24 februari 2012 |

Vetenskaplig artikel visar på kopparkorrosion orsakad av strålning

Forskare från Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har i en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Electrochemical and Solis-State letters visat att koppar i syrgasfritt vatten korroderar med relativt höga hastigheter och med en märklig fördelning av korrosionen. Upptäckten kan ha en viktig betydelse för förståelsen av hur kopparkapseln kan hotas av korrosion i ett slutförvar för använt kärnbränsle. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att det finns ännu ett viktigt kunskapsområde för slutförvarets långsiktiga säkerhet som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB inte undersökt tillräckligt innan slutförvarsansökan lämnades in.

Artikeln ”Radiation Induced Corrosion of Copper in Anoxic Aqueous Solution” redovisar forskningsresultat framtagna av kärnkemi- och korrosionsforskare på KTH och handlar om hur gammastrålning påverkar korrosion av koppar i rent syrgasfritt vatten. Projektet finansieras av SKB.

I försöket har en kopparyta bestrålats med relativt höga strålningsnivåer men under relativt kort tid jämfört med den strålning som kommer från det använda kärnbränslet i en kopparkapsel i slutförvaret. Men om resultaten av hög strålningsnivå under kort tid blir liknande vid lägre strålningsnivåer under långa tider i slutförvaret så visar forskningsresultaten på problem.

Resultatet av bestrålningen är en tydligt observerbar kopparkorrosion, trots att det inte finns syrgas i vattnet. Dessutom bildas det små runda gropar på kopparytan, ungefär som om att kopparytan fått mässling.

Artikeln bygger på ett ursprungligt arbete utfört som ett examensarbete på KTH av Åsa Björbacka, som också är huvudförfattare till artikeln. Både artikeln och examensarbetet finns nedan.

MKG deltar i en referensgrupp för syrgasfri kopparkorrosionsforskning som SKB har etablerat. I denna grupp deltar även professorn i korrosionslära vid KTH, Christofer Leygraf, som även är medförfattare till artikeln. På gruppens tionde möte i november 2011 gjordes en presentation av det arbete som beskrivs i artikeln. Presentationen, som innehåller fler bilder från försöken, finns nedan via en länk till nyheten om mötet.

 

Länkar:

Artikeln ”Radiation Induced Corrosion of Copper in Anoxic Aqueous Solution” av Å.Björkbacka, S.Hosseinpour, C.Leygraf och M.Jonsson, Electrochemical and Solid-State Letters, 15(5) C5-C7 2012 >>

Examensarbetet ”Radiation induced corrosion of copper” av Åsa Björkbacka, maj 2011 >>

Länk till nyhet om tionde referensgruppsmötet >>

Logga in