1 december 2006 |

SKI och Länsstyrelsen i Uppsala län markerar om alternativredovisning

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, meddelade innan sommaren att industrins strategi för alternativredovisningar har ändrats. Under hösten har både Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Länsstyrelsen i Uppsala län markerat kraftfullt mot detta.

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, meddelade innan sommaren att industrins strategi för alternativredovisningar har ändrats. Istället för att ansöka om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle med olika alternativredovisningar har industrin sagt att de bara ska söka för att bygga just ett KBS-slutförvar med de redovisade alternativen vertikal och horisontell placering av kapslarna. Under hösten har både Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Länsstyrelsen i Uppsala län markerat kraftfullt mot detta. I augusti skrev Länsstyrelsen i Uppsala län ett brev till kärnkraftsindustrin och framförde att det krävs en bred beskrivning av alternativa metoder och val av platser i ansökan. SKI har efter samråd med Statens strålskyddsinstitut, SSI, i december i ett brev till kärnkraftsindustrin sagt att det är viktigt att industrin i miljökonsekvensbeskrivningen redovisar de alternativ som har utretts men som av olika anledningar har förkastats. Myndigheterna menar att det också är viktigt att industrin redovisar motiven till varför alternativen inte har utretts vidare.

Länsstyrelsen i Uppsala län har även i november skrivit en PM till kärnkraftsindustrin där länsstyrelsens åter redovisar sin syn på samrådet.
Missiv, PM med bilagor finns nedan.

   SKI:s brev till kärnkraftsindustrin, SKB AB, om alternativredovisning 061201 >>

   Länsstyrelsens i Upplands län brev till kärnkraftsindustrin, SKB AB, om alternativredovisning 060829 >>

Missiv till PM-utskick till aktörer 061207 >>

PM från Länsstyrelsen i Uppsala län om samrådet 061123 >>

Bilaga 1: Beslut om tidigt samråd Lst Uppsala 021230 >>

Bilaga 2: Lst Uppsala vid KASAM-seminarium om alternativredovisningar 060223 >>

Bilaga 3: Lst Uppsala yttrande om alternativredovisningar 060829 >>
Logga in