14 oktober 2016 |

SSM håller fast vid att kärnavfallsavgifter ska beräknas på 50 års drifttid av kärnkraftreaktorer

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har till regeringen den 14 oktober redovisat uppdraget om vilken driftstid för kärnkraftsreaktorer som är lämpligt att använda vid beräkning av kärnavfallsavgifter. SSM fick uppdraget den 6 september av miljö- och energidepartementet med en särskild uppmaning att se till att Riksgälden höll med om resultatet. SSM håller fast vid sin uppfattning från sin tidigare utredning, att beräkningen av kraftindustrins kärnavfallsavgift ska utgå ifrån 50 års drifttid av de återstående kärnkraftreaktorerna.

Den 6 september skickade regeringen ett uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att i nära dialog med Riksgälden utreda behovet av en ny analys av vilken drifttid för kärnkraftsreaktorerna som kan användas för avgiftsberäkningar. Strålsäkerhetsmyndighetens första analys redovisades 2013 då SSM svarade på en större utredning om en ny finansieringslagstiftning. Efter påtryckningar från industrin innehöll utredningen från 2013 avgiftsförslag beräknade på att alla reaktorerna ska drivas i 50 år, för att på så sätt få begränsa avgiftshöjningar. I samband med att Strålsäkerhetsmyndigeten 2013 lämnade in utredningen varnade Riksgälden departementet om att utredningen innehöll osäkra bedömningar baserade på antaganden om återstående drifttid. 

Den 14 oktober 2016 redovisade SSM uppdraget med Riksgäldens samtycke redovisat i ett särskilt brev. I yttrandet till miljö- och energidepartementet står det:

SSM anser att det antagande om driftstid som ligger till grund för bestämmelserna om i finansieringsförordningen bör baseras på en avvägning mellan industrins planeringsförutsättningar och de stora osäkerheter som finns kring tillståndshavarnas planer. Ett antagande om 50 års driftstid vid avgiftsberäkning för rektorinnehavarna [sic] i finansieringsförordningen ter sig, mot den bakgrunden, som rimligt." 

Kärnkraftsindustrins ”planer” är att reaktorerna ska ha en driftstid på 60 år. Men SSM tar i sitt yttrande inte hänsyn till att energikommissionen var enig om att målsättningen är att Sveriges eltillförsel ska vara förnybar år 2040 utan tycker att industrins planer är viktigare.

Naturskyddsföreningen och MKG kommenterade SSM:s förslag om den förlängda drifttiden i sitt remissvar till miljö- och energidepartementet den 31 januari 2014. Föreningarna motsatte sig förlängningen då de, helt riktigt, menade att det var högst osäkert vilka reaktorer, om någon, som kommer att nå en livslängd på 50 år bara för att kraftindustrin säger att det är deras mål. Redan nu är det beslutat att flera reaktorer ska läggas ned. Ökade säkerhetskrav kan göra nyinvesteringar olönsamma, driftproblem kan uppstå som blir olönsamma att åtgärda eller så kan en ny kärnkraftsolycka i världen göra att kärnkraftsdrift i Sverige måste omprövas. Det är viktigt att fondmedel snabbt kommer in i fonden. Att då sänka avgifterna genom att räkna med längre drifttid är fel väg att gå. Förslaget ökar tydligt sannolikheten för att staten i framtiden måste stå för kraftindustrins kostnader, d.v.s. ökar statens finansiella risk. 

MKG anser att det är viktigare att se till att det finns nog med pengar i kärnavfallsfonden än att kärnkraftsindustrin får lägre kostnader. Nuvarande underlag för beräkningar är att driftstiden är 40 år eller för en reaktor som blivit 40 år är den ytterligare 6 år. Även 6 år är en lång tid om något oförutsett händer, men det är bättre att behålla nuvarande driftstidsantaganden än att göra systemet mer riskfullt vad gäller att se till att få in nog med medel i fonden.

 

Länkar:

SSM:s utredning om antagna drifttider, 161014 >>

Riksgäldens bekräftelse, 161014 >> 

Nyhet på DI ”Kärnavfallsavgift bör räknas som tycker myndigheten, 161014 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

Regeringen ger SSM nytt uppdrag att bedöma drifttider av reaktorer för kärnavfallsavgiftsberäkningar – kräver bättre koordinering med Riksgälden, 160906 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG varnar för högre finansiella risker för staten, 140131 >>

SSM:s utredning föreslår otillräcklig höjning av kärnavfallsavgiften, 130605 >> 

 

Logga in