SSM 2016/268 - Remissvar Slutförvarsansökan i sak - allmänheten

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2016-268. Diarienumret skapades i samband med kungörelsen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och här diarieförs synpunkter från allmänheten. Slutdatum för remissen är 30 april 2016, men det är även möjligt att lämna synpunkter efter detta datum.

Här finns mer information om remissen och hur du kan skicka in dina synpunkter >>

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2016/268, 160513 >>

Du kan också följa diariennumret på myndighetens hemsida >>

Här finner du remissvar som lämnats av remissinstanser >>


Handlingar i ärende SSM2016-268

5. SSM informerar SKB om möjligheten att lämna synpunkter på inkomna remissvar, 160701 >>

4. Följande handlingar från KTH är flyttade till ett diarienumret SSM2014-1683-38: 
- Mail från KTH, 160428 >>
- Mail från KTH, 160503 >>
- Remissvar från KTH, 160503 >>

3. SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissynpunkter, 160503 >>

2. Synpunkter - på SKB:s slutförvarsansökningar är nu kompletta, Ivar Sagefors, 160421 >>

1. Mail från Roland Pusch, 160413 >>
- Synpunkter - Kritiska synpunkter på SKB:s koncept KBS-3 (V) för slutförvaring av använt reaktorbränsle, Roland Pusch, 160412 >>

Logga in