Aktuellt

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 14 Östhammar

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag den 10 oktober i Gimo, Östhammars kommun. Kärnavfallsbolaget SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin miljökonsekvensbeskrivning och konsekvenser i form av buller. Motparter gavs möjlighet att ställa frågor.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 13 Östhammar

Huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte idag den 9 oktober i Gimo, Östhammars kommun. Samma kommun som den sökta platsen för slutförvaret finns, Forsmark.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 12 Oskarshamn

Torsdagens huvudförhandling den 5 oktober startade med syn på sökandes, kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, kapsellaboratorium. Därefter samlades alla i förhandlingssalen igen och vissa frågor från synen diskuterades. Naturskyddsföreningen och MKG:s frågor om bolagets fältförsök gav delvis intressanta svar (se nedan).

Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 11 Oskarshamn

Idag, onsdagen den 4 oktober, har huvudförhandlingen haft syn på sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s, mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. 

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 10 Oskarshamn

Huvudförhandlingens andra dag i Oskarshamn med fokus på mellanlagret och inkapslingsanläggningen Clab/Clink har avslutats. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redogjorde för den sökta verksamheten och dess miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade sina synpunkter, bl.a.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 9 Oskarshamn

Efter två veckors uppehåll fortsatte huvudförhandlingen idag i Oskarshamn. Under veckan kommer förhandlingarna behandla den sökta anläggningen för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle, Clink, där även nuvarande mellanlagret Clab ingår.

Naturskyddsföreningen och MKG vill att frågan om artskyddsdispens överlämnas till regeringen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s dispens enligt artskyddsförordningen har legat vilande efter överklagan av Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Den 27 september 2017 har föreningarna yttrat sig till domstolen över bolagets senaste yttrande i målet från den 21 december 2016.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 8 Stockholm

Repliker och motrepliker kring den kontroversiella frågan om kopparkapselns integritet fortsatte idag, under huvudförhandlingens planerade reservdag. Enligt kärnavfallsbolagets SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är kopparkorrosion inte ett problem för att ett tillstånd ska kunna ges.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 7 Stockholm

Huvudförhandlingens sjunde dag hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inleddes med att domstolen följde upp de svar som Strålsäkerhetsmyndigeten, SSM, lämnade till domstolen i slutet på dag 6. Domstolen hade sju nya frågor till myndigheten. SSM svarade förhållandevis kort på dem under dagen.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 6 Stockholm

Under dag sex fortsatte kärnavfallsbolagets SKB:s repliker på motparternas synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning. Den oavslutade diskussionen kring ämnet kopparkorrosion från dag fem flyttas fram till torsdag, den i förhandlingsordningen planerade reservdagen.

Logga in