Nyheter 2010

Fjärde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 15 november träffades referensgruppen för kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för fjärde gången sedan starten i mars 2010. På mötet redovisades resultat från öppnandet av det provrör som legat ner i en skrivbordslåda på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i nästan 20 år.

Yttranden över förslaget att ändra finansieringsförordningen

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skickade den 30 september in ett förslag till Miljödepartementet på ändringar i finansieringsförordningen. Enligt förordningen ska miljöorganisationers stöd för granskning av arbetet med ett slutförvar av använt kärnbränsle att upphöra 12 månader efter att Miljödomstolen kungör ansökan om förvaret.

SSM diarienummer 2009/4300 om forskningsgranskning

 

Nedan finns de handlingar som myndigheten registrerat under diarienummer 2009/4300, i arbetet med kvalitetsgranskningen av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning i Äspö-laboratoriet.

MKG skriver till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en skrivelse till kärnavfallsbolaget SKB. I brevet har föreningen synpunkter på bolagets vetenskaplighet och på behovet av ökad öppenhet i dess forskningsarbete.

Utredning om ny strålsäkerhetslagstiftning förlängs ytterligare

Utredningen om samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet har fått ytterligare förlängd tid. Regeringen har beslutat att utredningen ska presentera sina resultatsenast den 28 februari 2011, istället för 22 december 2010.

EU-kommissionens direktivförslag om kärnavfall bygger på en felaktig grund

Idag presenterar EU-kommissionen ett förslag till EU-direktiv om kärnavfallshantering. Förslaget är ett led i kommissionens arbete med att främja ny kärnkraft i Europa.

EU-kommissionen föreslår ett kärnavfallsdirektiv

EU-kommissionen har idag, 3 november, presenterat ett förslag till EU-direktiv om kärnavfallshantering. Direktivet är ett led i kommissionens arbete att främja byggandet av ny kärnkraft i Europa.

Remiss om EU:s förslag till direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Miljödepartementet har skickat ut EU-kommissionens förslag på direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall till berörda remissinstanser. Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 13 december 2010.

SKB har fuskat i redovisning av resultat av kopparkorrosionsforskning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG begärde i början av september att kärnavfallsbolaget SKB skulle offentliggöra två konsultrapporter med resultat från MiniCan-projektet i Äspö-laboratoriet. Idag, två månader senare, har SKB skickat rapporterna.

Strålsäkerhetsmyndighetens granskningsmedel från Kärnavfallsfonden

Strålsäkerhetsmyndighetens tillsynsarbete på kärntekniska anläggningar får mer resurser nästa år. I regeringens budgetproposition för 2011 ökar anslagen med åtta miljoner kronor.

Logga in