Nyheter 2010

Obama-kommission studerar det svenska slutförvarsarbetet

I januari 2010 skapade USA:s energiminister Steven Chu en så kallad Blue Ribbon Commission med uppdraget att utreda olika långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt använda kärnbränsle när slutförvarsprojektet Yucca Mountain läggs ner.

Informationsmöte om Fud-10 för remissinstanserna

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag, fredagen den 22 oktober anordnat ett möte där kärnavfallsbolaget SKB fått redovisa sitt senaste forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-10, för berörda remissinstanser. Mötet avslutades med att Jan Linder, SSM, gav en kort separat information om myndighetens finansiering av forskning kring kopparkorrosionsfrågor.

Greenpeace protesterar mot kommande EU-direktiv

I september gav Greenpeace ut sin rapport ”Rock Solid?” som kritiskt granskat EU-kommissionens beslutsunderlag i kärnavfallsfrågor. Rapporten visar att kommissionens underlag för dess arbete med slutförvarsfrågor är missvisande och att kommissionen inte tar hänsyn till de allvarliga problem som finns för de europeiska slutförvarsprojekten.

SKB svarar MKG på frågor om kommande ansökan

I början av september skrev Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett brev till kärnavfallsbolaget SKB med tre frågor om ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark som bolaget planerar skicka in i mars.

MKG föreslår ändringar i finansieringsförordningen

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har idag skickat in ett förslag till Miljödepartementet på ändringar i finansieringsförordningen.

SKB har lämnat in forskningsprogrammet Fud-2010 till SSM

Var tredje år lämnar kärnavfallsbolaget SKB in en rapport till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som redovisar bolagets program för forsknings- och utvecklingsarbete inom kärnavfallsområdet under de närmaste åren. Rapporten benämns Fud och den senaste rapporten, Fud-2010, lämnades in till SSM den 30 oktober.

Kärnkraftsindustrin blundar för risker med radioaktivt avfall

Kärnkraftsindustrins avfallsbolag, SKB, lämnar idag in sitt senaste forskningsprogram om slutförvaring av det radioaktiva kärnkraftsavfallet till Strålsäkerhetsmyndigheten. Bolaget anser att all forskning som behövs för en ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle är genomförd.

MKG på kärnavfallskonferens i London

Konferensen ”The Challenge of Interim Storage and Long Term Disposal” arrangerades den 27-28 september i London.

MKG på OECD NEA-möte om kärnavfall

OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA anordnade ett möte med gruppen ”Forum on Stakeholder Confidence, FSC” i Paris den 14-16 september. Till mötet hade Kärnavfallsrådet bjudit in MKG att ingå i den svenska delegationen på mötet.

Greenpeace: EU-kommissionen vilseledd i slutförvarsfrågan

Greenpeace International vill genom sin nya rapport ”Rock Solid? – A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste” skapa uppmärksamhet på de stora brister som finns i de uttalanden och dokument som EU-kommissionen bygger sina slutsatser på i frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle.

Logga in