11 december 2006 |

Slutförvaret behöver övervakas efter tillslutning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i ett brev till myndigheterna påpekat att ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle måste övervakas under mycket lång tid. Kärnkraftsindustrin hävdar på olika möten motsatsen.

Vid olika möten har kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, framfört att slutförvaret inte behöver övervakas efter tillslutning. Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI genomför för närvarande en utredning på uppdrag av regeringen om ansvaret för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle efter tillslutning.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i ett brev till myndigheterna framfört att det finns ett behov av att övervaka slutförvaret efter tillslutning för att se till att klyvbart material och radioaktivt material inte avlägsnas ur slutförvaret för att användas för kärnvapen eller i terrorsyfte.

Det behövs således ett system för fysiskt skydd (kallas internationellt för safeguards) som innebär att slutförvaret övervakas. Eftersom det plutonium som kommer att finnas i slutförvaret är användbart för kärnsprängningar i över 100 000 år är övervakningsbehovet i allra högsta grad långsiktigt.

 MKG:s brev till myndigheterna om övervakning >>

Logga in