Nyheter

Ny VD på SKB

Från och med den 1 april tillträder Eva Halldén som tillförordnad VD för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Eva Halldén har bland annat varit VD för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk. Därefter har hon lett arbetet i att genomföra program Ringfors samt BA Generations förbättringsarbete.

Domstolen planerar för huvudförhandling om slutförvar i september

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade den 17 mars att det ska förberedas för en huvudförhandling i september 2017 för kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bolaget ges tillfälle att senast den 3 april lämna ett förslag till förhandlingsordning.

SKB lämnar översiktligt bemötande i sak i hamnmålet

Den 15 mars har kärnavfallsbolaget SKB lämnat ett översiktligt bemötande till Marks- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt av inkomna synpunkter på bolagets ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid Forsmarks hamn.

SKB yttrar sig över samordning av mål

Kärnavfallsbolaget SKB har den 10 mars svarat på en remiss från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål. Bolaget anser att kärnbränsleförvarsmålet, artskyddsmålet och hamnmålet bör prövas samordnat.

MKG:s medel för 2017 säkrade

Naturvårdverket beslutade den 9 mars att bevilja Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med 1 730 000 kr för år 2017 för arbete med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. MKG beviljades i slutet av 2016 även 282 000 kr ur Kärnavfallsfonden av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för arbete under januari månad 2017.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 7 mars lämnat sitt yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 2 mars berett kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB tillfälle att yttra sig över om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål.

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2017: Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring

Kärnavfallsrådet lämnande den 24 februari över sin årliga kunskapslägesrapport till miljöminister Karolina Skog. Årets rapport heter Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring (SOU 2017:8). I rapporten ger rådet en beskrivning av vad som hänt inom kärnavfallsområdet under 2016.

SSM vill utreda lagrummet för utförsel av radioaktivt avfall och kärnavfall

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i en skrivelse uppmärksammat regeringen på behovet att se över lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet gällande förutsättningarna att genomföra svenska materialundersökningar vid utländska laboratorier.

Klargjort att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem – Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 14 februari svarat på mark- och miljödomstolens remiss över kärnavfallsbolaget SKB:s kompletteringar och bemötande i sak från i oktober förra året i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Logga in