2 mars 2011 |

Utredning om ny strålsäkerhetslagstiftning klar

Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet är nu klar. Ingvar Persson, tidigare chefsjurist vid Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har sedan december 2008 haft i uppdrag att se över lagstiftningen om strålskydd och kärnsäkerhet. När utredningen nu är klar föreslår utredaren att alla bestämmelser samordnas i ett nytt kapitel i miljöbalken.

Uppdatering: Miljödepartementet har skickat utredningen på remiss. Se mer om remissen nedan.

Utredaren har valt att lägga in de delar av kärntekniklagen och strålskyddslagen som rör strålning (både joniserande och icke-joniserande strålning) som ett kapitel, kapitel 12, i miljöbalken. De delar av kärntekniklagen som behandlar fysiskt skydd och arbete att förhindra kärnvapenspridning vill utredaren lägga i en ny lag om kärnämneskontroll m.m. Utredaren lägger även ett förslag till en reform av de lokala säkerhetsnämnderna i kärnkraftskommunerna med en tillhörande lag om offentlig insyn på strålsäkerhetsområdet.

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att de förslag som utredaren lägger fram är väl underbyggda. Det är ett omfattande och imponerade arbete utredaren gjort.

Det finns några saker som kan vara extra värda att notera. Bland annat föreslår utredaren att miljöbalkens 6 kapitel 7§ 4 punkten om miljökonsekvensbeskrivningar att en sökande ska redovisa alternativa utformningar och metoder. På så sätt anpassas miljöbalken till juridisk praxis och lagstiftarens ursprungliga avsikt. Det finns även ett förslag till en ändring av hur kontrollen av den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet för kärnavfall som industrins ska bedriva. Nytt är förslaget att regeringen eller myndighet ska kunna meddela ytterligare föreskrifter om innehåll och utformning av det forskningsprogram som kärnavfallsbolaget tar fram vart tredje år.

Utredningen innehåller dessutom ett avsnitt som behandlar Statens sistahandsansvar för slutförvaring av radioaktivt avfall. Utredaren föreslår att det införs en lagreglering av statens sistahandsansvar för det använda kärnbränslet.

Uppdatering:
Miljödepartementets remiss finns att ladda ner nedan. Remissvar ska vara inkomna senast den 14 oktober till miljödepartementet. 

Länkar:

”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form” (SOU 2011:18) som pdf, 110302 >>

”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form” (SOU 2011:18) på regeringskansliets hemsida, 110302 >>

Pressmeddelande på regeringens hemsida om slutbetänkandet ”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form” (SOU 2011:18), 110302 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att utredningen om en ny strålsäkerhetslagstiftning förlängs, 100318 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att strålsäkerhetslagsutredningen försenas med ett tilläggsdirektiv, 090408 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att en ny utredning för att modernisera lagstiftningen inom strålskydds och kärnteknikområdet startar, 081211 >>

Uppdatering:

Remiss "Slutbetänkande av Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet" 110307 >>

Logga in