15 oktober 2007 |

SSI:s nya granskningsrapport om storregional grundvattenströmning

Statens strålskyddsinstitut, SSI, är nu klar med sin senaste granskning av frågan om en lokalisering av ett slutförvar i ett inströmningsområde skulle kunna ge en större långsiktig miljösäkerhet. Frågan benämns i rapporten som "storregional grundvattenströmning". Rapporten (SSI 2007:11) är en genomgång, med extern experthjälp, av den senaste rapporten i frågan från kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, (SKB rapport 06-64). SSI anser att utvärderingen av beräkningsresultaten i rapporten är otillräcklig för att kunna dra entydiga slutsatser om betydelsen av storregional grundvattenströmning som lokaliseringsfaktor för ett slutförvar. SSI anser därför att SKB bör komplettera sin studie på ett antal punkter och även illustrera vad resultaten innebär för bedömningen av slutförvarets långsiktiga skyddsförmåga.

Frågan om betydelsen av grundvattenströmningen över större områden för den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle kan vara mycket viktigt. Enkelt förklarat kan lokaliseringen av ett slutförvar i ett område där grundvattnet strömmar ner i marken möjliggöra att ett eventuellt läckage tar mycket längre att nå människa och miljö på ytan än om en plats väljs där grundvattnet strömmar ut. Eftersom en lokalisering av ett slutförvar vid kusten innebär en lokalisering i ett utströmningsområde är bägge platserna där industrin nu genomför platsundersökningar i detta avseende olämpliga. Tiden för ett läckage att nå ytan från ett slutförvar brukar benämnas genombrottstiden. Denna bedöms vara endast 50-100 år vid en kustnära lokalisering men genomförda modelleringar av lokaliseringar i ett inströmningsområde inåt landet, exempelvis i Hultsfreds kommun ger genombrottstider på 50 000 år eller mer.

Frågeställningen är besvärande för industrin och myndigheterna har vid ett flertal tillfällen bett om en mer utförlig utredning av denna fråga. Den senaste rapporten kom i våras (SKB Rapport 06-64). Rapporten innehåller omfattande modelleringar och med den ansåg industrin frågan avgjord. Deras bedömning av rapporten var att det kunde finnas inströmningsområden både i inlandet och nära kusten och att det inte skulle gå att kunna visa att ett slutförvar verkligen låg i ett inströmningsområde med långa genombrottstider även om ett försök gjordes att finna en sådan plats. Rapport SKB R-06-64 kan laddas ner nedan.

Det är intressant att studera hur rapporten skiljer sig från det utkast till rapport som skickades till myndigheterna inför ett samrådsmöte med dem våren 2006. Utkastet inkom till Strålsäkerhetsmyndigheten 06-03-15 och finns under diarienummer SSI 2006/665. Även utkastet kan laddas ner nedan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att slutsatsen i utkastet har tonats ned av SKB i den slutgilitga versionen.

MKG har i samrådet framfört att även om rapporten visar att det kan finnas platser med inströmning nära kusten så gäller detta inte för de två platser industrin valt. Dessutom finns de platser som i modelleringarna har de längsta genombrottstiderna länge in i landet.

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har sedan rapporten kom ut genomfört ett gemensamt granskningsarbete av rapporten och frågeställningen den rör. Statens strålskyddsinstitut, SSI, är nu klar med sin granskning av frågan och har publicerat granskningsrapporten "SSI:s granskning av SKB:s storregionala grundvattenmodellering för östra Småland (SKB Rapport 06-64)", rapport SSI 2007:11. Författare är Björn Dverstorp och i rapporten redovisar SSI:s granskning av industrins fördjupade analys av storregionala strömningsförhållanden i östra Småland (SKB Rapport 06-64). Som stöd för granskningen har SSI anlitat två externa experter, Anders Wörman vid KTH i Stockholm och Clifford Voss från USGS i USA. Deras rapporter redovisas som bilagor till SSI-rapporten. Rapporten finns nedan.

SSI:s bedömning är att SKB:s studie är väl genomförd och att den bidrar till en ökad förståelse för olika faktorer av betydelse för grundvattnets strömningsmönster. SSI anser dock att utvärderingen av beräkningsresultaten är otillräcklig för att kunna dra entydiga slutsatser om betydelsen av storregional grund vattenströmning som lokaliseringsfaktor för ett slutförvar. SSI anser därför att SKB bör komplettera sin studie på ett antal punkter och även illustrera vad resultaten innebär för bedömningen av slutförvarets långsiktiga skyddsförmåga. SSI anser även att SKB bör utreda vissa modellosäkerheter som kan ha påverkat beräkningsresultaten. SSI kommer att göra en samlad bedömning av hur SKB beaktat olika lokaliseringsfaktorer i sitt arbete med att finna en lämplig plats för ett slutförvar i samband med granskningen av SKB:s planerade tillståndsansökan 2009.

SSI kommer nu tillsammans med SKI att skriva en gemensam skrivelse till industrin för att framföra myndigheternas syn utgående från deras granskningar av frågan om in- och utströmning och lokalisering av ett slutförvar. Som underlag för deras synpunkter kommer de även att ha en rapport av Joel Geier som är medlem av INSITE, SKI:s externa expertråd. Rapporten heter "Review of supraregional modeling of groundwater flow in eastern Småland SKB R-06-64" och har rapportnummer SKI-INSITE TRD-06-04. Rapporten finns nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och dess medlemsorganisationer har länge bevakat frågan om in- och utströmningsområdens betydelse för lokaliseringen av ett slutförvar. MKG ser fram mot myndigheternas kommande yttrande till industrin. Nedan finns en länk till frågeställningens beskrivning på MKG:s hemsida.

Uppdatering:
Myndigheterna har skickat en skrivelse till industrin den 22 oktober, se länk nedan. I skrivelsen saknar myndigheterna slutsatser utifrån underlaget i rapporten. MKG menar att det snarare är så att SKB har tagit bort slutsatser som fanns i utkastet till rapporten.

Länkar:

SSI:s senaste granskning av frågan om in- och utströmning av grundvatten (storregional grundvattenströmning) och långsiktig säkerhet för ett slutförvar, med expertrapporterna som bilagor >>

SKI:s expertrapport om storregional grundvattenströmning >>

Storregional strömning R-06-64, SKB, maj 2006 >>

Utkast Storregional strömining R-06-64, SKB, 060314 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att myndigheterna skriver till industrin om regional grundvattenströmning, 071022 >>

Läs mer om in- och utströmning av grundvatten (storregional grundvattenströmning) och långsiktig säkerhet för ett slutförvar på MKG:s hemsida >>

Logga in