Nyheter

MKG yttrar sig över utökat markförvar i Ringhals

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 11 augusti in ett yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avseende Ringhals AB:s ansökan om att få tillstånd för en utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals.

Tyskt intresse för djupa borrhål

Möjligheten att använda djupa borrhål som slutförvarsmetod för högaktivt radioaktivt avfall i Tyskland diskuteras i en forskningsartikel i tidskriften Geosciences.

Domstolen kungör huvudförhandling om slutförvar – Start den 5:e september i Stockholm

Den 4 juli kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandlingen startar den 5 september 2017 på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor med två uppehåll och avslutas i slutet av oktober.

SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 30 juni 2017 yttrat sig över remissinstansernas synpunkter avseende bolagets komplettering V och bemötande i sak i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, som inkom till mark- och miljödomstolen i vintras. Trots att bl.a.

ESS får tillstånd för installation av accelerator

Den 30 juni 2017 gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, tillstånd till kärnforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, att i anläggningen installera accelerator med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnad. För avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet ska ESS lämna in en ny ansökan.

SSM föreslår höjda kärnavfallsavgifter för 2018-20 -- Oskarshamn kan få 8 öre/kWh

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ut en remiss med förslag på kärnavfallsavgifter och finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerheter) för ären 2018-2020. Myndigheten föreslår att avgiften till kärnavfallsfonden höjs från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kilowattimme, men det skiljer stort mellan de olika kärnkraftverken.

Regeringen ser över kärntekniklagen

Den 29 juni 2017 beslutade regeringen att en särskild utredare ska undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (lagen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:3) och kärnteknikförordningen (förordningen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-16

Kärnavfallsrådet har den 21 juni lämnat in sitt yttrande till regeringen över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16. Rådet rekommenderar bl.a.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 juni om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 2 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark.

Regeringen föreslår förändringar i finansieringslagen (regelverket för kärnavfallsfonden)

Regeringen har den 1 juni lämnat en proposition till riksdagen om förslag till en reviderad finansieringslag för Sveriges kärnavfallshantering och rivning av reaktorer. I förslaget blir det tydligare hur de olika avgifter och ekonomiska säkerheter som kärnkraftindustrin står för ska beräknas och vad de innebär.

Logga in