Nyheter

MKG ställde frågor på samrådsmöten med kärnavfallskommunerna

Den 12 september höll MKB-forum Oskarshamn ett möte om kärnavfallshanteringen i kärnavfallsbolagets platsundersökningskontor i Simpevarp utanför Oskarshamn. Den 13 september höll Samråds och MKB-grupp Forsmark ett liknande möte i kärnavfallsbolagets platsundersökningskontor i Forsmark utanför Östhammar.

SKI informerar om FUD-processen och arrangerar infodag

Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har skickat ut ett brev till ett 60-tal remissinstanser och bett dem förbereda sig för remissgranskning av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, rapport FUD-2007 (Fud-program 2007: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall).

KASAM svarar MKG om kunskapslägesrapporten 2007

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har svarat på Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, brev med kommentarer på KASAM:s rapport "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007" (SOU 2007:38). Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar KASAM:s inbjudan till fortsatt dialog om innehållet i kunskapslägesrapporten.

Lågt intresse för industrins ansökan om inkapslingsanläggningen

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har skickat över de synpunkter som kommit från remissinstanserna på ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning. Bara Statens strålskyddsinstitut, SSI, har haft synpunkter. Detta visar på en förståelse för att ansökan är felaktig.

MKG vill ha större öppenhet och tillgänglighet vid regionala möten

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till kärnkraftsindustrin, myndigheterna, kommunerna och länsstyrelserna som deltar i de regionala mötesserierna MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark.

Ny rapport från KASAM: ”Djupa borrhål – ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle?”

Den 14-15 mars 2007 ordnade Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium för att genomlysa metoden djupa borrhål som ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle. Resultatet från seminariet har nu sammanställts i en rapport med titeln ”Djupa borrhål – ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle?” (KASAM rapport 2007:6).

MKG har skickat kommentarerna till kärnavfallslägesrapporten till KASAM

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM. Med brevet lämnar MKG formellt över det PM med kommentarer till KASAM:s rapport "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007" (SOU 2007:38) som föreningen tog fram på försommaren.

MKG har lämnat synpunkter på SR-Can till SKI och SSI

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat synpunkter på SR-Can till myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI. SR-Can är en rapport från kärnkraftsindustrin som behandlar den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

MKG har lämnat yttrande över SSI:s utvärdering av miljömålet Säker strålmiljö

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat ett yttrande över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, remissutgåva av utvärderingen av miljömålet Säker strålmiljö. MKG har deltagit i den referensgrupp som SSI har kallat till för att följa framtagandet av nya delmål för miljömålet.

Logga in