29 januari 2016 |

Slutförvarsansökan har kungjorts av Strålsäkerhetsmyndigheten

Idag, den 29 januari 2016, har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kungjort kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s, ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Det finns en ansökan om ett slutförvar i Forsmark och en ansökan om en inkapslingsanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk. Prövningen går nu formellt in i en fas till att handla om ansökningarnas sakfrågor. Ansökningarna har tidigare skickats ut på remiss med slutdatum 30 april. Ansökningarna enligt kärntekniklagen hos SSM har kungjorts parallellt med ansökan enligt miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen. Kungörelsen finns i ett internt beslutsdokument.

Våren 2011 skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in ansökningar om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan enligt kärntekniklagen. Ansökan gällde ett slutförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Granskningen av ansökningarna har varit utdragen och flera kompletteringsinlämningar blev försenade eller obesvarade. I väntan på kompletteringar i vissa frågor valde Strålsäkerhetsmyndigheten i oktober 2012 att gå vidare in i en fördjupad sakgranskning innan en formell kungörelse. För att kunna bedriva en parallell granskning med Mark- och miljödomstolen har Strålsäkerhetsmyndigheten även fått vänta in domstolen och de båda instanserna meddelade idag, den 29 januari, att de formellt kungör ansökan. Slutdatum för instansernas respektive remisser i sak har slutdatum 30 mars hos domstolen och 30 april hos SSM.

Ansi Gerhardsson, enhetschef på SSM uttalar sig i SSM:s nyhet om kungörelsen: ”Allmänheten ges nu möjlighet att lämna sina synpunkter på de ansökningar som vi har tagit emot från Svensk Kärnbränslehantering. Vi kommer att hantera synpunkterna inom ramen för vårt remissförvarande och innan vi yttrar oss till regeringen under 2017.” 

SSM tog beslutet om att kungöra i ett internt beslutsdokument redan den 21 januari men det har inte offentliggjorts utan kan endast får via diariet. Dokumentet finns nedan och i det argumenterar myndigheten för att ansökan kan kungöras trots att det saknas kunskap eftersom myndigheten anser att den har nog med kunskap för att avgöra om långsiktig säkerhet kan uppnås.

MKG har noterat att SSM i beslutsdokumentet för kungörelsen av ansökan anger att myndigheten anser att frågor som rör ”samspelet mellan processer som kan påverkar degradering av de tekniska barriärerna” fortfarande kan vara ouppklarade. Samtidigt skriver myndigheten:

”Att det kan finnas återstående behov av teknikutveckling och inhämtning av kunskap är i princip forenligt med den stegvisa prövningsprocessen enligt kärntekniklagen inför ett eventuellt medgivande for faktiskt uppförande och drift av de föreslagna anläggningarna. Anledningen till detta är att det forutsetts att den referensutformning som ligger till grund för ansökan om tillstånd kommer att utvecklas till en detaljutformning som succesivt justeras med hänsyn till (bl.a.) mer detaljerad kunskap kring bergegenskaper och vidare utveckling av tekniken i industriella skala.”

MKG ifrågasätter om frågeställningar som rör fundamentala kunskaper som rör ”degradering av de tekniska barriärena” kan ses som en fråga för stegvis prövning efter det att domstolen avslutat sin prövning och regeringen gett ett tillstånd. Föreningen anser att frågan om hur koppar korroderar i slutförvarsmiljön måste klargöras innan ett tillstånd kan ges.

För mer information om mark- och miljödomstolens kungörelse, se separat nyhet länkad nedan. Se även separat nyhet med pressinformation.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida >>

Information om remissen på MKG:s hemsida >>

Kungörelse som publicerats i tidningar, bl.a. DN, SvD, UNT >>

SSM:s interna beslutsdokument om att kungöra ansökan 160121 >>

Pressinformation på MKG:s hemsida, 160129 >> 

Nyhet om att Mark- och miljödomstolen vid Nacka kungjort ansökan, 160129 >> 

Nyhet om att SSM förlänger svarstiden för remissynpunkter i sak, 160129 >> 

Nyhet om att domstolen kommer att kungöra ansökan i januari, 151217 >> 

Nyhet om att domstolens beslut att kungöra slutförvarsansökan har överklagats, 160113 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yrkande om avvisning eller beslut om omfattande kompletteringar, 150626 >>  

Mer på MKG:s hemsida om prövningen hos Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Logga in