20 november 2018 |

SKB:s och Uppsala universitets forskning om kopparkorrosion anmäls för fusk

Uppsala universitetets forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten, beställd av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB, har blivit anmäld för oredlighet, dvs fusk. Anmälaren Torbjörn Åkermark, korrosionsexpert och tidigare forskare på Stockholms universitet, har den 20 november blivit intervjuad i Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur. Han menar att den forskning som bolaget tagit fram innehåller rena lögner om den avgörande säkerhetsbarriären kopparkapseln i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle.

Under hela prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark har frågan om riskerna över om kopparkapslarna korroderar i den syrgasfri miljö som råder nere i slutförvaret varit aktuella. Forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, har varnat för att läckage kan ske mycket tidigare än beräknat på grund av flera olika korrosionsscenarier. Senast den 30 april 2019 ska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB komplettera ansökan till mark- och miljödomstolen, bl.a. med mer underlag om kopparkorrosion. 

Den 20 november skriver Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur i en artikel på hemsidan om att Torbjörn Åkermark, korrosionsexpert och tidigare forskare på Stockholms universitet, skickat in en anmälan om forskningsfusk. Åkermark hävdar bl.a. att redovisningen av den forskning som Uppsala universitet fick i uppdrag göra åt kärnavfallsbolaget om kopparkorrosion och som publicerats i artiklar i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science, innehåller lögner och siffror som presenterats på ett felaktigt sätt. I företrädare för SKB presenterar uppgifter som visar att koppar inte korroderar i rent vatten. Sammanlagt gäller Åkermarks anmälan två artiklar och en kommentar i tidskriften. Du hittar Åkermarks anmälan med hänvisningarna till artiklarna redovisade nedan.

Torbjörn Åkermark säger till Sveriges Natur: ”– Jag kände inte igen de resultat de presenterade i artikeln. Då upptäckte jag att de plockat data från olika försök och klippt och klistrat ihop dem, berättar Torbjörn Åkermark.” Uppsalaforskarna och SKB får försvara sig i Sveriges Natur och hävdar att deras sätt att presentera data på är ett korrekt sätt och inte handlar om forskningsfusk. Läs mer om de båda parternas ställningstagande i artikeln från Sveriges Natur länkad nedan. Om argumenten grundas på god vetenskap eller inte, ska avgöras av Uppsala universitets nämnd för utredning av oredlighet i forskning, som har fått Torbjörn Åkermarks anmälan genom rektorn för Uppsala universitet. Åkermark har även begärt att en kopia av anmälan ska skickas till Centrala Etikprövningsnämnden. 

Uppdatering 2019-10-21: Expertgruppen för oredlighet i forskning har yttrat sig efter att ha beslutat att utse professor Dr. Philippe Marcus, Director of the Laboratory of Physical Chemistry of Surfaces, Chimie ParisTech, till sakkunnig i ärendet. Den 7 oktober lämnade Philippe Marcus en rapport till gruppen.

I yttrandet framförs professor Dr. Philippe Marcus åsikt "att den anmälda forskningen inte i alla delar bedrivits optimalt men att det saknas grund för anklagelserna om oredlighet i forskning" även om professor ser att det finns brister i forskningen.

Istället menar expertgruppen, med stöd av Philippe Marcus, att det handlar om olika uppfattningar om hur forskning ska bedrivas, exempelvis metodologiskt, och att gruppen delar Philippe Marcus uppfattning att de eventuella bristerna i forskningen bör hanteras i ett fortsatt vetenskapligt utbyte inom och mellan de olika forskargrupperna. Expertgruppen anser inte att bristerna omfattas av begreppet oredlighet i forskning och att det saknas stöd för anklagelserna.

De anklagade Uppsalaforskarna har avstått möjligheten att kommentera Philippe Marcus rapport. Däremot har Torbjörn Åkermark i en kommentar till Expertgruppen den 17 oktober 2019 ifrågasatt Philippe Marcus opartiskhet som sakkunnig och framför att denne är olämplig som sakkunnig i ärendet. 

Uppdatering 2019-12-17: Rektor Eva Åkesson vid Uppsala universitet har fattat beslut i ärendet att forskarna vid universitet inte förfarit oredligt i sin forskning på det sätt som framförts i Torbjörn Åkermarks anmälan.

Som stöd för rektorns beslut finns Expertgruppens utlåtande som beskrivits ovan och en rapport från Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet från den 9 december 2019.

Nämnden för utredning av oredlighet i forskning har tagit del av yttranden från de anmälda forskarna, ett yttrande från en sakkunnig samt Expertgruppens yttrande som inhämtats från sakkunnig som utsetts av Expertgruppen.

 

Länkar:

Beslut av rektor vid Uppsala universitet, 191217 >>

Utredningsrapport från Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid UU, 191209 >>

Yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning, 191021 >>

Nyhet i Sveriges Natur ”Forskning anmäls för fusk – bråket om slutförvaret fortsätter”, 181120 >> 

Torbjörn Åkermarks anmälan, 181107 >>

Bilagor:
1. Bedriver SKB öppen och fri grundläggande forskning? >>
2. Arbetsgång för att utvärderandet av figurerna >>

Sida på MKG:s hemsida med nyheter om kopparkorrosion samlade >>

SKB beviljas anstånd med regeringsyttranden till april 2019, 180704 >>

Logga in