Nyheter 2010

Propositioner klara för nya kärnreaktorer och atomansvar

Regeringen lämnade den 23 mars över två propositioner till Riksdagen. Den ena propositionen vill öppna upp för möjligheten att bygga nya kärnkraftsreaktorer och den andra vill öka reaktorägarnas ekonomiska ansvar för olyckor.

SKB återupptar samråd om den långsiktiga säkerheten

Kärnavfallsbolaget SKB har öppnat samrådet om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark igen. Den 3:e maj på kvällen kommer ytterligare ett samrådsmöte att hållas i Östhammar. Mötet är ett resultat av den breda kritik på bolagets val att avsluta samrådet innan samråd kunnat ske om en mer slutgiltig version av den långsiktiga miljösäkerheten.  Det är dock oklart om bolaget kommer att utföra ett i detta avseende fullgott samråd eller om bolaget på samrådsmötet endast tänker informera om hur säkerhetsanalysen kommer att hanteras i den slutgiltiga miljökonsekvensbeskrivningen som lämnas in med ansökan. 

Proposition om Säker Strålmiljö

Regeringen har skickat propositionen ”Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete” till riksdagen. Propositionen föreslår bland annat ändringar i miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

SSM och Kärnavfallsrådet vill inte delta i SKB:s referensgrupp om syrefri kopparkorrosion

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet kommer inte delta i den referensgrupp som kärnavfallsbolaget SKB skapar när den drar igång ett särskilt forskningsprojekt om syrefri kopparkorrosion. Myndigheten anser att den redan har tillräcklig insyn i SKB:s arbete samt att de inte anser det lämpligt av integritetsskäl.

Utredningen om ny strålsäkerhetslagstiftning förlängs

Utredningen om samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet har fått förläng tid. Utredningen ska presenterats senast den 22 december 2010, istället för i april 2010.

Svar på interpellation i riksdagen om ny kärnkraft och slutförvar av kärnavfall

Riksdagsledamoten Peter Jeppsson (S) har lämnat en riksdagsinterpellation till miljöminister Andreas Carlgren (C) där han frågar hur en upphävning av förbudet mot nybyggnation av kärnkraft påverkar planeringen av slutförvaringen av kärnavfall. Nu har miljöministern svarat på frågan och en interpellationsdebatt har ägt rum.

MKG deltar i SKB:s referensgrupp om syrefri kopparkorrosion

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har svarat att föreningen kommer att delta på det första mötet för den referensgrupp som kärnavfallsbolaget SKB skapar när den drar igång ett särskilt forskningsprojekt om syrefri kopparkorrosion.

USA intresserat av slutförvaring i djupa borrhål

När det nuvarande amerikanska slutförvarsprojektet Yucca Mountain i Nevada har lagts ner söker USA efter alternativ för slutförvaring av högaktivt kärnavfall. Den 15 mars hölls ett seminarium i Washington, DC, om metoden djupa borrhål som ett alternativ. Seminariet anordnades av det statliga forskningslaboratoriet Sandia National Laboratory och Massachusetts Institute of Technology, MIT.

Strålsäkerhetsmyndigheten vill inte att Studsvikslagen upphävs

Lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., den så kallade Studsvikslagen, kommer upphöra den 1 januari 2012 enligt nu gällande lag. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan oktober 2009 haft i uppdrag från regeringen att utreda vilka framtida kostnader, osäkerheter och ansvar som skulle kunna uppstå för staten då lagen avskaffas.

Samråd om slutförvar avbröts av SKB

De samråd som hållits mellan kärnavfallsbolaget SKB och miljörörelsen har ensidigt avbrutits av SKB utan att det finns en färdig säkerhetsanalys för ett slutförvar i Forsmark.
– Bolagets inställning har inte varit konstruktiv och ibland känts konfrontativ, vi känner oss utestängda från samtalen i förtid, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Logga in