Nyheter

MKG har lämnat yttrande över myndigheternas rapport om statens långsiktiga ansvar för kärnavfallet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat ett yttrande över Statens strålskyddsinstituts, SSI, och Sveriges kärnkraftsinspektions, SKI, rapport kring ”Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle” (SKI rapport 2007:1, SSI rapport 2007:1).

MKG deltog på samrådsmöten den 28 och 31 maj och har lämnat frågor och synpunkter till kärnavfallsbolaget, SKB AB

Kärnavfallsbolaget, SKB AB, höll den 28 maj i Oskarshamn och den 31 maj i Forsmark samrådsmöten inför ansökan av byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Temat på samråden var säkerhet och strålskydd. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog på båda samrådsmötena och kommenterade industrins kärnavfallsprojekt och ställde frågor.

MKG kommenterar KASAM:s rapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ger enligt regeringens direktiv vart tredje år ut en kunskapslägesrapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet. Den senaste rapporten har nyss publicerats som "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38".

Yttrande om sammanslagningen av SSI och SKI

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat ett yttrande över förslaget att slå samman myndigheterna Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftsinspektion, SKI.

SKI begär genomgående kompletteringar av kärnkraftsindustrins ansökan för en inkapslingsanläggning

Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har begärt genomgående och omfattande kompletteringar till den ansökan som kärnkraftsindustrin, SKB, lämnade in till Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, under hösten 2006.

Uppdatering av nyhet: Transporter av radioaktivt skrot från Sellafield till Studsviks anläggning i Nyköping

Studsvik Nuclear AB i Nyköping tar emot radioaktivt skrot från andra länder för att ta bort en del av radioaktiviteten. Metallen ska sedan friklassas och säljas på den kommersiella marknaden.

Statskontoret utför planerad utvärdering av försöksverksamhet med avfallsfondsmedel

I ett beslut från den 31 maj meddelar regeringen att det blir Statskontoret som ska utföra den planerade utvärderingen av den fyraåriga försöksverksamheten som möjliggjort för miljöorganisationer att erhålla medel ur Kärnavfallsfonden.

MKG medverkade på ”Kärnkraft 2007”

Den 31 maj anordnade STF ingenjörsutbildning ett heldagsseminarium om kärnkraft med titeln "Kärnkraft 2007". Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och redogjorde för MKG:s syn på omhändertagande av avfallet från kärnkraften.

SSI stoppar lagring av kärnavfall i SKB:s anläggning i Forsmark

Statens strålskyddsinstitut, SSI, beslutade den 29 maj 2007 om förbud mot ytterligare deponering av kärnavfall i kärnavfallsbolagets, SKB:s, anläggning SFR intill Forsmarks kärnkraftsverk. Beslutet trädde i kraft den 21 juni 2007. Även Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har beslutat om förelägganden om SFR.

MKG publicerar PM från professor Karl-Inge Åhäll om djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har bett professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstads universitet skriva ett PM där han ger sina kommentarer till det seminarium (hearing) om djupa borrhål som Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, anordnade 14-15 mars, 2007.

Logga in