Våra frågor

MKG arbetar parallellt med en rad frågor inom kärnavfallsområdet. Här presenteras material inom olika ämneskategorier.

Alternativa lokaliseringar

Vid val av ett slutförvar som är säkert i hundratusentals år så är inte bara valet av metod av stor vikt. Även en lämplig lokalisering är viktigt. Ett exempel på vad som kan styra säkerheten av ett förvar är in- och utströmningen av grundvatten. Hur grundvattenströmningen ser ut beror på lokaliseringen av förvaret.

Djupa borrhål

När en verksamhetsutövare ansöker om att starta en verksamhet så ska denne enligt miljöbalken presentera alternativa metoder till att uppfylla det ändamål som projektet syftar till.

Kapplöpning efter uran i Sverige

Som en följd av att oljepriset har stigit och intresset för kärnkraft har ökat tredubblades uranpriset under 2004 och 2005. Därför har intresset för uranbrytning i Sverige åter väckts till liv efter att ha legat nere sedan mitten av 1980-talet. Före den tiden genomfördes undersökningar i stora delar av Sverige, framför allt i Norrland.

Långsiktig säkerhet

Använt kärnbränsle är farligt i minst 100 000 år. Under denna tid måste avfallet hållas avskilt från människor och miljön. För att uppnå detta måste den långsiktiga säkerheten beaktas redan vid planerandet av ett slutförvar. Säkerhetsaspekter som måste beaktas är till exempel slutförvarets hållbarhet under en istid och att avfallet inte används i icke fredliga syften.

Beslutsprocess

Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 16 mars 2011 in ansökningar för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökningarna ska prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten respektive Miljödomstolen som bereder ärendena.

Hanteringen av industrins forskningsprogram, Fud-programmet, vart tredje år enligt kärntekniklagen

Var tredje år ska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, enligt kärntekniklagen och kärnteknikförordningen redovisa sitt kärnavfallsarbete i ett dokument till Statens kärnkraftinspektion, SKI, sedan den 1 juli 2008 Strålsäkerhetsmyndigheten. Dokumentet har fått benämningen Fud-rapport som står för forskning, utveckling och demonstration.

Kopparkorrosion

Industrins KBS-metod bygger på att konstgjorda barriärer av koppar och lera ska isolera avfallet under hundratusentals år. Avfallet ska läggas i en kopparkapsel som ska bäddas in i lera och som sedan ska förvaras i gruvgångsliknande tunnlar på omkring 500 m djup i grundvattenförande berg.

Logga in