14 februari 2012 |

SSM begär komplettering av SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, begärde den 14 februari kompletterande information angående korrosion av koppar i syrgasfritt vatten som underlag i prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Uppdatering: SKB har svarat att de ska skicka kompletteringen den 16 april till SSM. Se länk nedan.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, befinner sig nu i den inledande sakgranskningen av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med den inledande sakgranskningen är att få en övergripande bild av ansökningsunderlaget och begära in de kompletteringar som behövs för att huvudgranskningen ska kunna påbörjas. Den 14 februari skickade SSM in en begäran till SKB med en önskan om kompletterande information angående koppar i syrgasfritt vatten. SSM önskar ”klargörande om hur denna korrosionsprocess kan påverka kopparkapslarnas långsiktiga integritet och säkerhetsanalysens resultat.” SSM listar därefter fem punkter och beskriver sedan skälen för begäran. SSM önskar att kompletteringarna eller en tidplan med tillhörande strategi för dess framtagande lämnas till myndigheten senast den 20 mars 2012.

Myndigheten har genom att finansiera forskning vid Studsvik under 2010-2011 upprepat det försök som KTH-forskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakálos m fl tidigare genomfört där en kopparbit utsätts för rent syrgasfritt vatten i en laboratorieutrustning. Resultaten påvisar att vätgas bildads och att kopparytan korroder även i en miljö där det inte finns syrgas. Resultatet kan påverka den långsiktiga säkerheten av SKB:s föreslagna KBS-metod som går ut på att förvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar 500 meter ner i berget.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att en komplettering med mer forskning om hur slutförvaret påverkas av kopparkorrosion är nödvändig innan det är möjligt att gå vidare till sakgranskningen av slutförvarsansökan.

 

Länkar

SSMs begäran om komplettering, 120214 >>

Nyhet på SSM:s hemsida, 120305 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM-rapporten som bekräftar KTH-forskarnas kopparkorrosionsförsök, 111220 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB skriver till SSM om kopparkorrosion, 111230 >>

Mer information om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Mer information om hur myndighetens prövningsprocess går till på MKG:s hemsida >>

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB skickar kompletteringen om kopparkorrosion den 16 april, 120320 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB skickar kompletteringen, 120416 >>

Logga in