Nyheter 2007

SSI ger kärnavfallsbolaget SKB ett föreläggande om slutförvaret SFR

Statens strålskyddsinstitut, SSI, förelägger Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, att lämna redovisningar om det långsiktiga strålskyddet vid slutförvaret SFR 1 i Forsmark.

Nyhetsbrev 5/2007 december

Nyhetsbrev 5/2007 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

PM från MKG om viktiga frågeställningar att granska i industrins forskningsprogram, FUD

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett PM om de frågeställningar som föreningen hittills har identifierat som viktiga i industrins forskningsredovisning, FUD-2007. MKG kommer som andra remissinstanser att lämna in sitt slutliga yttrande till Statens kärnkraftinspektion, SKI, senast den 15 mars 2008.

Samrådsmöte om myndigheternas granskning av säkerhetsanalysen SR-Can

Den 14 december hölls ett samrådsmöte med myndigheterna och kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, Östhammars och Oskarshamns kommuner var observatörer. Mötet handlade främst om myndigheternas, Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, granskning av industrins säkerhetsrapport SR-Can.

Fortsatt stöd ur Kärnavfallsfonden till MKG

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2008 beviljat MKG ekonomiskt stöd
ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är lägre än det sökta, men
är samma summa som beviljades för 2007.

Kärnavfallsrådets seminarium om rivning av kärnkraftverk

Nyheten uppdaterad. Se längst ner.

Höj kärnavfallsavgifterna för kärnkraftsindustrin!

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings har lämnat in ett gemensamt yttrande över SKI:s förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2008 och 2009. Föreningarna anser att beloppen som SKI föreslår är för låga och att det finns starka skäl för regeringen att höja avgifterna.

Ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik!

Naturskyddsföreningen i Södermanlands län har skrivit till Miljödepartementet, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, och bett dem ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik utanför Nyköping.

De regionala samrådsmötenas status förtydligas

Den 5 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda. På mötet gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län genom Mats Lindman ett förberett inlägg där han sa att de bägge l länsstyrelserna (Kalmar och Uppland) var överens om att status och framtida verksamhet för de bägge forumen måste ändras.

Logga in