29 juni 2016 |

SSM vill att regeringen tillstyrker slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag sagt att regeringen bör tillstyrka kraftindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Detta trots att det finns stora osäkerheter om de kopparkapslar som ska innesluta bränslet kommer att hålla tätt. I ett yttrande till mark- och miljödomstolen anger myndigheten att frågan om kopparkapslarnas integritet kan lösas efter det att tillstånd ges. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är starkt kritiska till detta. Föreningarna skrev för en månad sedan i ett yttrande till domstolen att det finns en betydande risk att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen innan tusen år har gått och att ansökan därför inte ska godkännas. Kopparkapslarna måste hålla i hundratusentals år och det är helt orimligt att denna fråga inte hanteras fullt ut i den pågående miljöprövningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag, den 29 juni 2016 skickat in sitt yttrande i sak till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Förutom de preliminära granskningsresultat som SSM publicerat under 2015 är detta de första synpunkterna som offentliggörs av myndigheten. 

SSM tillstyrker i yttrandet att tillstånd ges för slutförvaret. Myndigheten poängterar att de har en lång beslutsprocess framför sig och att frågor kan hanteras senare. Följande sägs vad gäller kopparkapselns integritet:

”Genom den stegvisa prövningsprocessen kan nya vetenskapliga rön och djupare kunskap om KBS-3-konceptet omhändertas och efter hand tillgodogöras. Mot denna bakgrund har SSM identifierat behov av utvecklingsarbete beträffande SKB:s redovisning inför myndighetens granskning i kommande steg med avseende på beständighet i slutförvarets tekniska barriärer, i synnerhet kopparhöljets långsamma krypdeformation samt vissa korrosionsprocesser som kan påverka kopparhöljet. Däremot bedömer myndigheten att frågorna inte är av sådan betydelse att SSM inte kan bedöma ansökan och de slutsatser som SKB redovisar om slutförvarets omgivningspåverkan och således förutsättningarna att uppfylla myndighetens krav på långsiktig strålsäkerhet. ”

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade in sitt yttrande i sak till domstolen den 31 maj. Föreningarna anser att ansökan ska avstyrkas. Det finns en betydande risk att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen redan innan tusen år har gått. Det använda kärnbränslet är kärnkraftens farligaste radioaktiva avfall och måste hållas isolerat från människa och miljö i hundratusentals år. 

Föreningarna är mycket kritiska till SSM:s försök att flytta bedömningen av en så viktig fråga som om kopparkapslarna kommer att hålla till efter det att regeringen ska ha gett tillstånd för slutförvaret. Ett sådant agerande tar bort denna viktiga fråga från den demokratiska process som finns i prövningen i miljödomstolen och hos regeringen.

Enligt domstolens tidplan fortsätter nu en skriftväxling mellan instanser. Huvudförhandlingen som därefter är nästa händelse blir troligen försenad till år 2017.

Bakgrund
Ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle befinner sig i en sakgranskning hos både Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt samt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. SSM är även remissinstans i prövningen hos domstolen och skickade den 29 juni 2016 in sitt yttrande. Myndigheter, organisationer, sakägare och allmänheten lämnade in sina yttranden i sak tidigare i våras. Nyheter om detta finns länkade nedan.

 

Länkar:

SSM:s yttrande till domstolen, 160629 >>
Bilaga: Förfarandet med stegvis prövning enligt kärntekniklagen, 160629 >>
SSM:s granskningsrapporter (pdf:er):
- Långsiktig säkerhet >>
- Systemövergripande frågor >>
- Uppförande och drift >>
- Clink >> 

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >> (svenska)

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >> (engelska)

Information om SSM:s prövning på SSM:s hemsida med anledning av yttrandet >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s pressmeddelande om SSM:s yttranden, 160629 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till domstol och SSM, 160531 >> 

Nyhet om att fler remissinstanser har lyft problem med kopparkorrosion till domstolen, 160531 >> 

Nyheten om att slutförvarsansökan har kungjorts av mark- och miljödomstolen, 160129 >> 

Här kan du hitta domstolens senaste tidplan >>

Logga in