Nyheter 2008

Nyhetsbrev 4/2008 december

Nyhetsbrev 4/2008 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG:s problembeskrivning inför framtagandet av en nationell plan för allt radioaktivt avfall

Regeringen gav tidigare i höst Strålsäkerhetsmyndigheten uppdraget att ta fram en nationell avfallsplan för allt radioaktivt avfall. För att stödja arbetet har myndigheten bildat en samverkansgrupp där Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ingår. I ett första steg i arbetet gör myndigheten en kartläggning över de problem som kan finnas inom kärnavfallsområdet.

Fud-seminarium i Östhammar

Den 17 december genomförde Östhammars kommun i samarbete med Oskarshamns kommun ett seminarium. Mötet handlade om den fortsatta hanteringen av de frågeställningar som behandlats i granskningen av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s forskningsprogram Fud-07. På seminariet ställdes frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och industrin.

Fortsatta medel till MKG

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har för 2009 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är samma som föreningen erhållit tidigare år. Föreningen hade sökt 2 500 000 kr, det belopp som en förening högst kan erhålla. Beslutet innebär att föreningen för fjärde året i rad arbetar med i reella värden minskade medel.

Industrin misstror KTH-forskarna om kopparkorrosion

Under det senaste året har en grupp forskarna vid KTH påvisat experimentella resultat som kan visa att koppar kan korrodera i syrefri miljö. En sådan process skulle kunna förstör kopparkapslarna i slutförvar på relativt kort tid. Strålsäkerhetsmyndigheten har ansett att det är industrins ansvar att undersöka processen och hur den kan påverka den långsiktiga säkerheten.

MKG lägger ut arkiv med Fud-dokument från 1986-2007 på hemsidan

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lagt ut ett arkiv av dokument från årets och tidigare granskningar av industrins forskningsprogram, Fud-programmet. Dokumenten är framtagna som ett led i föreningens granskning av industrins senaste forskningsprogram Fud-07.

Ny utredning för att modernisera lagstiftningen inom strålskydds- och kärnteknikområdet

På regeringens uppdrag genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten tidigare i år en analys av behovet av en översyn av lagstiftningen inom kärnteknik- och strålskyddsområdet dvs inom strålsäkerhetsområdet. Arbetsgruppen på myndigheten kom fram till att en översyn är nödvändig.

Kärnavfallsrådets utfrågning om deltagande och demokrati

Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, genomförde den 3 december sin senaste utfrågning i rådets genomlysningsprojekt. Utfrågningen hade som tema deltagande och demokrati och behandlade i huvudsak resultaten av några samhällsvetenskapliga forskningsprojekt som har studerat denna fråga.

Industrin lämnar avsiktsförklaring avseende mervärden för kommunerna

Under 2009 planerar kärnkraftsindustrin att välja plats för ett slutförvar av använt kärnbränsle. Valet står mellan Östhammars och Oskarshamns kommuner. I april 2008 ingick de båda kommunerna ett samarbetsavtal för att sätta press på industrin så att kommunerna ska gynnas oavsett var slutförvaret kommer att hamna.

Kommunal utfrågning om säkerhetsanalys

Kärnavfallskommunerna Oskarshamn och Östhammar har ett samarbete för att anordna seminarier i aktuella frågeställningar. Den 27:e november genomfördes en utfrågning av representanter från kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten. Temat för utfrågningen var industrins senaste säkerhetsanalys för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle, SR-Can.

Logga in