Aktbilagor 2014-2016

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 1333-11, ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken under 2014-2016.

Aktbilagor 450-452 Skrivelser från SERO, 161231 >

Aktbilaga 449 Yttrande från Nils-Axel Mörner ang. seismisk riskanalys, 161227 >>

Aktbilaga 448 SKB:s yttrande över Länsstyrelsen Uppsala läns anståndsansökan, 161221 >>

Aktbilaga 447 Domstolens föreläggande till SKB om att yttra sig över aktbilaga 446, 161215 >>

Aktbilaga 446 Länstyrelsen Uppsala län begär förlängd svarstid för yttrande om SKB:s kompletteringar och bemötande, aktbilaga 425, 161214 >>

Aktbilaga 445 MSB avstår från att yttra sig över behovet av en samordnad prövning, 161208 >> 

Aktbilaga 444 Underrättelse - tillfälle att yttra sig över behovet av en samordnad prövning, aktbilagorna 434, 437, 438 och 439, 161123 >> 

Aktbilaga 443 Underrättelse - tillfälle att yttra sig över SKB:s kompletteringar och bemötande, aktbilaga 425, 161122 >>

Aktbilaga 442 Information om felaktig expedierad handling, 161122 >> (se handling 440)

Aktbilaga 441 Domstolens beslut om fortsatt handläggning, 161122 >>

Aktbilaga 440 Domstolens tidsplan och översiktlig förhandlingsplan, 161121 >> (OBS: Aktbilagan har utgått från dagboken den 22 november)

Aktbilaga 439 Synpunkter från SSM på protokollet från den muntliga förberedelsen den 2 november, 161115 >> (se aktbilaga 434)

Aktbilaga 438 Uppdaterad presentation från SKB som visades under den muntliga förberedelsen 2 november, 161115 >> (se aktbilagorna 434 och 435) 

Aktbilaga 437 Synpunkter från SKB på protokollet från den muntliga förberedelsen den 2 november, 161115 >> (se aktbilaga 434)

Aktbilaga 436 Mail från SKB om felstavade namn i protokollet från den muntliga förberedelsen, 161115 >> (se aktbilaga 434)

Aktbilaga 435 SKB:s presentation från den muntliga förberedelsen 2 november >> 

Aktbilaga 434 Protokoll från muntlig förberedelse 2 november >>  

Aktbilaga 433 Mail från Johan Swahn MKG om deltagande på den muntliga förberedelsen den 2 november 161031 >>

Aktbilaga 432 Domstolens förhandlingsförordning till muntilg förberedelse den 2 november, 161028 >>

Aktbilaga 431 Domstolens kallelse till SSM för muntlig förberedelse den 2 oktober, 161028 >> 

Aktbilaga 430 Domstolens kallelse till SKB för muntlig förberedelse den 2 oktober, 161028 >>

Aktbilaga 429 SKB:s sammanställning av inkomna yttranden i Esbosamrådet, 161024 på engelska >>

Aktbilaga 428 SKB:s sammanställning av inkomna yttranden i Esbosamrådet, 161024 på svenska >> 

Aktbilaga 427 SKB Gränsöverskridande samråd avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle, 161024 >>

Aktbilaga 426 E-mail från SKB genom Per Molander angående Esbosamrådet hos Naturvårdsverket, 161024 >>

Aktbilaga 425 SKB Komplettering V och bemötande av remissinstansernas synpunkter, 161017 >>

Aktbilaga 424 Brev från Naturvårdsverket angående kommunikation med Tyskland genom Esbokonventionen, 160921 >>  

Aktbilaga 423 Yttrande från Milkas om hamnverksamhet i Forsmark, 160909 >>

Aktbilaga 422 Protokoll muntlig förberedelse med SKB ang. hamnverksamhet i Forsmark, 160909 >> 

Aktbilaga 421 Bildvisning "SKB:s anläggningar MMD 2016-09-09", 160908 >>

Aktbilaga 420 Bildvisning till den muntliga förberedelsen "Prövning av hamnverksamheten i Forsmarks kommun", 160908 >>

Aktbilaga 419 Kallelse skickad till SKB för muntlig förberedelse i M 1333-11 och M 7062-14 med anledning av planerad ansökan om hamnverksamhet, 160902 >>

Aktbilaga 418 Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander ang ansökan om tilltstånd till hamnverksamhet, 160902 >>

Aktbilaga 417 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 160901 >>

Aktbilaga 416 Skrivelse från domstolen om fördröjd tidplan, 160818 >> 

Aktbilaga 415 Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander ang domstolens tidplan och tiden för huvudförhandling, 160817 >> 

Aktbilaga 414 Underrättelse från domstolen ang. SKB:s förlängda svarstid, 160715 >>

Aktbilaga 413 Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander ang SKB önskar längre tid för bemötande av inkomna synpunkter, 160715 >>

Aktbilaga 412 Protokoll från Högsta domstolen ang. Folkkampanjens klagande, 160707 >> 

Aktbilaga 411 Bilaga 5 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport 5 Långsiktig strålsäkerhet) 

Aktbilaga 410 Bilaga 4 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen) 

Aktbilaga 409 Bilaga 3 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport Clink) 

 Aktbilaga 408 Bilaga 2 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport Systemövergripande frågor) 

Aktbilaga 407 Bilaga 1 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Förfarandet med stegvis prövning enligt kärntekniklagen) 

Aktbilaga 406 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 160629 >> 

Aktbilaga 405 Mailkonversation mellan domstolen och Östhammars kommun ang. aktbilaga 404, 160617 >> 

Aktbilaga 404 Kopia på Östhammars kommuns meddelande till regeringen angående frågan om ansvar efter förslutning, 160616 >>

Aktbilaga 403 Yttrande från Milkas styrelseledamot Britta Kahanpää, 160601 >>

Aktbilaga 402 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 160531 >> 

Aktbilaga 401 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 160531 >>

Aktbilaga 400 Yttrande från Östhammars kommun, 160531 >>

Aktbilaga 399 Yttrande från Milkas, 160530 >>

Aktbilaga 398 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Förbundsministeriet för miljö, Tyskland >> 

Aktbilaga 397 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, tysk privatperson >> 

Aktbilaga 396 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, tysk privatperson >>

Aktbilaga 395 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Umweltinstitute >>

Aktbilaga 394 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Letter of the Ministry of Environment Lithuania >>

Aktbilaga 393 Yttrande från Naturvårdsverket, 160527 >>

Aktbilaga 392 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 160526 >>

Aktbilaga 391 Yttrande från Oskarshamns kommun, 160524 >> 

Aktbilaga 390 Yttrande från Naturvårdsverket, 160523 >>

Aktbilaga 389 Yttrande från Uppsala Län, 160519 >>

Aktbilaga 388 Begäran om anstånd, Naturskyddsföreningen, 160429 >>

Aktbilaga 387 Begäran och beslut om uppskov, Naturvårdsverket, 160428 >>

Aktbilaga 386 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 160426 >>

Aktbilaga 385 Yttrande från Herbert Henkel, geofysiker, docent historisk och allmän geologi, 150426 >> 

Aktbilaga 384 Yttrande från Ivar Segefors, 160422 >>

Aktbilaga 383 Yttrande från KTH Chemistry, 160420 >>

Aktbilaga 382 Yttrande från en initierad grupp korrosionsforskare på KTH, 160417 >>

Aktbilaga 381 Svea Hovrätt avvisar överklagan, 160415 >> (se handlingarna 349 och 350)

Aktbilaga 380 Prof. Roland Pusch, Luleå Universitet, 160414 >>

Aktbilaga 379 Inget att erinra, SGU, 160406 >>

Aktbilaga 378 Begäran och beslut om förlängd svarstid, Uppsala län, 160331 >>

Aktbilaga 377 Yttrande från SERO, 160330 >>

Aktbilaga 376 Begäran och beslut om förlängd svarstid KTH, 160330 >> 

Aktbilaga 375 Begäran och beslut om förlängd svarstid SSM, 160330 >>

Aktbilaga 374 Oskarshamns kommuns samhällsbyggnadsnämnd ang. tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 160330 >> 

Aktbilaga 373 Utvärdering av kapitel 5 i Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport av Nils-Axel Mörner, 160330 >>

Aktbilaga 372 Begäran och beslut om förlängd svarstid, Milkas, 160330 >> 

Aktbilaga 371 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 160323 >> 

Aktbilaga 370 Yttrande från Svenska Kraftnät, 160323 >> 

Aktbilaga 369 Meddelande om att Trafikverket inte har något att anföra, 160317 >>

Aktbilaga 368 Ansökan om förlängd remisstid från Naturvårdsverket, 160317 >> (se även aktbilaga 362)

Aktbilaga 367 Avstår från att yttra sig, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, 160315 >>

Aktbilaga 366 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 160315 >> 

Aktbilaga 365 Ansökan om förlängd remisstid från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 160315 >> Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 150315 >>

Aktbilaga 364 Tjänsteanteckning - samtal med SKB om uppskov, 160315 >>

Aktbilaga 363 Begäran om förlängd remisstid av Naturskyddsföreningen och MKG, 160314 >>

Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 160316 >>

Aktbilaga 362 Begäran om förlängd remisstid av Naturvårdsverket, 160309 >> Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 150316 >> 

Aktbilaga 361 Begäran om förlängd remisstid av Kärnavfallsrådet, 160309 >> Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 150316 >>

Aktbilaga 360 Begäran om förlängd remisstid av Uppsala län, 160307 >>

Aktbilaga 359 Begäran om förlängd remisstid, av Oskarshamn och Östhammars kommuner, 160302 >> 

Aktbilaga 358 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 160219 >>

Aktbilaga 357 Skrivelse från Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson, 160131 >>

Aktbilaga 356 Domstolen meddelar berörda parter om kungjord ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, 160129 >> 

Aktbilaga 355 Domstolens kungörelse, 160129 >>

Aktbilaga 354 Förordnande av aktförvarare, 160112 >>

Aktbilaga 353 Påpekande om ansökans kvarstående brister från Nils-Axel Mörner, 160111 >> 

Aktbilaga 352 Komplettering av synpunkter från SERO, 160107 >>

Aktbilaga 351 Aktbilagan har utgått

Aktbilaga 350 Domstolens svar till Kent Pettersson, 151223 >>

Aktbilaga 349 Överklagan av domstolens beslut om kungörelse från Kent Pettersson, 151223 >> 

Aktbilaga 348 SKB:s syn på i vilka tidningar som kungörelse ska ske, 151223 >>

Aktbilaga 347 Domstolens nya tidsplan, 151217 >>

Aktbilaga 346 Föreläggande till SKB om kungörelsens genomförande, 151217 >>

Aktbilaga 345 Domstolens beslut under rättegång om kungörelse, 151217 >>

Aktbilaga 344 Kompletteringsyttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 151214 >>

Aktbilaga 343 Yttrande från Torbjörn Åkermark om platsval, 151125 >>

Aktbilaga 342 Yttrande från Torbjörn Åkermark om kopparkorrosion, 151006 >> 

Aktbilaga 341 Bilaga till Kompletteringsyttrande IV Bilaga K:10 Summering av inlämnande dokument, rättelser och kompletterande information >>

Aktbilaga 340 bilaga till Kompletteringsyttrande IV Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans, utökad version 3.0 >>

Aktbilaga 339 SKB:s kompletteringsyttrande IV, 150925 >>

Aktbilaga 338 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 150820 >>

Aktbilaga 337 Underrättelse från mark- och miljödomstolen skickad till SKB, 150706 >>

Aktbilaga 336 Bilaga till yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG:s, 150626 >> (se aktbilaga 335) 

Aktbilaga 335 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG:s, 150626 >>

Aktbilaga 334 Yttrande från Oskarshams kommun, 150626 >>

Aktbilaga 333 Yttrande Sjöfartsverket, 150626 >>

Aktbilaga 332 Yttrande Kärnavfallsrådet, 150626 >>

Aktbilaga 331 Bilaga till yttrande från Milkas, en CD-skiva med filmen "Strålande Spår" av Bo Levin, 150626 >> 

Aktbilaga 330 Yttrande Milkas, 150626 >> 

Aktbilaga 329 Yttrande SGU, 150625 >>

Aktbilaga 328 Yttrande SERO, 150625 >>

Aktbilaga 327 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 150624 >>

Aktbilaga 326 Yttrande från Uppsala län, 150618 >>

Aktbialag 325 Yttrande från Säkerhetsnämnden i Oskarshamns kommun, 150618 >>

Aktbilaga 324 Yttrande från Naturvårdsverket, 150617 >> 

Aktbilaga 323 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 150602 >>

Aktbilaga 321-322 Yttrande från Östhammars kommun, 150601 >>

Aktbilaga 320 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 150525 >>

Aktbilaga 319 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig, 150522 >>

Aktbilaga 318 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 150519 >>

Aktbilaga 317 Svar från SKB ang. delar som ska tillåtlighetsprövas, 150424 > 

Aktbilaga 316 Underrättelse om att Energimyndigheten avstår att yttra sig, 150422 >>

Aktbilaga 315 Underrättelse till remissinstanser om tillfälle till yttrande om ansökan är komplett, 150413 >> Bilaga: Se handlingarna 312 och 313

Aktbilaga 314 Domstolens förfrågan till SKB om sekretess och tillåtlighetsprövningen, 150413 >>

Aktbilaga 313 Bilagor till aktbilaga 312, 150331 >> (samtliga, 14,2 MB)

Huvuddokumentet och bilagorna var och en för sig:

- Kompletteringsyttrande III, 150330 >>

- K2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, version 3.0 >>

- K3 Frågor och svar per remissinstans, version 3.0 >>

- K10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information >>

- K20 Tillägg MKB avseende utökan mellanlagring samt förändrad kravbild för Clink >>

- K21 Samrådsredogörelse enligt miljöbalken avseende tillstånd om utökad lagringskapacitet >>

- K22 Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink >>

- K23 Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle >>

- K24 Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring >>

- K25 Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink >>

Aktbilaga 312 Komplettering III från SKB - förändringar i Clink och tilläggsyrkande avseende utökad mellanlagring, 150331 >>

Aktbilaga 311 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 150320 >>

Aktbilaga 310 Domstolens reviderade tidplan, 141211 >>

Aktbilaga 309 Tidplan ingvien av Strålsäkerhetsmyndigheten, 141211 >>

Aktbilaga 308 Protokoll från möte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och domstolen, 141211 >>

Aktbilaga 307 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten på domstolens nya föreslagna tidplan, 141015 >>

Aktbilaga 306 Remiss skickad till Strålsäkerhetsmyndigheten med ny föreslagen tidplan, 140925 >>

Aktbilaga 305 Bilaga till aktbilaga 304, Komplettering II från SKB, 140904 >> (samtliga, 18 MB)

Bilagorna var och en för sig:

- Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen >>

- Frågor och svar per remissinstans >>

- Konsekvensbedömning vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>

- Summering av inlämnade dokument rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken >>

- SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden KBS-3 >>

- Uppdatering av rapporten Principer strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>

- Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>

- Berg- och bentonittransporter Kärnbränsleförvaret i Forsmark >>

- Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark >>

- Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulxyne i Forsmark >>  - Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden Forsmark >>  - Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark >> - Säkerhetsrelaterade platsegenskaper en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden >> 

Aktbilaga 304 SKB Komplettering II, 140904 >>

Aktbilaga 303 Skrivelse från Torbjörn Åkermark, 140808 >>

Aktbilaga 302 Uppföljande kompletteringsyttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 140613 >>

Aktbilaga 301 Ändring av domstolens tidplan för handläggningen av mål M1333-11, 140314 >>

Aktbilaga 300 Yttrande från Torbjörn Åkermark, kommentarer på Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 140305 >> 

Aktbilaga 299 Protokoll från möte mellan SKB och SSM om MKB- kompletteringar, 140225 >> 

Aktbilaga 298 Yttrande från Torbjörn Åkerman, 140124 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev