Aktbilagor

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 7062-14, om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. 

 

Aktbilaga 371 Deldom i ärendet, 221221 >>

Aktbilaga 370 Yttrande från Britta Kahanpää, 221213 >>

Aktbilaga 369 Underrättelse till Länsstyrelsen i Uppsala län, 221212 >>

Aktbilaga 368 Sammanställning av förslag till villkor m.m. från sökandeombuden, 221207 >>

Aktbilaga 367 Yttrande från Ditta Rietuma, 221206 >>

Aktbilaga 366 Kostnadsräkning Malin Wikström, 221201 >>

Aktbilaga 365 Presentation från SKB; Repliker - naturmiljö, 221201 >>

Aktbilaga 364 Presentation från SKB; Repliker - ytterligare reviderade villkor utsläpp till vatten, 221201 >>

Aktbilaga 363 Presentation från SKB; Glidformsgjutning, 221201 >>

Aktbilaga 362 Presentation från SKB; Övriga yrkanden, 221130 >>

Aktbilaga 361 Presentation från SKB; Natura 2000-tillstånd och artskyddsdispens, 221130 >>

Aktbilaga 360 Presentation Naturskyddsföreningen, MKG, m.fl; synpunkter rörande tillstånd och villkor, 221130 >>

Aktbilaga 359 Milkas; Kortlivade och långlivade ämnen, 221130 >>

Aktbilaga 358 Milkas; Radioaktiva ämnen i SFR, 221130 >>

Aktbilaga 357 Milkas; SFR och dess radioaktiva innehåll, 221130 >>

Aktbilaga 356 Milkas; yttrande om villkor, 221130 >>

Aktbilaga 355 Presentation från SKB; Förslag till bemyndiganden, 221130 >>

Aktbilaga 354 Presentation från SKB; Kontroll, bullerskyddsåtgärder längs vägar, skyddade arter, 221130 >>

Aktbilaga 353 Presentation från SKB; Bemötande om klimatpåverkan, 221130 >>

Aktbilaga 352 Presentation från SKB; Bemötande om energieffektivisering, 221130 >>

Aktbilaga 351 Länsstyrelsen Uppsala;Komplettering av villkorsförslag energieffektivisering, 221130 >>

Aktbilaga 350 Presentation från SKB; Energieffektivisering, 221130 >>

Aktbilaga 349 Presentation från SKB; Ovanjordsanläggningens utformning, 221130 >>

Aktbilaga 348 Presentation från SKB; Fiskeavgift, 221130 >>

Aktbilaga 347 Presentation från SKB; Dialogforum, omvärldsbevakning, masshantering, 221130 >>

Aktbilaga 346 Presentation från SKB; Repliker - Reviderade villkor utsläpp till vatten, 221130 >>

Aktbilaga 345 Presentation från SKB; Repliker - utsläpp till vatten, 221130 >>

Aktbilaga 344 Presentation från SKB; Repliker - blandade frågor, 221130 >>

Aktbilaga 343 Presentation från SKB; Beslutat återtag av feaktigt deponerat avfall av typ S.1, 221129 >>

Aktbilaga 342 Presentation från SKB; Utsläpp av andra miljöstörande ämnen, 221129 >>

Aktbilaga 341 Presentation från SKB; avloppsvatten, länshållningsvatten, lakvatten, kväverening, 221129 >>

Aktbilaga 340 Presentation från SKB; arbete i vattenområde, 221129 >>

Aktbilaga 339 Presentation från SKB; hantering av avfall och kemikalier, damning, 221129 >>

Aktbilaga 338 Förslag tillägg till villkor 5 från Östhammars kommun, 221129 >>

Aktbilaga 337 Presentation från SKB; trafik, 221129 >>

Aktbilaga 336 Presentation från SKB; etablering av bulleralstrande arbeten, 221129 >>

Aktbilaga 335 Presentation från SKB: allmänt villkor och buller, 221129 >>

Aktbilaga 334 Presentation från Naturskyddsföreningen, MKG, m.fl. synpunkter rörande tillstånd och villkor, 221129 >>

Aktbilaga 333 Presentation från SKB om yrkanden, 221129 >>

Aktbilaga 332 Presentation från SKB om tillstånd och laglighetsförklaring, 221129 >>

Aktbilaga 331 PROTOKOLL HUVUDFÖRHANDLING, 221129 >>

Aktbilaga 330 Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län, 221128 >>

Aktbilaga 329 Bilaga - domarutnämning >>

Aktbilaga 328 Bilaga - stadgar >>

Aktbilaga 327 Bilaga - ICA Hova >>

Aktbilaga 326 Bilaga - mini BSIC >>

Aktbilaga 325 Bilaga - Human's >>

Aktbilaga 324 Yttrande från Ditta Rietuma jämte bilagor, 221123 >>

Aktbilaga 323 Bilaga - begär bevis, 221123 >>

Aktbilaga 322 Mail från Anna Lind jämte bilaga, 221123 >>

Aktbilaga 321 Underrättelse MMD e-postat till Länsstyrelsen i Uppsala län, 221118 >>

Aktbilaga 320 Mail från Länsstyrelsen i Uppsala län, 221117 >>

Aktbilaga 319 Yttrande inkom från sökanden, 221117 >>

Aktbilaga 318 Villkorslista från Länsstyrelsen i Uppsala län, 22115 >>

Aktbilaga 317 Underrättelse om förhandlingsförordning, 221115 >>

Aktbilaga 316 Förhandlingsförordning, 221115 >>

Aktbilaga 315 Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län, 211114 >>

Aktbilaga 314 Mail från Länsstyrelsen i Uppsala län, 211114 >>

Aktbilaga 313 Underrättelse till Havs- och vattenmyndigheten, 221108 >>

Aktbilaga 312 Underrättelse till Länsstyrelsen i Uppsala län, 221108 >>

Aktbilaga 311 Yttrande från SKB, 221108 >>

Aktbilaga 310 Underrättelse om beviljat anstånd till Länsstyrelsen i Uppsala län, 221103 >>

Aktbilaga 309 Mail från Länsstyrelsen i Uppsala län, 221103 >>

Aktbilaga 308 Yttrande från Britta Kahanpää, 221101 >>

Aktbilaga 307 Bilaga till yttrandet från Länsstyrelsen i Uppsala län, 221031 >>

Aktbilaga 306 Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län, 221031 >>

Aktbilaga 305 Underrättelse till Östhammars kommun, 221028 >>

Aktbilaga 304 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 221028 >>

Aktbilaga 303 Utgår, Kopia av aktbilaga 297 översänt till Östhammars kommun

Aktbilaga 302 Bilaga - Yttrande från Östhammars kommun, 221027 >>

Aktbilaga 301 Protokollsutdrag från Östhammars kommun, 221027 >>

Aktbilaga 300 Yttrande från Milkas, 221027 >>

Aktbilaga 299 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 221027 >>

Aktbilaga 298 Föreläggande till Länstyrelsen i Uppsala län, 221025 >>

Aktbilaga 297 Yttrande från Länsstyrelsen i Västernorrlands län (Fiskeutredningsgruppen), 221024 >>

Aktbilaga 296 Meddelande från Havs- och vattenmyndigheten som ej avser att medverka vid huvudförhandlingen, 221024 >>

Aktbilaga 295 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 221016 >>

Aktbilaga 294 Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordensvänner och MKG, 221003 >>

Aktbilaga 293 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer inte att närvara vid huvudförhandlingen, 220922 >>

Aktbilaga 292 Underrättelse av aktbilaga 291, 220922 >>

Aktbilaga 291 Kungörelse MMD, 220922 >>

Aktbilaga 290 Underrättelse MMD e-postat, 220916 >> 

Aktbilaga 289 Bilaga SFR-U K23 Jämförande analys, 220919 >>

Aktbilaga 288 Bilaga SFR-U K22 - villkor, 220915 >>

Aktbilaga 287 Bemötande från sökandeombud jämte bilagor, 220915 >>

Aktbilaga 286 Mail från sökandeombud Martin Johansson (som avregistrerar sig som ombud), 220908 >>

Aktbilaga 285 Bilaga till aktbilaga 284 - Yttrande från Östhammars kommun, 220701 >>

Aktbilaga 284 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen i Östhammars kommun, 220701 >>

Aktbilaga 283 Bilaga 1: Trafikverkets rapport 2019-10-08, 220627 >>

Aktbilaga 282 Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län, 220627 >>

Aktbilaga 281 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndighetenm, SSM, 220627 >>

Aktbilaga 280 Yttrande från Naturvårdsverket, exp till sökombud och aktf, 220620 >>

Aktbilaga 279 Kallelse MMD skickat med lösbrev till Agneta Melin, 220620 >>

Aktbilaga 278 Kallelse MMD skickat med lösbrev till Ronald Bergman, 220620 >>

Aktbilaga 277 Yttrande från Milkas och Folkkampanjen, 220615 >>

Aktbilaga 276 Yttrande från HaV, 220615 >>

Aktbilaga 275 Fullmakt (kopia) - Naturskyddsföreningen, 220615 >>

Aktbilaga 274 Fullmakt (kopia) - Jordens Vänner, 220615 >>

Aktbilaga 273 Bilaga 3 SSM rapport, 220615 >> (se bilaga 270)

Aktbilaga 272 Bilaga 2 SSM:s beslut, 220615 >> (se bilaga 270)

Aktbilaga 271 Bilaga 1 Föreningarnas yttrande till regeringen, 220615 >> (se bilaga 270)

Aktbilaga 270 Yttrande jämte bilagor från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 220615 >>

Aktbilaga 269 Yttrande från MILKAS, 220615 >>

Aktbilaga 268 E-post från SGU - avstår från att yttra sig, 220615 >>

Aktbilaga 267 BESLUT - Kopia av beslut under rättegång e-postat till SKB, 220615 >>

Aktbilaga 266 Underrättelse MMD e-postat till Länsstyrelsen i Uppsala län, 220615 >>

Aktbilaga 265 Yttrande från sökande ombuden, 220615 >>

Aktbilaga 264 Yttrande från SMHI, 220615 >>

Aktbilaga 263 Yttrande från Naturskyddsföreningen i Uppsala län, 220614 >>

Aktbilaga 262 Yttrande från Östhammars kommun, 220608 >>

Aktbilaga 261 Protokollsutdrag från Östhammars kommun, 220608 >>

Aktbilaga 260 Föreläggande MMD, 220603 >>

Aktbilaga 259 Bilaga 1 Länsstyrelsen Västernorrland, Utlåtande fiskeutredningsgruppen, 220602 >>

Aktbilaga 258 Delyttrande från Länsstyrelsen Västernorrland, 220602 >>

Aktbilaga 257 Anståndsbegäran t.o.m. 30 juni 2022, 220524 >>

Aktbilaga 256 Underrättelse MMD anstånd, 220517 >>

Aktbilaga 255 Anståndsbegäran från Strålsäkerhetsmyndigheten till den 30 juni, 220516 >>

Aktbilaga 254 Underrättelse om tidsplan, 220502 >>

Aktbilaga 253 Tidsplan, 220502 >>

Aktbilaga 252 Fullmakt i original från sökande, 220413 >>

Aktbilaga 251 Mail från MSB som avstår att yttra sig, 220407 >>

Aktbilaga 250 Underrättelse, 220406 >> (bilaga se aktbilaga 244)

Aktbilaga 249 Kungörelse, 220406 >>

Aktbilaga 248 Bilaga 4, Sammanställning av ansökan, 220331 >>

Aktbilaga 247 Bilaga 3, Verksamhetsområde ovan jord, 220331 >>

Aktbilaga 246 Bilaga 2, Fåglar vid stora Asphällan, 220331 >>

Aktbilaga 245 Bilaga 1, Förslag till slutliga villkor, bemyndiganden och utredningsföreskrift, 220331 >>

Aktbilaga 244 Yttrande från SKB, 220331 >>

Aktbilaga 243 Fullmakt från Jordens Vänner, 220323 >>

Aktbilaga 242 E-post till sökandeombud Per Molander och Martin Johansson, 220216 >>

Aktbilaga 241 Yttrande från ombuden Per Molander och Martin Johansson, 220215 >>

Aktbilaga 240 Regeringsbeslut, 211222 >>

Aktbilaga 239 Yttrande från domstolen, 191113 >>

Aktbilaga 238 Skrivelse från Milkas, 191112 >>

Aktbilaga 237 Bilaga till skrivelse från MKG, 191029 >>

Aktbilaga 236 Skrivelse från MKG, 191029 >>

Aktbilaga 235 Reviderat yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 191008 >>

Aktbilaga 234 Villkorsförlag från SKB, 191003 >>

Aktbilaga 233 Inlaga SSM, 191002 >>

Aktbilaga 232 Inlaga Milkas, 191002 >>

Aktbilaga 231 Presentation Oss, 191002 >>

Aktbilaga 230 Inlaga Sanne Godow Bratt, 191002 >>

Aktbilaga 229 Inlaga Sero, 191002 >>

Aktbilaga 228 Inlaga Milkas, 191002 >>

Aktbilaga 227 Inlaga Milkas, 191002 >>

Aktbilaga 226 Inlaga Milkas, 191002 >>

Aktbilaga 225 Presentation Herbert Henkel, 191002 >>

Aktbilaga 224 Inlaga Naturskyddsföreningen i Uppsala län, 191002 >>

Aktbilaga 223 Inlaga Naturskyddsföreningen i Uppsala län, 191002 >>

Aktbilaga 222 Slutliga yrkanden MKG, 191002 >>

Aktbilaga 221 Presentation MKG slutplädering, 191002 >>

Aktbilaga 220 Presentation Länsstyrelsen Uppsala län, 191002 >>

Aktbilaga 219 Presentation SKB slutanförande, 191002 >>

Aktbilaga 218 Meddelande HaV, 191002 >>

Aktbilaga 217 Inlaga Milkas, 191002 >>

Aktbilaga 216 Inlaga Milkas, 191002 >>

Aktbilaga 215 Inlaga Milkas, 191002 >>

Aktbilaga 214 Presentation Länsstyrelsen Uppsala län, 191002 >>

Aktbilaga 213 Presentation Östhammars kommun, 191002 >>

Aktbilaga 212 Presentation Östhammars kommun, 191002 >>

Aktbilaga 211 Presentation SKB förslag, 191002 >>

Aktbilaga 210 Presentation SKB replik, 191002 >>

Aktbilaga 209 Presentation SKB replik, 191002 >>

Aktbilaga 208 Presentation SKB replik, 191002 >>

Aktbilaga 207 Yrkande om ersättning, 191002 >>

Aktbilaga 206 Presentation SKB screeningvärden, 191001 >>

Aktbilaga 205 Presentation SKB strålsäkerhet, 191001 >>

Aktbilaga 204 Presentation SKB platsen, 191001 >>

Aktbilaga 203 Presentation SKB jordskalv, 191001 >>

Aktbilaga 202 Presentation SKB Natura 2000, 191001 >>

Aktbilaga 201 Presentation SKB vattenmiljöer, 191001 >>

Aktbilaga 200 Presentation SKB fåglar, 191001 >>

Aktbilaga 199 Presentation SKB sjötransport, 191001 >>

Aktbilaga 198 Presentation SKB buller, 191001 >>

Aktbilaga 197 Presentation SKB buller, 191001 >>

Aktbilaga 196 Presentation SKB om MKB, 191001 >>

Aktbilaga 195 Presentation SKB nollalternativ, 191001 >>

Aktbilaga 194 Presentation SKB vattenf, 191001 >>

Aktbilaga 193 Presentation SKB S14, 191001 >>

Aktbilaga 192 Presentation SKB avfall, 191001 >>

Aktbilaga 191 Presentation SKB anläggning, 191001 >>

Aktbilaga 190 Presentation SKB orientering, 191001 >>

Aktbilaga 189 Presentation Herbert Henkel, 190926 >>

Aktbilaga 188 Presentation SKB om syn, 190926 >>

Aktbilaga 187 Presentation MKG om MKB:n mm, 190926 >>

Aktbilaga 186 Presentation Länstyrelsen, 190926 >>

Aktbilaga 185 Presentation SKB naturmiljö hav, 190926 >>

Aktbilaga 184 Presentation SKB naturmiljö land, 190926 >>

Aktbilaga 183 Presentation SKB buller, 190926 >>

Aktbilaga 182 Presentation SKB svar, 190926 >>

Aktbilaga 181 Presentation SKB miljökonsekvenser, 190926 >>

Aktbilaga 180 Inlaga från Sero, 190925 >>

Aktbilaga 179 Presentation från MKG, 190925 >>

Aktbilaga 178 Presentation från SSM myndighetens granskning, 190925 >>

Aktbilaga 177 Presentation från SKB strålsäkerhet efter förslutning, 190925 >>

Aktbilaga 176 Presentation från SKB strålsäkerhet efter förslutning, 190925 >>

Aktbilaga 175 Presentation från SKB strålsäkerhet under uppbyggnad och drift, 190925 >>

Aktbilaga 174 Presentation från SKB beslutade återtag av feldeponerad avfall, 190925 >>

Aktbilaga 173 Presentation från SKB avfallet, 190925 >>

Aktbilaga 172 Presentation från SKB radioaktivitet, 190925 >>

Aktbilaga 171 Presentation från SKB platsförhållanden, 190925 >>

Aktbilaga 170 Artikel från Milkas, 190925 >>

Aktbilaga 169 Vetenskaplig rapport från Milkas, 190925 >>

Aktbilaga 168 Inlaga Milkas, 190924 >>

Aktbilaga 167 Inlaga Milkas, 190924 >>

Aktbilaga 166 Presentation Länsstyrelsen Uppsala län, 190924 >>

Aktbilaga 165 Presentation SKB svar, 190924 >>

Aktbilaga 164 Rapport insänd av Milkas, 190924 >>

Aktbilaga 163 Presentation SKB följdverksamhet, 190924 >>

Aktbilaga 162 Presentation SKB den sökta verksamheten, 190924 >>

Aktbilaga 161 Yrkanden Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG justerad, 190924 >>

Aktbilaga 160 Presentation från SKB: plats- och omgivningsförhållanden, 190923 >>

Aktbilaga 159 Presentation från SSM: prövning och bedömning, 190923 >>

Aktbilaga 158 Presentation från SKB; underlag för prövningen och avgränsning, 190923 >>

Aktbilaga 157 Presentation från SKB, ändamål med sökt verksamhet, 190923 >>

Aktbilaga 156 Presentation från SKB, bakgrund och uppdrag, 190923 >>

Aktbilaga 155 Yrkanden från Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, 190923 >>

Aktbilaga 154 Yrkanden från Herbert Henkel, 190923 >>

Aktbilaga 153 Naturskyddsföreningens, Jordens vänners och MKG:s yrkanden, 190923 >>

Aktbilaga 152 Presentation SKB:s yrkanden, 190923 >>

Aktbilaga 151 Protokoll huvudförhandling och syn >>

Aktbilaga 150 Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län, 190920 >>

Aktbilaga 149 Fullmakt Naturskyddsföreningen Johan Swahn, 190919 >>

Aktbilaga 148 Fullmakt Jordens Vänner, 190919 >>

Aktbilaga 147 E-post från Milkas, 190919 >>

Aktbilaga 146 Fråga från länsstyrelsen Uppsala Län, 190910 >>

Aktbilaga 145 Kallelse 190731 >>

Aktbilaga 144 Kallelse 190731 >>

Aktbilaga 143 Yttrande MSB 190627 >>

Aktbilaga 142 Förhandlingsordning, huvudförhandling MMD, 190619 >>

Aktbilaga 141 Kungörelse, huvudförhandling MMD, 190619 >>

Aktbilaga 140  Protokollsutdrag ang. juridiskt ombud för Östhammarskommun, 190402 >>

Aktbilaga 139 Underrättelse från SKB, 190402 >>

Aktbilaga 138 SKB bemötande av SSM:s yttrande, 190329 >>

Aktbilaga 137 E-post med yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 136 Bilaga 2 till yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 135 Bilaga 1 till yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 134 Yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 133 Yttrande från Milkas, 190315 >>

Aktbilaga 132 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 190314 >>

Aktbilaga 131 Yttrande från Britta Kahanpää, 190221 >>

Aktbilaga 130 Bilaga till yttrande från Östhammars kommun, 190305 >> (se aktbilaga 129)

Aktbilaga 129 Yttrande från Östhammars kommun, 190305 >>

Aktbilaga 128 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 190220 >>

Aktbilaga 127 SGU inga synpunkter i ärendet 190219 >>

Aktbilaga 126 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län 190218 >>

Aktbilaga 125 Yttrande från Nils-Axel Mörner 190218 >>

Aktbilaga 124 Milkas, önskad förlängning av svarstid för yttrande 190215 >>

Aktbilaga 123 Anståndsbegäran t.o.m. 15:e mars från länsstyrelsen 190212 >>

Aktbilaga 122 Bilaga 2 till ab 120 Granskningsrapport - utbyggnad och fortsatt drift av SFR >>

Aktbilaga 121 Bilaga 1 till ab 120 Prövningen enligt kärntekniklagen >>

Aktbilaga 120 SSM:s yttrande inskickad till domstolen 17 januari >>

Aktbilaga 119 MSB avstår från att yttra sig, 190111 >>

Aktbilaga 118 Naturvårdsverket avstår från att yttra sig, 190109 >>

Aktbilaga 117 Anståndsbegäran t.o.m. 6 mars från Östhammars kommun, 181221 >>

Aktbilaga 116 Underrättelse med aktbilagorna 112-115, skickad till remissinstanser, 181920 >>

Aktbilaga 115 Bilaga SFR-U K:15 Förslag på villkor, ny version >> (se aktbilaga 112)

Aktbilaga 114 Bilaga SFR-U K:16 Påverkan på vattenmiljö från utsläpp av kväve >> (se aktbilaga 112)

Aktbilaga 113 Bilaga SFR-U K:17 Verksamhetsområde ovanjord >> (se aktbilaga 112)

Aktbilaga 112 SKB:s bemötande, 181219 >>

Aktbilaga 111 Bilaga 2 till Milkas yttrande i sak, presentation från Herbert Henkels möte med SSM 181012 >>

Aktbilaga 110 Bilaga 1 till Milkas yttrande i sak, synpunkter från Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner, 181105 >>

Aktbilaga 109 Yttrande från Milkas i sak, 181105 >>

Aktbilaga 108 Bilaga till Aktbilaga 107, Samrådsyttrande om utbyggnad av SFR >>

*** Här hittar du Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande i sak 181031  ***

Aktbilaga 107 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG i sak, 181031 >>

Aktbilaga 106 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 181031 >>

Aktbilaga 105 Fråga från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, Miles Goldstick, 180628 >>

Aktbilaga 104 Justerad tidplan, 180628 >>

Aktbilaga 103 Bilaga till aktbilaga 101, 180411 >>

Aktbilaga 102 Bilaga till aktbilaga 101, 180411 >>

Aktbilaga 101 E-post från Naturvårdsverket, 180411 >>

Aktbilaga 100 Yttrande från SGU, 180327 >>

Aktbilaga 99 Yttrande från Svensk Kärnbränslehantering AB, 180322 >>

Aktbilaga 98 Föreläggande e-postat till Svensk Kärnbränslehantering AB genom Advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga 94 översänt, 180320 >>

Aktbilaga 97 Yttrande från Naturskyddsföreningen i Uppsala län, 180320 >>

Aktbilaga 96 Yttrande från Lst i Uppsala län, 180319 >>

Aktbilaga 95 Bilaga avseende fullmakt, 180319 >> (tillhör aktbilaga 94)

Aktbilaga 94 Anståndsbegäran t.o.m 31 oktober 2018 samt fullmakt inkom från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) via epost, 180319 >>

Aktbilaga 93 Yttrande inkom från Havs- och vattenmyndigheten, 180319 >>

Aktbilaga 92 Föreläggande MMD e-postat till Svensk Kärnbränslehantering AB genom Advokat Per Molander, 180316 >>

Aktbilaga 91 Anståndsbegäran t o m 21 januari 2019 från SSM/Tomas Löfgren, 180316 >>

Aktbilaga 90 Yttrande från Östhammars kommun, 180313 >>

Aktbilaga 89 Yttrande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 171218 >>

Aktbilaga 88 Kungörelse MMD, 171204 >>

Aktbilaga 87 Förordnande skickat med lösbrev till Hanna Horneij, bifogat ab 1-88, 171201 >>

Aktbilaga 86 Bilaga 1 Erratablad, 171025 >>

Aktbilaga 85 Precisering av yrkande jämte bilaga från Per Molander, 171025 >>

Aktbilaga 84 Tidplan, 171010 >>

Aktbilaga 83 Aktbilagan utgår

Aktbilaga 82 Yttrande från Per Molander, 170904 >>

Aktbilaga 81 Föreläggande MMD e-postat till Svensk Kärnbränslehantering AB, 170823 >>

Aktbilaga 80 Yttrande från SSM gm Ansi Gerharsson, 170817 >>

Aktbilaga 79 Yttrande från Johan Swahn rörande vikten av en sammanhållen prövning, 170626 >>

- SSM (Thomas Löfgren) bereds enligt tel. samtal tillfälle att skriftligen framföra myndighetens synpunkter angående behovet av samordning av målet enligt Miljöbalken och ärendet enligt Kärntekniklagen senast den 14 augusti 2017./ Marianne Wikman Ahlberg

 Aktbilaga 78 Huvudrapport för säkerhetsanalysen SR-PSU (engelska), 170519 >>

Aktbilaga 77 Huvudrapport för säkerhetsanalysen SR-PSU, 170519 >>

Aktbilaga 76 Bilaga SFR-U K:14, 170515 >>

Aktbilaga 75 Bilaga SFR-U K:13, 170515 >>

Aktbilaga 74 Bilaga SFR-U K:12, 170515 >>

Aktbilaga 73 Bilaga SFR-U K:1, 170515 >>

Aktbilaga 72 Kompletteringsyttrande II jämte bilagor från sökande gm Per Molander och Martin Johansson, 170515 >>

- I mål M 1333-11, aktbilaga 444, sänds en underrättelse till motparter angående behov av samordnad prövning i mål M 1333-11, M 4617-13, M 7062-14 och M 6009-16. Eventuella synpunkter får lämnas i M 1333-11 senast den 14 februari 2017, 161123 

Ab 69-71 exp till samtliga parter för kännedom, 161117 >>

BESLUT 2016-11-16
Anstånd beviljas SKB till den 15 maj 2017.
Marianne Wikman Ahlberg exp till Per Molander via e-post/AL, 161116 

- Aktb 69-71 till tekn, aktb 71 till sökomb f.k.//AB, 161115 

Aktbilaga 71 Yttrande inkom från Strålsäkerhetsmyndigheten. Epost, 161115 >>

Aktbilaga 70 Bilaga 1, tillhör aktbilaga 69, 161115 >>

Aktbilaga 69 Yttrande med bilaga inkom från Svensk Kärnbränslehantering AB gm ombud Per Molander, epost, 161115 >>

Aktbilaga 68 Anståndsbegäran t o m 15 maj 2017 från Per Molander, 161115 >>

- Ab 66 för kännedom till NV, MSB, Lst i Uppsala län, KK, HaV, Östhammars kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun, Forsmark kraftgrupp AB, SGU, SSM, MKG gm ombud, Svenska Naturskyddsföreningen gm ombud, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Milkas, Kärnavfallsrådet, SMHI, sökandeombud, tekn. 161111 >>

Aktbilaga 67 Presentationsmaterial SKB, 161102 >>

Aktbilaga 66 Protokoll muntlig förberedelse, 161102 >>

- Kallelse till muntlig förberedelse 2016-11-02, se mål M 1333-11. 161028 

Aktbilaga 65 Föreläggande MMD, Svensk Kärnbränslehantering AB genom Advokat Per Molander/Felicia Ullerstam. Kopia av aktbilaga 58-64 översänt, 161020 >>

Aktbilaga 64 Yttrande från Östhammars kommun, 161019 >>

Aktbilaga 63 Yttrande från SGU (epost), 160930 >>

*** Här hittar du Naturskyddsföreningen och MKG:s andra yttrande om kompletteringsbehov 160930  ***

 Aktbilaga 62 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 160930 >>

Aktbilaga 61 Yttrande från Kärnavfallsrådet, exp till tekn och sökombud fk. 160928 >>

Aktbilaga 60 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 160928 >>

Aktbilaga 59 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, mail. 160927 >>

Aktbilaga 58 Yttrande från Lst i Uppsala län, 160922 >>

- Ab 57 med beslut om beviljat anstånd t o m 19 oktober, exp till Österhammars kommun

Aktbilaga 57 Anståndsbegäran t o m 19 oktober 2016 från Östhammars kommun, 160916 >>

- Ab 54 exp till samtliga parter som är inlagda i vera. 160913 

- Ab 54, 56 exp till tekn och sökombud fk 160913

Aktbilaga 56 Yttrande från Milkas, 160909 >>

Aktbilaga 55 Yttrande från HaV, mail, 160909 >>

Aktbilaga 54 PROTOKOLL muntlig förberedelse, 160909 >>

- Exp ab 52-53 till tekn.

Aktbilaga 53 Presentation (nr 2) inför muf från sökombud adv Felicia Ullerstam, inkom via e-post. 160908 >>

Aktbilaga 52 Presentationsmaterial inför muf från sökombud Felicia Ullerstam. 160908 >>

- Kallelse till muntlig förberedelse, se mål M 1333-11.

- Tjänsteanteckning ang. SKB:s förslag till muntlig förberedelse, se aktbil. 418 i mål M 1333-11.

Aktbilaga 51 Förfrågan, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Svenska Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning genom Jur.kand. Jonas Christensen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Östhammars kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Uppsala län, Kärnavfallsrådet. Kopia av aktbilaga 50 översänt. 160712 >>

Aktbilaga 50 Reviderad version av kompletteringen, ab 49, inkom tillsammans med ett reviderat USB-minne av ansökan digitalt. Kompletteringen inkom i 20 ex. 160712:
Innehållsförteckning >>
Kompletteringsyttrande >>
K:1 Frågor och svar per remissinstans >>
K:2 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer vid utbyggnad av SFR >>
K:3 Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarna vid SFR >>
K:4 Motiv till förvarsdjup >>
K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA >>
K:6 Redovisning av alternativa utformningar av bergssal för medelaktivt avfall, 2BMA >>
K:8 Avgränsning till 200 m djup vid lokalisering >>
K:9 Jämförelse mellan sökt placering och en alternativ placering i den tektoniska linsen i Forsmark >>
K:11 Redovisning av alternativ för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall >> 

Aktbilaga 49 Kompletteringsyttrande, 160701 >>
Bilagor: 
K:1 Frågor och svar per remissinstans >>
K:2 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer vid utbyggnad av SFR >>
K:3 Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarna vid SFR >>
K:4 Motiv till förvarsdjup >>
K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA >>
K:6 Redovisning av alternativa utformningar av bergssal för medelaktivt avfall, 2BMA >>
K:7 Alternativa utformningar av bergssal för reaktortankar – konsekvensanalys >>
K:8 Avgränsning till 200 m djup vid lokalisering >>
K:9 Jämförelse mellan sökt placering och en alternativ placering i den tektoniska linsen i Forsmark >>
K:10 Malmpotential >>
K:11 Redovisning av alternativ för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall >>

Aktbilaga 48 Underrättelse, Advokat Per Molander, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Uppsala län, Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten, Östhammars kommun, Östhammars kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SMHI, Forsmark kraftgrupp AB, Sveriges geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Jur.kand. Jonas Christensen, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Svenska Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Miljörörelsens käravfallssekritariat, Milkas, Kärnavfallsrådet. 160517 >>

Aktbilaga 47 Regeringsbeslut, 160516 >>

- Målet är vidarefördelat från Mark- och Miljödomstolen, Avdelning 3 till D3:08

Målet är vidarefördelat från Mark- och Miljödomstolen till Avdelning 3

Målet är omfördelat från Mark- och Miljödomstolen, Avdelning 3, B3:X, D3:05 till Mark- och Miljödomstolen

- Ab 46 med beslut om beviljat anstånd t o m 1 juli 2016 exp till Per Molander

Aktbilaga 46 Anståndsbegäran t o m 1 juli 2016 från Per Molander, 160202 >>

Aktbilaga 45 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB genom Advokat Per Molander och Felicia Ullerstam. f.k till tekn., samt till Jonas Christensen, 151223 >>

- Ab 37-39 skickat för kännedom till SSM, Länsstyrelsen Uppsala, Östhammars kommun, SGU och HAV per post

Aktbilaga 44 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten (e-post) . f.k till sökomb., tekn., Jonas Christensen, 151216 >>

Aktbilaga 43 bilaga till ab 42,Vitbok beslutet om Forsmarkslagret för låg- och medelaktivt avfall. F.K till tekn., sökomb., Miles Goldstick Jonas Christiansen, 150930 >>

*** Här hittar du Naturskyddsföreningen och MKG:s första yttrande om kompletteringsbehov 150930  ***

 Aktbilaga 42 Yttrande från Naturskyddsföreningen & MKG, 150930 >>

Aktbilaga 41 inkommit från Naturskyddsföreningen & MKG, 150930 >>

Aktbilaga 40 Yttrande från Marianne Kahn, ordf. Naturskyddsföreningen Uppsala län., 150928 >>

Aktbilaga 39 uppdatering av ansökan, (bilaga 10 till ansökan) inkommit i 35 ex., 150915 >> (Domstolen har uppdateringen i fysisk form som går att beställa. På SKB:s hemsida går den att laddas ner: 
http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/vara-ansokningar/ansokningshandlingarna/kompletteringar-till-ansokan-enligt-miljobalken/ (se Kompletteringar 2015 Bilaga 1)
-
Brev som beskriver kompletteringen, 150915 >> 

Aktbilaga 38 Skrivelse från sökomb. med uppdatering av ansökan. 150904 >>

Aktbilaga 37 Yttrande från HAV, e-post. 150831 >>

- Skickat alla handlingar i målet till Miles Goldstick, Milkas

Aktbilaga 36 bilaga 1, yttrandet >>

Aktbilaga 35 Yttrande inkommit från Östhammars kommun, sammanträdesrpotokoll, 150601 >>

Aktbilaga 34 Skrivelse, Naturskyddsföreningen Uppsala län. f.k till sökomb., 150527 >>

Aktbilaga 33 E-post från Marianne Kahn, Naturskyddsföreningen Uppsalal Län., 150525 >>

Aktbilaga 32 Mail från MSB, avstår från att yttra sig. 150522 >>

- Anståndsbegäran beviljad, se beslut tecknat på ab 31. exp. ab 31 till Jonas Christensen, f.k till sökomb

Aktbilaga 31 Skrivelse med anståndsbegäran från Naturskyddsföreningen & Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning gm Jonas Christensen, 150507 >>

Aktbilaga 30 Förfrågan m. bifogad ansökan, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, 150428 >>

Aktbilaga 29 BESLUT under rättegång - exp. till Strålsäkerhetsmyndigheten, Svensk Kärnbränslehantering AB, 150428 >>

Aktbilaga 28 Yttrande från sökandeomb. 150420 >>

Aktbilaga 27 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB genom Advokat Per Molander, 150402 >>

Aktbilaga 26 Tidplan, 150401 >>

Aktbilaga 25 Protokoll muntlig förberedelse, 150401 >>

Aktbilaga 24 Yttrande från Lst i Uppsala, 150330 >>

- Expat alla beslut om anstånd f.k till sökombud & Jonas Christensen samt resp. beslut till Östhammars kommun, Länsstyrelsen och SSM. /PEKU

Anstånd är beviljade till följande; Östhammars kommun till 1/6-15, se beslut på ab 13, Länsstyrelsen Uppsala län till 31/3-15, se beslut på ab 20, Svenska Naturskyddsföreningen & MKG gm Jonas Christensen till1/6-15, se beslut på ab 21, se även beslut på ab 22 avseende SSM:s anstånd.

Aktbilaga 23 Yttrande från Kärnavfallsrådet, e-post. till tekn, sökomb., Jonas Christensen 150302 >>

- Ab 22 exp till ombudet Jonas Christensen f.k.

Aktbilaga 22 Yttrande från sökandeombuden Per Molander och Felicia Terenius, 150226 >>

 - Ab 19 inkom i original per post.

Aktbilaga 21 Begäran om anstånd tom den 1 juni 2015 från ombudet Jonas Christensen, 150224 >>

Aktbilaga 20 Begäran om anstånd till den 31.3.2015 från Länsstyrelsen i Uppsala län, 150523 >>

Aktbilaga 19 Yttrande från SGU, 150223 >>

Aktbilaga 18 E-post från domstolen till sökombuden. 150219 >>

- Anna Mörtberg, SSM, ringer med anledning av domstolens förfrågan om kompletteringsbehov. Hon anför följande. SSM hanterar för närvarande en ansökan enligt kärntekniklagen. SSM:s hantering avseende kompletteringar beräknas vara färdig i november. Före det har SSM svårt att mer i detalj peka på vilka kompletteringar som ska göras av dosmtolens ansökan. Rimlig tid för att svara på domstolens förfrågan är vid årsskiftet. Lämpligt är att SSM och domstolen samordnar processen på liknade sätt som sker avseende slutförvaret.

Jag uppger att jag kommer att sända över denna tjänsteanteckning till sökanden för yttrande.

Johan Svensson, 150217 

- Sänt ab 13 till adv. Molander för yttrande. 150213

Aktbilaga 17 Underrättelse, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) & Svenska Naturskyddsföreningen genom Jur.kand. Jonas Christensen., 150213 >>

Aktbilaga 16 bilaga till ab 14, 150213 >>

Aktbilaga 15 bilaga till ab 14, 150213 >>

Aktbilaga 14 Skrivelse från sökomb., 150213 >>

Aktbilaga 13 Skrivelse med begäran om förlängd remisstid från Östhammars kommun, e-post. f.k. till tekn., sökomb, 150212 >>

Aktbilaga 12 fullmakt, 150209 >>

Aktbilaga 11 Skrivelse från Jonas Christensen, Ekolagen, som anmäler sig som ombud för Svenska Naturskyddsföreningen & Miljöorganisationernas käravfalssgranskning, 150209 >>

Aktbilaga 10 bilaga till ab 9, beslutsprotokoll. 150206 >>

Aktbilaga 09 Sammanträdesprotokoll från Östhammars kommun.150206 >>

Aktbilaga 08 Underrättelse, Länsstyrelsen i Uppsala län, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Östhammars kommun, Östhammars kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 150204 >>

- Ytterligare 15 ex. av ansökan har inkommit från sökanden

Aktbilaga 07 Skrivelse från sökomb. med info om att 12 nya ex av samrådsredogörelsen ges in, för utbyte i de tidigare ingivna pärmarna, 150203 >>

Aktbilaga 06 bilaga till ab 5, samrådsredogörelsen, ny. 150130 >>

Aktbilaga 05 E-post från sökandeombud 150130 >>

Aktbilaga 04 Förfrågan, Länsstyrelsen i Uppsala län, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Östhammars kommun, Östhammars kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden. ab 1 bifogas, 150129 >>

Aktbilaga 003 Fullmakt, 141219 >>

Aktbilaga 002 Beslut under rättegång- Svensk Kärnbränslehantering AB, 141222 >>

Aktbilaga 001 Ansökan, 1 ex, 141219 >> (Här hittar du information om var du kan ladda ner ansökan >>)

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev