SSM:s yttrande till regeringen 23 januari 2018

Den 23 januari 2018 skickade Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande till regeringen, där de tillstyrker ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Läs mer om detta här >>

Den 1 juni 2018 skickade regeringen yttrandet vidare till SKB för bemötande. Senast den 30 aprli 2018 ska SKB svara. Läs mer om detta här >> 


Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida >>

SSM:s yttrande till regeringen, 180123 >>

SSM:s överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar, 180123 >>

Övriga rapporter som SSM lämnat till regeringen: 

2018:02 Sammanfattning, 180123 >>

2018:03 SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123 >>

2018:04 Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

2018:05 Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink), 180123 >>

2016:06 Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

2018:07 Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>


Nyheter i media:

 
Logga in