rörande korrosion i syrgasfritt vatten som SSM ställde den 14 februari 2012. Två tidigare lägesrapporter har lämnats i juni och december 2013.

 

Länkar:

SSM:s begäran om komplettering – degraderingsprocesser för kapseln, 120911 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s kompletteringsbegäran, 120913 >> 

SKB:s svar till SSM på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln är inlämnat i flera omgångar:

Punkt 8 inlämnades den 28 februari 2014 >>

Punkt 2, 4, 6-7 och 9-10 inlämnades den 5 februari 2014>>

Punkt 1 och 3 inlämnades den 13 juni 2013 >> 


Bilagor till kompletteringssvaren:

 1: "Influence of high chloride concentration on copper corrosion" Lilja C, SKB >>

 2: ”Localised corrosion of copper canisters in bentonite pore water”, King F, Lilja C, SKB R-13-27, Svensk Kärnbränslehantering AB  >> (under utgivning).

 3: "Sulphide mass-transport limited corrosion", King F, m.fl. >>

 4: "Corrosion of the copper canister inside due to radiolysis of remaining water in the insert" Neretnieks I och Johansson J  >>

 5: "The role of hydrogen in copper", Sandström R >>

 6: Olsson P, Chang Z, Yousfi A, Thuvander M, Boizot B, Brysbaert G, Metayer V, Gorse-Pomonti D, 2013. Electron irradiation accelerated Cu-precipitation experiment. SKB R-13-50, Svensk Kärnbränslehantering AB (under utgivning).

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnar juni-kompletteringar, inklusive kompletteringar av degradering av kapseln och en lägesrapport om syrgasfri kopparkorrosion, 130628 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnat in en lägesrapport om syrgasfri kopparkorrosion i december, 131220 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnar in kompletteringar i december, 131220 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnar in kompletteringar i februari, 140228 >>

Logga in