15 april 2013 |

Utredning: ”Östhammar i en prekär situation”

Östhammars kommun har låtit en extern utredare se över kommunens arbete med slutförvarsfrågor. För att skapa trovärdighet i kommunens vetorätt så menar utvärderingen att möjligheten för och konsekvenserna av att kommunen skulle säga nej till ett slutförvar måste tydliggöras. 

Det är konsultbolaget Ramböll som fått uppdraget att göra utvärderingen som redovisats i form av en presentation som kan laddas ner nedan.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB investerar stora summor i Östhammars kommun inför ett byggande av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Detta kan göra det svårt för kommunen att motsätta sig ett slutförvar och utredaren anser att detta sätter kommunen i en prekär situation. 

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation består av tre grupper: MKB-gruppen, säkerhetsgruppen och referensgruppen. De granskar SKB:s miljökonsekvensbeskrivning och säkerhetsrapport, de deltar i samråd och förbereder förslag till remissyttrande. Referensgruppen består, förutom av politiker, även av representanter från lokala organisationer och grannkommuner. 

Till stora delar anser Ramböll, som fått uppdraget att utvärdera kommunens arbete, att organisationen är ändamålsenlig. Fullmäktige får den information som behövs för att kunna fatta ett faktabaserat beslut. Men utvärderingen lyfter också fram känsliga frågor. 

Om samtliga instanser har sagt ja till ett slutförvar för använt kärnbränsle, under vilka omständigheter kan då Östhammar säga nej? För att skapa trovärdighet i Östhammars vetorätt så måste konsekvenserna av ett nej tydliggöras. 

Kommunens arbetsgrupper har hög kunskap och många kan ses som experter i frågan. Utvärderarna menar dock att det kan finnas ett demokratiskt underskott i beslutsfrågan eftersom de personer som arbetar i kommunens arbetsgrupper kan ses som experter och inte lekmän. 

Utvärderaren uppmanar också kommunen att se över sina kommunikationskanaler inför ett ökat medieintresse.

 

Länkar:

Utvärdering av Ramböll, 130325 >>

Nyhet om utredningen i Uppsala Nya Tidning, 130415 >> 

Om Östhammars kommuns slutförvarsarbete på kommunens hemsida >>

 

Logga in