30 juni 2016 |

SSM: Så kan EU:s strålskyddsdirektiv implementeras

Den 30 juni 2016 presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett förslag till ny lag och förordning om strålskydd. Förslaget är en följd av uppdraget från regeringen att utreda hur EU:s strålskyddsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning. Direktivet ska vara implementerat senast i februari 2018.

I och med EU:s strålskyddsdirektiv 2013/59/Euratom från december 2013 måste samtliga medlemsländer föra in de bestämmelser om skydd mot joniserande strålning som inte redan regleras i respektive land. Direktivet ska vara implementerat senast i februari 2018. Strålskyddsmyndigheten, SSM, fick i mars 2014 uppdraget av regeringen att ge förslag på implementering i svensk lagstiftning. Den 30 juni 2016 skickade myndigheten in sitt svar med slutsatsen att det inte är möjligt att genomföra direktivet i den nuvarande lagstiftningen. Myndigheten ger därför förslag till en ny lag och förordning om strålskydd.

Se länk till tidigare nyhet på MKG:s hemsida för mer information om det samråd som skedde under våren 2016 hos myndigheten.


Länkar:

Information på SSM:s hemsida om förslag till ny lag och förordning om strålskydd, 160701 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remiss ute om införandet av EU:s strålskyddsdirektiv, 160212 >>

Nyhet:
Lagrådsremiss om ny strålskyddslag, 171204 >> 

Logga in