Aktbilagor 2011-2013

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 1333-11, ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken under 2011-2013.

Aktbilaga 297 Bilaga till aktbilaga 296 >> 

Aktbilaga 296 Yttrande från ECRR jämte bilaga, 131231 >>

Aktbilaga 295 Komplettering från Nils-Axel Mörner, 131230 >>

Aktbilaga 294 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG rörande kopparkorrosion, 131220 >>  

Aktbilaga 293 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG med synpunkter på sökandes yttrande om kompletteringar samt Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande, 131206 >> (Sökandes yttrande, se aktbilaga 287. SSM:s yttrande, se aktbilaga 290)

Aktbilaga 292 Komplettering av tidigare inlämnade yttrande, av SERO, 131026 >> (Tidigare yttrande, se aktbilaga 260)

Aktbilaga 291 Kärnavfallsnytt nr3/2013 från Milkas, 131128 >>

Aktbilaga 290 Yttrande från SSM ang lämnande kompletterande underlag, 131126 >>

Aktbilaga 289 Kopia till domstolen på SSM:s beslut om markförvar, 131119 >> (Aktbilagan utgår, tillhör inte målet)

Aktbilaga 288 Bilaga K:9 - SKBs inställning till önskemål om ytterligare kompletteringar, 131119 >> (Bilaga till aktbilaga 287) 

Aktbilaga 287 Yttrande från SKB till domstolen, 131119 >> (Domstolens underrättelse, se aktbilaga 279)

Aktbilaga 286 Komplettering av aktbilaga 277, från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner, 131106 >>

Aktbilaga 285 rättelse av Milkas rapport från SKB:s Fud-13-presentation, 131023 >>

Aktbilaga 284 Milkas rapport från SKB:s Fud-13-presentation, 131023 >>

Aktbilaga 283 Edward Gordon, 131022 >> (bilaga till aktbilaga 280)

Aktbilaga 282 Nils-Axel Mörner 2013-10 >> (bilaga till aktbilaga 280)

Aktbilaga 281 Nils-Axel Mörner "Dry Rock Deposit" >> (bilaga till aktbilaga 280) 

Aktbilaga 280 Yttrande från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner. Jämte bilagor, 131022 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241)

Aktbilaga 279 Underrättelse, SKB, genom advokat Per Molander, 131021 >> 

Aktbilaga 278 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 131010 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 277 Yttrande från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212) 

Aktbilaga 276 Bilaga 2 till aktbilaga 274, 131015>> (Yttrande, se aktbilaga 274)

Aktbilaga 275 Bilaga 1 till aktbilaga 274, 131015 >> (Yttrande, se aktbilaga 274)

Aktbilaga 274 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212. Bilagor, se aktbilagor 275-276) 

Aktbilaga 273 Yttrande från SGU, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241)

Aktbilaga 272 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241)

Aktbilaga 271 Yttrande från Naturvårdsverket, 131015 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 270 Yttrande från Oskarshamns kommun, 130923 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241)

Aktbilaga 269 Yttrande från Östhammars kommun, Slutförvarsenheten, 131007 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 241) 

Aktbilaga 268 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 131001 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212) 

Aktbilaga 267 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten, 130930 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 266 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 130927 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 265 Delyttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, 130930 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 213)

Aktbilaga 264 Begäran om anstånd till den 15 oktober från Milkas, 130923 >> (se domstolens remiss, aktbilaga 212)

Aktbilaga 263 MSB besked om att de avstår från att yttra sig, 130926 >> (domstolens underrättelse, se aktbilaga 241)

Aktbilaga 262 Yttrande från Länsstyrelsens Uppsala län om SKB:s förslag till kontrollprogram, 130923 >> (Domstolens remiss, se aktbilaga 241)

Aktbilaga 261 Komplettering av SERO:s tidigare inlämnade yttrande, 130919 >> (Se aktbilaga 252)

Aktbilaga 260 Yttrande från SERO, 130830 >>

Aktbilaga 259 Bilaga 1 till SGU:s yttrande med referenser >>

Aktbilaga 258 Yttrande från SGU, 130826 >> 

Aktbilaga 257 Yttrande från Energimyndigheten, 130826 >>

Aktbilaga 256 Yttrande från Oss, 130823 >>

Aktbilaga 255 Överlämnande av yttrande från Oss, 130823 >>

Aktbilaga 254 Yttrande från Oskarshamns kommun, 130823 >>

Aktbilaga 253 Yttrande från Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 130822 >> 

Aktbilaga 252 Yttrande från SERO, 130821 >>

Aktbilaga 251 Yttrande från Östhammars kommun, Slutförvarsenheten, 130820 >>

Aktbilaga 250 Yttrande från Trafikverket, 130826 >> 

Aktbilaga 249 Yttrande från Östhammars kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 130821 >> 

Aktbilaga 248 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 130822 >> (Domstolens remiss, se aktbilaga 219) 

Aktbilaga 247 Yttrande från Östhammars kommun, 130821 >> (Domstolens remiss, se aktbilaga 219)

Aktbilaga 246 Begäran om anstånd till den 1 oktober 2013 från Milkas, 130821 >>

Aktbilaga 244-245 Begäran om anstånd till den 15 oktober 2013 från MKG, 130820 >>

Aktbilaga 243 Begäran om anstånd till den 15 oktober från Länsstyrelsen Uppsala län, 130813 >>

Aktbilaga 242 Mail från Sjöfartsverket som avstår att yttra sig >>

Aktbilaga 241 Underrättelse med aktbilaga 231-232 skickad till remissinstanser, svar ska lämnas senast den 15 oktober, 130806 >> (se aktbilagor 231-232)

Aktbilaga 240 Reviderad tidplan hos Mark- och miljödomstolen, 130806 >> 

Aktbilaga 239 Begäran om anstånd till den 15 oktober från Naturskyddsföreningen, 130805 >>

Aktbilaga 238 Begäran om anstånd till den 1 oktober 2013 från Kärnavfallsrådet, 130802 >> 

Aktbilaga 237 Yttrande från advokat Per Molander med anledning av aktbilaga 227, 130725 >>

Aktbilaga 236 En kopia av aktbilaga 235, se aktbilaga 235.

Aktbilaga 235 Yttrande från Petra Modée, Folkkampanjen och Erik Blomqvist, Jordens vänner. Aktbilaga 235 och 236 utgår och översänds till länsstyrelsen för rättidsprövning då den avser ett överklagande beslut, 130711 >>

Aktbilaga 234 Begäran om anstånd till den 1 oktober 2013 från Havs- och vattenmyndigheten. Beviljande av anstånd, 130708 >>

Aktbilaga 233 E-postmeddelande från Johan Swahn, MKG, 130704 >> 

Aktbilaga 232 Reviderat förslag av bilaga KP (Kontrollprogram för yttre miljö) 130628 >>

Aktbilaga 231 Skrivelse med komplettering från SKB/Per Molander jämte bilaga (aktbilaga 232), 130628 >> 

Aktbilaga 230 Mail från MSB som avstår från att yttra sig, 130628 >>

Aktbilaga 229 Beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län om dispens från artskyddsförordningen, 130626 >>

Aktbilaga 228 Anståndbegäran t.o.m. 15 oktober 2013 från Naturvårdsverket, anstånd beviljas t.o.m. 1 oktober 2013, 130619 >>

Aktbilaga 227 Underrättelse, SKB, genom jur.kand. Staffan Löwhagen. Kopia av aktbilaga 224-225 översänt, 130620 >> (Se SKB:s svar i aktbilaga 237) 

Aktbilaga 226 Svar på föreläggande från Sjöfartsverket, 130605 >> (se även aktbilaga 215)

Aktbilaga 224-225 Brev från SSM ang. tidplan för handläggning av mål 1333-11, 130605 >>

Aktbilaga 223 Kopia till Nacka Tingsrätt på Uppsala universitets remissvar skickat till SSM den 29 maj 2012 om Clink-ansökan, 130604 >> 

Aktbilaga 223 Kopia till Nacka Tingsrätt på Uppsala universitets remissvar skickat till SSM den 29 maj 2012 om slutförvarsansökan, 1130604 >>  

Aktbilaga 222 Kopia till Nacka Tingsrätt på Uppsala universitets remissvar skickat till SSM den 29 maj 2012 >> 

Aktbilaga 221 Skrivelse från Nacka Tingsrätt, om SKB:s uppdaterade bilagor till Kalmar län, 130529 >>

Aktbilaga 220 Skrivelse från Nacka Tingsrätt, om SKB:s uppdaterade bilagor till Strålsäkerhetsmyndigheten, 130529 >> 

Aktbilaga 219 Skrivelse från Nacka Tingsrätt, om SKB:s uppdaterade bilagor till mottagarlista 130529 >>

Aktbilaga 218 SKB:s uppdaterade Bilaga K:2, 130527 >> (se handling 216 och 217)

Aktbilaga 217 De två rättade bladen i SKB:s Bilaga K:2, 130527 >> (se handling 216)

Aktbilaga 216 Mail från SKB om felaktigt blad i Bilaga K:2, 130527 >> (Tidigare inskickade bilaga K:2, se handling 201, nyinskickad bilaga K:2 se handling 218)

Aktbilaga 215 Svar på föreläggande - Sjöfartsverket, 130523 >> (Förläggande, se aktbilaga 212)

Aktbilaga 214 Kompletteringsyttrande från Torbjörn Åkermark, 130517 >> 

Aktbilaga 213 Föreläggande till Strålsäkerhetsmyndigheten, 130513 >>

Bilagor: Aktbilagorna 197-207 och aktbilaga 210 

Aktbilaga 212 Föreläggande till remissinstanser, 130513 >> Bilagor: Aktbilagorna 197-207 och aktbilaga 210

Aktbilaga 211 Yttrande från Naturskyddsföreningen, 130507 >> 

Aktbilaga 210 Tidsplan, 130506 >>

Aktbilaga 209 Replik från Nils-Axel Mörner rörande SKB:s Bilaga K:3, 130419 >> 

 

Aktbilaga 208 Yttrande från SERO, 130313 >>

 

Aktbilaga 207 Bilaga till aktbilaga 197 - K:8 Errata till rapporter som ingår i ansökan >>

 

Aktbilaga 206 Bilaga till aktbilaga 197 - K:7 SKB R-10-17, Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark. Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion >> 

 

Aktbilaga 205 Bilaga till aktbilaga 197 - K:6 SKB R-10-16, Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark >> 

 

Aktbilaga 204 Bilaga till aktbilaga 197 - K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >> 

 

Aktbilaga 203 Bilaga till aktbilaga 197 - K:4 Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark >> 

 

Aktbilaga 202 Bilaga till aktbilaga 197 – K:3 Frågor och svar per remissinstans, 130402 >>

 

Aktbilaga 201 Bilaga till aktbilaga 197 – K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 130402 >>

 

Aktbilaga 200 Bilaga till aktbilaga 197 – K:1 Förslag till vilkor, 130402 >>

 

Aktbilaga 199 Bilaga till aktbilaga 197 – Kompletteringsyttrande, 130402 >>

 

Aktbilaga 198 Bilaga till aktbilaga 197 - Innehållsförteckning, 130402>>

 

Aktbilaga 197 Komplettering av ansökan jämte bilagor från
sökandeombuden/e-post >>

 

Aktbilaga 196 Yttrande från Naturskyddsföreningen, 130311>>

 

Aktbilaga 195 Presentationsmaterial ingivet av SKB, 130311>>

 

Aktbilaga 194 SSM:s utkast till tidplan, 130307>>

 

Aktbilaga 193 PROTOKOLL från muntlig förberedelse, 130311>>

 

Aktbilaga 192 Kallelse muntlig förberedelse sökande och SSM.
exp via e-post, 130304>>

 

Aktbilaga 191 Kallelse muntlig förberedelse sökande och SSM.
exp via e-post, 130304>>

 

Aktbilaga 190 E-post från Johan Swahn till milkas, 130223>>

 

Aktbilaga 189 Yttrande från SGU/e-post
219 2013-02-22 Ab 188 exp till Tomas Löfgren/Ansi Gerhardsson
på SSM för ev yttrande senast den 5 mars 2013, 130221>>

 

Aktbilaga 188 Yttrande från sökombud Staffan Löwhagen/e-post
(inkom i org 22/2), 130221>>

 

Aktbilaga 187 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. III), 130219>>

 

Aktbilaga 186 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. II), 130219>>

 

Aktbilaga 185 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. I), 130219>>

 

Aktbilaga 184 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle
(del III), 130219>>

 

Aktbilaga 183 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle
(del II), 130219>>

 

Aktbilaga 182 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle
(del I), 130219>>

 

Aktbilaga 181 Aktbilagan har utgått

 

Aktbilaga 180 Underrättelse till SKB. Bifogat aktbilaga 179.

Expedierat per e-post.

 

Aktbilaga 179 PROTOKOLL från muntlig förberedelse, 130208>>

 

Aktbilaga 178 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall - Radionuklidtransport och dosberäkningar, 130103>>

 

Aktbilaga 177 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall- Effekter på andra organismer än människa, 130103>>

 

Aktbilaga 176 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Termiskt inducerad
seismisk aktivitet, 130103>>

 

Aktbilaga 175 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Interaktion mellan
kopparkorrosionsprodukter och bentonit, 130103>>

 

Aktbilaga 174 Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – faktorer och processer som påverkar buffertens kemiska erosion, 130103>>

 

Aktbilaga 173 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Uppdatering av
modellering av vätgastransport i
närfältet av slutförvar, 130103>>

 

Aktbilaga 172 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Redovisning av
bränslerester från Studsvikanläggningen, 130103>>

 

Aktbilaga 171 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Förvarsdjup, 130103>>

 

Aktbilaga 170 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Kritiska faktorer för val
av deponeringspositioner, 130103>>

 

Aktbilaga 169 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Bergspänningar i
Forsmark, 130103>>

 

Aktbilaga 168 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – långsiktig utveckling av
grundvattenkemi på förvarsdjup, 130103>>

 

Aktbilaga 167 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Lång återmättnadsfas
för slutförvar, 130103>>

 

Aktbilaga 166 Begäran om komplettering av ansökan
om slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall – Dokumentation och
kvalitetssäkring av koder, 130103>>

 

Aktbilaga 165 Föreläggande, Svensk Kärnbränslehantering AB genom Advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga 164 översänt.

 

Aktbilaga 164 Komplettering till tidigare yttranden från
Naturskyddsföreningen, 121217>>

 

Aktbilaga 163 Föreläggande till sökanden om att senast den 2 april 2013 inkomma med yttrande över de synpunkter som framförts, 121107>>

 

Aktbilaga 162 E-post från Carin Lundberg/SGU om anstånd t o
m 1 mars 2013, anståndet beviljas, 121107>>

 

Aktbilaga 161 E-post från Johan Svensson till Carin Lundberg
SGU, 121107>>

 

Aktbilaga 160 Underrättelse, Sveriges geologiska undersökning.
Bifogat ansökan på CD, 121102>>

 

Aktbilaga 159 Yttrande från SERO (Sveriges Energiföreningars
RiksOrganisation), 121101>>

 

Aktbilaga 158 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 121031>>

 

Aktbilaga 157 Bilaga 5 tillhörande ab 152, 121029>>

 

Aktbilaga 156 Bilaga 4 tillhörande ab 152, 121029>>

 

Aktbilaga 155 Bilaga 3 tillhörande ab 152, 121029>>

 

Aktbilaga 154 Bilaga 2 tillhörande ab 152, 121029>>

 

Aktbilaga 153 Bilaga 1 tillhörande ab 152, 121029>>

 

Aktbilaga 152 Yttrande från Strålsägerhetsmyndigheten jämte
bilagor (Inkom även i original 2012-10-31), 121029>>

 

Aktbilaga 151 Utdrag av sammanträdesprotokoll 2012-10-23
från Östhammars kommun, 121025>>

 

Aktbilaga 150 Bilaga till ab 149, Komplettering av ab 139 där en
av sidorna i yttrandet saknas, 120928>>

 

Aktbilaga 149 Skrivelse från Östhammars kommun (e-post), 120928>>

 

Aktbilaga 148 Skrivelse från sökandeombudet/e-post, 120626>>

 

Aktbilaga 147 Yttrande från Christopher Busby, 120608>>

 

Aktbilaga 146 Yttrande från Naturskyddsföreningen, 120604>>

 

Aktbilaga 145 Yttrande från NV/ e-post (inkom i original 5/6-
12), 120601>>

 

Aktbilaga 144 Yttrande från OSS/e-post, 120601>>

 

Aktbilaga 143 Yttrande från Milkas, 120531>>

 

Aktbilaga 142 Yttrande från Lst Kalmar län (inkom i original
1/6-12), 120531>>

 

Aktbilaga 141 Yttrande från Lst i Uppsala län (miljöenheten)
(inkom i original 1/6-12), 120530>>

 

Aktbilaga 140 Yttrande från Kommunfullmäktige, Oskarshamns
kommun, 120530>>

 

Aktbilaga 139 Yttrande från Kommunstyrelsen, Östhammars
kommun. Kompletterat med en sida den 28
september 2012 (ab 150), 120530>>

 

Aktbilaga 138 Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden,
Östhammars kommun, 120530>>

 

Aktbilaga 137 Svar till Mr Busby, 120528>>

 

Aktbilaga 136 Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden i
Oskarshamns kommun, 120528>>

 

Aktbilaga 135 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten/e-post.
(inkom i original 29/5-12), 120525>>

 

Aktbilaga 134 Yttrande från Naturskyddsföreningen i Kalmar
län/ e-post
(Inkom i original 28/5-12), 120525>>

 

Aktbilaga 133 Yttrande från Per Molander och Staffan
Löwhagen, 120522>>

 

Aktbilaga 132 Skrivelse från Chris Busby, 120514>>

 

Aktbilaga 131 Yttrande från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap avstår från att yttra sig, inkom via
epost, 120413>>

 

Aktbilaga 130 Yttrande från Statens energimyndighet/e-post, 120403>>

 

Aktbilaga 129 Yttrande från Trafikverket via e-post angående att
ansökan bör kompletteras med en redovisning av
riksintressets hamnar, 120403>>

 

Aktbilaga 128 Yttrande från Torbjörn Åkermark/ e-post, 120321>>

 

Aktbilaga 127 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. Vol. II), 120320>>

 

Aktbilaga 126 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. Vol. I), 120320>>

 

Aktbilaga 125 Andra utskicket av SKB-Huvudrapport SR-Site
Del III, 120320>>

 

Aktbilaga 124 Andra utskicket av SKB-Huvudrapport SR-Site
Del II, 120320>>

 

Aktbilaga 123 Andra utskick av SKB-Huvudrapport SR-Site Del
I, 120320>>

 

Aktbilaga 122 Skrivelse från Helene Åhsberg som meddelar om
rättelser i SR-Site rapporten, 120320>>

 

Aktbilaga 121 SKB-Huvudrapport SR-Site Del III, 120316>>

 

Aktbilaga 120 SKB-Huvudrapport SR-Site Del II, 120316>>

 

Aktbilaga 119 SKB-Huvudrapport SR-Site Del 1, 120316>>

 

Aktbilaga 118 Begäran om anstånd med yttrande tom 1/6-12
inkom från HAV via e-post, 120315>>

 

Aktbilaga 116 Yttrande från Staffan Löwhagen, 120306>>

 

Aktbilaga 115 Anståndsbegäran t o m 1 juni 2012 från
Samhällsbyggnadsnämnden, Östhammars
kommun, 120302>>

 

Aktbilaga 114 Skrivelse från SSM (Ansi Gerhardsson), 120220>>

 

Aktbilaga 113 Skrivelse från Per Molander/Staffan Lövhagen/e
post, 120216>>

 

Aktbilaga 112 Anståndsbegäran t o m 1 juni 2012 från
Opinionsgruppen för säker slutförvaring i
Östhammar (OSS), 120213>>

 

Aktbilaga 111 Skrivelse från Per Molander /e-post, 120126>>

 

Aktbilaga 110 Skrivelse från Per Molander/e-post, 120120>>

 

Aktbilaga 109 Skrivelse från Sjöfartsverket /JOB, 120116>>

 

Aktbilaga 108 Föreläggande, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom Advokat Per Molander. Kopia till Advokat
Bo Hansson, Jur.kand. Staffan Löwhagen. Kopia
av aktbilaga 107 översänt 120116>>

 

Aktbilaga 107 Begäran om anstånd från Miles Goldstick, Milkas, e-post, 120113>>

 

Aktbilaga 106 Yttrande över aktbilaga 104 från sökandeombud,
e-post, 120113>>

 

Aktbilaga 105 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
104 översänt, 120112>>

 

Aktbilaga 104 Begäran om anstånd till den 1juni 2012 från
Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn
kommun, e-post, 120112>>

 

Aktbilaga 103 Underrättelse från sök./omb. ang. kontaktperson
(e-post), 111228>>

 

Aktbilaga 102 Yttrande från sök./omb. (e-post), 111228>>

 

Aktbilaga 101 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
100 översänt, 111223>>

 

Aktbilaga 100 Begäran om anstånd till den 1 juni 2012 från
Länsstyrelsen i Kalmar län, 111222>>

 

Aktbilaga 99 Tidplan, 111220>>

 

Aktbilaga 98 Beviljande av anstånd, se aktbilaga 94 och 96, 111220>>

 

Aktbilaga 97 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
96 översänt, 111219>>

 

Aktbilaga 96 Begäran om anstånd till den 1 juni 2012 från
Naturskyddsföreningen och
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
(MKG), 111219>>

 

Aktbilaga 95 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
94 översänt, 111216>>

 

Aktbilaga 94 Begäran om anstånd till den 1 juni 2012 från
Länsstyrelsen i Uppsala län, 111216>>

 

Aktbilaga 93 Yttrande från sökandeombud avseende begärda anstånd från Oskarshamns respektive
Östhammars kommuner, e-post, 111213>>

 

Aktbilaga 92 Yttrande från Per Molander och Staffan
Löwhagen, e-post, 111208>>

 

Aktbilaga 91 E-postmeddelande från Peter Andersson, Statens
råd för kärnavfallsfrågor, 111206>>

 

Aktbilaga 90 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
89 översänt, 111202>>

 

Aktbilaga 89 Begäran från Östhammars kommun om anstånd
med yttrande till 1/6-2012 - e-post/mk, 111201>>

 

Aktbilaga 88 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
86-87 översänt, 111201>>

 

Aktbilaga 86-87 Begäran om anstånd till den 1 juni 2012 från
Oskarshamns kommun jämte
sammanträdesprotokoll, 111201>>

 

Aktbilaga 85 Tidplan för handläggning av målet, 111118>>

 

Aktbilaga 84 Underrättelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom advokat Per Molander. Kopia av aktbilaga
82 översänt, 111118>>

 

Aktbilaga 83 BESLUT - EJ ANSTÅND. Exp till MKG och
Naturskyddsföreningen, aktbilaga 81 bifogas.
Kopia av beslut till SKB, för kännedom, 111117>>

 

Aktbilaga 82 PROTOKOLL från muntlig förberedelse, 111116>>

 

Aktbilaga 81 Yttrande från Staffan Löwhagen, MSA över aktbil. 75, e-post, 111114>>

 

Aktbilaga 80 Underättelse till flertalet instanser: kopia av
aktbilaga 76-79 översänt, 111115>>

 

Aktbilaga 79 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med
anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume III (eng.), 111108>>

 

Aktbilaga 78 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med
anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume II (eng.), 111108>>

 

Aktbilaga 77 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med
anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor:
Erratablad; SKB TR-11-01 volume I (eng.), 111108>>

 

Aktbilaga 76 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med
anledning av aktbilaga 55-72, 111108>>

 

Aktbilaga 74-75 Fullmakt och anståndsbegäran till 2012-11-01
från Svenska Naturskyddsföreningen och MKG, 111108>

 

Aktbilaga 73 Skrivelse från Strålskyddsmyndigheten, 111107>>

Anteckning:  Samtal från Sofie Tunbrant, SKB som uppger att de felaktigt skickat alla rättelser (se aktbilaga 55-72) till domstolen istället för endast de rättelser som avser de till domstolen sedan tidigare ingivna rapporter. SKB kommer under nästkommande vecka att inkomna med ett yttrande där domstolen ombeds bortse från dessa ingivna handlingar och samtidigt tilldelas de handlingar som egentligen avsetts, 111103
Aktbilaga 55-72: Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB jämte bilagor:
Rättelse; SKB TR-11-01 volume I (eng.),
Rättelse; SKB TR-11-01 volume II (eng.),
Rättelse; SKB TR-11-01 volume III (eng.),
Rättelse; SKB R-09-19 (eng.),
Rättelse; SKB R-10-28 (eng.),
Rättelse; SKB R-10-48 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-02 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-03 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-07 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-09 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-23 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-47 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-48 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-49 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-52 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-53 (eng.),
Rättelse; SKB TR-10-67 (eng.), 111031

 

Aktbilaga 54 Meddelande från posten, (aktbilaga 48 jämte
bilagor i) retur från Stiftelsen Greenpeace
Sweden; ej efterfrågad, 110928>>

 

Aktbilaga 53 E-postmeddelande från Kenneth Gunnarsson,
Opinionsgruppen för säker slutförvaring, 110921>>

 

Aktbilaga 52 Begäran om anstånd till den 1 nov 2012 från
Kärnavfallsrådet, 110919>>

 

Aktbilaga 51 Beslut, Milkas-Miljörörelsens
kärnavfallssekretariat, 110919>>

 

Aktbilaga 50 Underrättelse om bifogad handling (aktbilaga 49) till flertalet instanser, 110913>>

 

Aktbilaga 49 Reviderad tidplan för målets handläggning, 110913>>

 

Aktbilaga 48 Komplettering till tidigare översänd ansökan översänds till flertalet instanser, för kännedom. Kopia av
aktbilaga 44 och 45:1-3 översänt, 110908>>

 

Aktbilaga 47 Yttrande från sökandeombudet Per Molander, epost, 110905>>

 

Aktbilaga 46 E-postmeddelande från Kenneth Gunnarsson,
Opinionsgruppen för säker slutförvaring, 110831>>

Aktbilaga 45 är den svenska översättningen av säkerhetsanalysen SR-Site. Den finns på:http://www.skb.se/Templates/Standard____15338.aspx under "Rapporter som ingår i ansökan”, år 2011, engelska, och är tre filer på 13, 29 och 14 MB. Om du inte hittar den kan du också söka efter "TR-11-01"

 

Aktbilaga 44 Överlämnande tillsammans med svensk
översättning av aktbilaga 12:1, 12:2 och 12:3 från
Sofie Tunbrant, SKB, 110830>>

 

Aktbilaga 43 Aktbilaga 42 jämte bilagor i retur från
Opinionsgruppen för säker slutförvaring, 110706>>

 

Aktbilaga 42 Förfrågan, Opinionsgruppen för säker
slutförvaring. Kopia av aktbilaga 1-13 samt 17
översänt, 110616>>

 

Aktbilaga 41 E-postmeddelande till Christine Anvegård, MKG, 110613>>

 

Aktbilaga 40 Skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten, 110613>>

 

Aktbilaga 39 E-postmeddelande från Christine Anvegård,
MKG, 110609>>

 

Aktbilaga 38 Underrättelse, advokat Bo Hansson, advokat Per
Molander, jur.kand. Staffan Löwhagen. Kopia av
aktbilaga 16 samt 26-36 översänt. Handlingarna
skickade per e-post, 110426>>

 

Aktbilaga 37 Meddelande från posten, (aktbilaga 16 jämte
bilagor i) retur från Stiftelsen Greenpeace
Sweden; vägras, 110421>>

 

Aktbilaga 36 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
med information om att aktbilaga 22 utgått,
dagboksblad bifogas, 110418>>

 

Aktbilaga 35 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas
med önskan om att ta del av aktbilaga 22, 110418>>

 

Aktbilaga 34 Svar på e-post meddelande till Miles Goldstick,
aktbilaga 18-21 samt 23-30 bifogas, 110418>>

 

Aktbilaga 33-36 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas
med önskan om att även ta del av aktbilagorna
18-30, 110418>>

 

Aktbilaga 32 E-postmeddelande till Anna Lundborg,
Energimyndigheten, 110414>>

 

Aktbilaga 31 Skrivelse från Statens energimyndighet som
avstår från att avge yttrande, 110414>>

 

Aktbilaga 30 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110413>>

 

Aktbilaga 29 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas, 110413>>

 

Aktbilaga 28 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110413>>

 

Aktbilaga 27 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas, 110313>>

 

Aktbilaga 26-30 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110413>>

 

Aktbilaga 25 Skrivelse, Svensk Kärnbränslehantering AB
genom ombuden Per Molander och Bo Hansson.
Kopia av aktbilaga 18-21, 23-24 översänt, 110412>>

 

Aktbilaga 24 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas, 110412>>

 

Aktbilaga 23 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110411>>

Aktbilaga 22 har utgått

 

Aktbilaga 21 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas, 110411>>

 

Aktbilaga 20 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110411>>

 

Aktbilaga 19 Svar på e-postmeddelande till Miles Goldstick,
Milkas.Kopia av aktbilaga 14-17 översänt, 110411>>

 

Aktbilaga 18-24 E-postmeddelande från Miles Goldstick, Milkas, 110408>>

 

Aktbilaga 17 Tidplan för handläggning, 110405>>

 

Aktbilaga 16 Förfrågan till flertalet instanser, 110405>>

 

Aktbilaga 15 Skrivelse från Östhammars kommun,
slutförvarsenheten, 110321>>

Här finns ansökan enligt miljöbalken för nedladdning >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev