27 augusti 2010 |

Tredje mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Fredagen den 27 augusti träffades referensgruppen för kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för tredje gången sedan starten i mars 2010. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är bra att bolaget ger möjlighet att få insyn i och ge synpunkter på de två delprojekt som forskningsprojektet innehåller. Samtidigt vill MKG att SKB även öppnar upp bolagets övriga kopparkorrosionsforskning för insyn och att även andra försök genomförs.

UPPDATERING: Anteckningar från tredje mötet är klart och finns nedan.

Efter att Kärnavfallsrådet i februari 2010 i sin rapport om läget inom kärnavfallsområdet menade att kärnavfallsbolaget SKB, efter två och ett halvt år av inaktivitet, måste genomföra egna studier av kopparkorrosion i syrefritt vatten har SKB påbörjat ett separat projekt i detta syfte. Till projektet är det knutet en referensgrupp vars tredje möte genomfördes den 27 augusti. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltar i referensgruppen.

På mötet presenterades först läget för de två forskningsprojekt om syrgasfri kopparkorrosion som referensgruppen inledningsvis är knuten till. Presentationerna finns nedan.

Det första projektet, som genomförs av Kenneth Möller vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, handlar om en studie av kopparkorrosion i rent syrefritt vatten genom att undersöka koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör. Den slutgiltiga projektbeskrivningen finns nedan. På mötet beslutades att referensgruppen får en möjlighet att närvara vid öppnandet av röret den 9 september på SP.

Det andra projektet, som genomförs vid Uppsala universitet, handlar om att upprepa Gunnar Hultquists dynamiska försök med mätningar av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. En diskussion hölls om det utkast till projektplan som funnits för kommentarer under sommaren.

Komplettering: Projektförslag från Uppsala Universitet finns nu nedan att ladda ner.

På mötet diskuterades den rapport som nyligen har kommit från Strålsäkerhetsmyndigheten: Quality Assurance Review of SKB´s Copper Corrosion Experiments, SSM 2010:17. Rapporten behandlar bland annat kvalitetskontrollen i MiniCan-försöket som bedrivs i kärnavfallsbolagets SKB:s berglaboratorium på Äspö vid Oskarshamns kärnkraftverk. I rapporten refereras till SKB-interna arbetsrapporter. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att, med anledning av den kritik som framförs i rapporten, bör SKB fundera på hur man ska hantera öppenheten i MiniCan-, Lot- och Prototyp-försöken i Äspölaboratoriet. MKG menar att projekten bör hanteras liknande som de försök som behandlas i denna referensgrupp. Det är viktigt att de resultat som kommer fram från Äspö-försöken har trovärdighet. Det finns ett behov av öppenhet, även att resultat presenteras under försökens gång.

Som svar angav SKB att bolaget inte är uteslutet att det är möjligt att arbeta med andra försök på liknande sätt som bolaget nu arbetar med SP:s och UU:s försök, om erfarenheterna av detta arbete blir positiva. SKB angav även att bolaget har tagit del av den kritiska SSM-rapporten och haft diskussioner med myndigheten om hur man ser på den och en slutsats är att SKB delvis kommer att arbeta på ett annat sätt.

På mötet diskuterades även betydelsen av strålning för korrosionshastigheten. Det framfördes från referensgruppens deltagare att SKB måste visa tydligare att strålningen inte har någon betydelse för kopparkorrosion.

Länkar:

Dagordningen till tredje referensgruppsmötet, 100827  >>

Minnesanteckningar från tredje referensgruppsmötet, 100827 >>

Bilaga A Presentation ”Undersökning av koppartrådar” av Kjell Andersson med stöd av Kenneth Möller,  SKB, 100827 >>

Bilaga B Presentation ”Study of Copper Corrosion in Pure Water” av Yvonne Andersson, Uppsala Universitet, 100827 >>

Projektförslag: ”Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör” av Kenneth Möller, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 100624 >>

Projektförslag "Copper corrosion in pure oxygen-free water", Uppsala Universitet, 101001 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM:s granskning avslöjat att SKB fuskat med redovisning av forskningsresultat, 100825 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Uppdatering: Länk framåt, se nedan!

Nyhet på MKG:s hemsida om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Logga in