Aktbilagor 2014-2016

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 1333-11, ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken under 2014-2016.

Aktbilagor 450-452 Skrivelser från SERO, 161231 >

Aktbilaga 449 Yttrande från Nils-Axel Mörner ang. seismisk riskanalys, 161227 >>

Aktbilaga 448 SKB:s yttrande över Länsstyrelsen Uppsala läns anståndsansökan, 161221 >>

Aktbilaga 447 Domstolens föreläggande till SKB om att yttra sig över aktbilaga 446, 161215 >>

Aktbilaga 446 Länstyrelsen Uppsala län begär förlängd svarstid för yttrande om SKB:s kompletteringar och bemötande, aktbilaga 425, 161214 >>

Aktbilaga 445 MSB avstår från att yttra sig över behovet av en samordnad prövning, 161208 >> 

Aktbilaga 444 Underrättelse - tillfälle att yttra sig över behovet av en samordnad prövning, aktbilagorna 434, 437, 438 och 439, 161123 >> 

Aktbilaga 443 Underrättelse - tillfälle att yttra sig över SKB:s kompletteringar och bemötande, aktbilaga 425, 161122 >>

Aktbilaga 442 Information om felaktig expedierad handling, 161122 >> (se handling 440)

Aktbilaga 441 Domstolens beslut om fortsatt handläggning, 161122 >>

Aktbilaga 440 Domstolens tidsplan och översiktlig förhandlingsplan, 161121 >> (OBS: Aktbilagan har utgått från dagboken den 22 november)

Aktbilaga 439 Synpunkter från SSM på protokollet från den muntliga förberedelsen den 2 november, 161115 >> (se aktbilaga 434)

Aktbilaga 438 Uppdaterad presentation från SKB som visades under den muntliga förberedelsen 2 november, 161115 >> (se aktbilagorna 434 och 435) 

Aktbilaga 437 Synpunkter från SKB på protokollet från den muntliga förberedelsen den 2 november, 161115 >> (se aktbilaga 434)

Aktbilaga 436 Mail från SKB om felstavade namn i protokollet från den muntliga förberedelsen, 161115 >> (se aktbilaga 434)

Aktbilaga 435 SKB:s presentation från den muntliga förberedelsen 2 november >> 

Aktbilaga 434 Protokoll från muntlig förberedelse 2 november >>  

Aktbilaga 433 Mail från Johan Swahn MKG om deltagande på den muntliga förberedelsen den 2 november 161031 >>

Aktbilaga 432 Domstolens förhandlingsförordning till muntilg förberedelse den 2 november, 161028 >>

Aktbilaga 431 Domstolens kallelse till SSM för muntlig förberedelse den 2 oktober, 161028 >> 

Aktbilaga 430 Domstolens kallelse till SKB för muntlig förberedelse den 2 oktober, 161028 >>

Aktbilaga 429 SKB:s sammanställning av inkomna yttranden i Esbosamrådet, 161024 på engelska >>

Aktbilaga 428 SKB:s sammanställning av inkomna yttranden i Esbosamrådet, 161024 på svenska >> 

Aktbilaga 427 SKB Gränsöverskridande samråd avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle, 161024 >>

Aktbilaga 426 E-mail från SKB genom Per Molander angående Esbosamrådet hos Naturvårdsverket, 161024 >>

Aktbilaga 425 SKB Komplettering V och bemötande av remissinstansernas synpunkter, 161017 >>

Aktbilaga 424 Brev från Naturvårdsverket angående kommunikation med Tyskland genom Esbokonventionen, 160921 >>  

Aktbilaga 423 Yttrande från Milkas om hamnverksamhet i Forsmark, 160909 >>

Aktbilaga 422 Protokoll muntlig förberedelse med SKB ang. hamnverksamhet i Forsmark, 160909 >> 

Aktbilaga 421 Bildvisning "SKB:s anläggningar MMD 2016-09-09", 160908 >>

Aktbilaga 420 Bildvisning till den muntliga förberedelsen "Prövning av hamnverksamheten i Forsmarks kommun", 160908 >>

Aktbilaga 419 Kallelse skickad till SKB för muntlig förberedelse i M 1333-11 och M 7062-14 med anledning av planerad ansökan om hamnverksamhet, 160902 >>

Aktbilaga 418 Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander ang ansökan om tilltstånd till hamnverksamhet, 160902 >>

Aktbilaga 417 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 160901 >>

Aktbilaga 416 Skrivelse från domstolen om fördröjd tidplan, 160818 >> 

Aktbilaga 415 Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander ang domstolens tidplan och tiden för huvudförhandling, 160817 >> 

Aktbilaga 414 Underrättelse från domstolen ang. SKB:s förlängda svarstid, 160715 >>

Aktbilaga 413 Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander ang SKB önskar längre tid för bemötande av inkomna synpunkter, 160715 >>

Aktbilaga 412 Protokoll från Högsta domstolen ang. Folkkampanjens klagande, 160707 >> 

Aktbilaga 411 Bilaga 5 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport 5 Långsiktig strålsäkerhet) 

Aktbilaga 410 Bilaga 4 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen) 

Aktbilaga 409 Bilaga 3 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport Clink) 

 Aktbilaga 408 Bilaga 2 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Granskningsrapport Systemövergripande frågor) 

Aktbilaga 407 Bilaga 1 till Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande,  160629 >> (Förfarandet med stegvis prövning enligt kärntekniklagen) 

Aktbilaga 406 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 160629 >> 

Aktbilaga 405 Mailkonversation mellan domstolen och Östhammars kommun ang. aktbilaga 404, 160617 >> 

Aktbilaga 404 Kopia på Östhammars kommuns meddelande till regeringen angående frågan om ansvar efter förslutning, 160616 >>

Aktbilaga 403 Yttrande från Milkas styrelseledamot Britta Kahanpää, 160601 >>

Aktbilaga 402 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 160531 >> 

Aktbilaga 401 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 160531 >>

Aktbilaga 400 Yttrande från Östhammars kommun, 160531 >>

Aktbilaga 399 Yttrande från Milkas, 160530 >>

Aktbilaga 398 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Förbundsministeriet för miljö, Tyskland >> 

Aktbilaga 397 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, tysk privatperson >> 

Aktbilaga 396 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, tysk privatperson >>

Aktbilaga 395 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Umweltinstitute >>

Aktbilaga 394 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Letter of the Ministry of Environment Lithuania >>

Aktbilaga 393 Yttrande från Naturvårdsverket, 160527 >>

Aktbilaga 392 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 160526 >>

Aktbilaga 391 Yttrande från Oskarshamns kommun, 160524 >> 

Aktbilaga 390 Yttrande från Naturvårdsverket, 160523 >>

Aktbilaga 389 Yttrande från Uppsala Län, 160519 >>

Aktbilaga 388 Begäran om anstånd, Naturskyddsföreningen, 160429 >>

Aktbilaga 387 Begäran och beslut om uppskov, Naturvårdsverket, 160428 >>

Aktbilaga 386 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 160426 >>

Aktbilaga 385 Yttrande från Herbert Henkel, geofysiker, docent historisk och allmän geologi, 150426 >> 

Aktbilaga 384 Yttrande från Ivar Segefors, 160422 >>

Aktbilaga 383 Yttrande från KTH Chemistry, 160420 >>

Aktbilaga 382 Yttrande från en initierad grupp korrosionsforskare på KTH, 160417 >>

Aktbilaga 381 Svea Hovrätt avvisar överklagan, 160415 >> (se handlingarna 349 och 350)

Aktbilaga 380 Prof. Roland Pusch, Luleå Universitet, 160414 >>

Aktbilaga 379 Inget att erinra, SGU, 160406 >>

Aktbilaga 378 Begäran och beslut om förlängd svarstid, Uppsala län, 160331 >>

Aktbilaga 377 Yttrande från SERO, 160330 >>

Aktbilaga 376 Begäran och beslut om förlängd svarstid KTH, 160330 >> 

Aktbilaga 375 Begäran och beslut om förlängd svarstid SSM, 160330 >>

Aktbilaga 374 Oskarshamns kommuns samhällsbyggnadsnämnd ang. tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 160330 >> 

Aktbilaga 373 Utvärdering av kapitel 5 i Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport av Nils-Axel Mörner, 160330 >>

Aktbilaga 372 Begäran och beslut om förlängd svarstid, Milkas, 160330 >> 

Aktbilaga 371 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 160323 >> 

Aktbilaga 370 Yttrande från Svenska Kraftnät, 160323 >> 

Aktbilaga 369 Meddelande om att Trafikverket inte har något att anföra, 160317 >>

Aktbilaga 368 Ansökan om förlängd remisstid från Naturvårdsverket, 160317 >> (se även aktbilaga 362)

Aktbilaga 367 Avstår från att yttra sig, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, 160315 >>

Aktbilaga 366 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 160315 >> 

Aktbilaga 365 Ansökan om förlängd remisstid från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 160315 >> Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 150315 >>

Aktbilaga 364 Tjänsteanteckning - samtal med SKB om uppskov, 160315 >>

Aktbilaga 363 Begäran om förlängd remisstid av Naturskyddsföreningen och MKG, 160314 >>

Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 160316 >>

Aktbilaga 362 Begäran om förlängd remisstid av Naturvårdsverket, 160309 >> Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 150316 >> 

Aktbilaga 361 Begäran om förlängd remisstid av Kärnavfallsrådet, 160309 >> Domstolens beslut: på begäran om förlängd remisstid, 150316 >>

Aktbilaga 360 Begäran om förlängd remisstid av Uppsala län, 160307 >>

Aktbilaga 359 Begäran om förlängd remisstid, av Oskarshamn och Östhammars kommuner, 160302 >> 

Aktbilaga 358 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 160219 >>

Aktbilaga 357 Skrivelse från Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson, 160131 >>

Aktbilaga 356 Domstolen meddelar berörda parter om kungjord ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, 160129 >> 

Aktbilaga 355 Domstolens kungörelse, 160129 >>

Aktbilaga 354 Förordnande av aktförvarare, 160112 >>

Aktbilaga 353 Påpekande om ansökans kvarstående brister från Nils-Axel Mörner, 160111 >> 

Aktbilaga 352 Komplettering av synpunkter från SERO, 160107 >>

Aktbilaga 351 Aktbilagan har utgått

Aktbilaga 350 Domstolens svar till Kent Pettersson, 151223 >>

Aktbilaga 349 Överklagan av domstolens beslut om kungörelse från Kent Pettersson, 151223 >> 

Aktbilaga 348 SKB:s syn på i vilka tidningar som kungörelse ska ske, 151223 >>

Aktbilaga 347 Domstolens nya tidsplan, 151217 >>

Aktbilaga 346 Föreläggande till SKB om kungörelsens genomförande, 151217 >>

Aktbilaga 345 Domstolens beslut under rättegång om kungörelse, 151217 >>

Aktbilaga 344 Kompletteringsyttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 151214 >>

Aktbilaga 343 Yttrande från Torbjörn Åkermark om platsval, 151125 >>

Aktbilaga 342 Yttrande från Torbjörn Åkermark om kopparkorrosion, 151006 >> 

Aktbilaga 341 Bilaga till Kompletteringsyttrande IV Bilaga K:10 Summering av inlämnande dokument, rättelser och kompletterande information >>

Aktbilaga 340 bilaga till Kompletteringsyttrande IV Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans, utökad version 3.0 >>

Aktbilaga 339 SKB:s kompletteringsyttrande IV, 150925 >>

Aktbilaga 338 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 150820 >>

Aktbilaga 337 Underrättelse från mark- och miljödomstolen skickad till SKB, 150706 >>

Aktbilaga 336 Bilaga till yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG:s, 150626 >> (se aktbilaga 335) 

Aktbilaga 335 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG:s, 150626 >>

Aktbilaga 334 Yttrande från Oskarshams kommun, 150626 >>

Aktbilaga 333 Yttrande Sjöfartsverket, 150626 >>

Aktbilaga 332 Yttrande Kärnavfallsrådet, 150626 >>

Aktbilaga 331 Bilaga till yttrande från Milkas, en CD-skiva med filmen "Strålande Spår" av Bo Levin, 150626 >> 

Aktbilaga 330 Yttrande Milkas, 150626 >> 

Aktbilaga 329 Yttrande SGU, 150625 >>

Aktbilaga 328 Yttrande SERO, 150625 >>

Aktbilaga 327 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 150624 >>

Aktbilaga 326 Yttrande från Uppsala län, 150618 >>

Aktbialag 325 Yttrande från Säkerhetsnämnden i Oskarshamns kommun, 150618 >>

Aktbilaga 324 Yttrande från Naturvårdsverket, 150617 >> 

Aktbilaga 323 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 150602 >>

Aktbilaga 321-322 Yttrande från Östhammars kommun, 150601 >>

Aktbilaga 320 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 150525 >>

Aktbilaga 319 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig, 150522 >>

Aktbilaga 318 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 150519 >>

Aktbilaga 317 Svar från SKB ang. delar som ska tillåtlighetsprövas, 150424 > 

Aktbilaga 316 Underrättelse om att Energimyndigheten avstår att yttra sig, 150422 >>

Aktbilaga 315 Underrättelse till remissinstanser om tillfälle till yttrande om ansökan är komplett, 150413 >> Bilaga: Se handlingarna 312 och 313

Aktbilaga 314 Domstolens förfrågan till SKB om sekretess och tillåtlighetsprövningen, 150413 >>

Aktbilaga 313 Bilagor till aktbilaga 312, 150331 >> (samtliga, 14,2 MB)

Huvuddokumentet och bilagorna var och en för sig:

- Kompletteringsyttrande III, 150330 >>

- K2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, version 3.0 >>

- K3 Frågor och svar per remissinstans, version 3.0 >>

- K10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information >>

- K20 Tillägg MKB avseende utökan mellanlagring samt förändrad kravbild för Clink >>

- K21 Samrådsredogörelse enligt miljöbalken avseende tillstånd om utökad lagringskapacitet >>

- K22 Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink >>

- K23 Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle >>

- K24 Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring >>

- K25 Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink >>

Aktbilaga 312 Komplettering III från SKB - förändringar i Clink och tilläggsyrkande avseende utökad mellanlagring, 150331 >>

Aktbilaga 311 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 150320 >>

Aktbilaga 310 Domstolens reviderade tidplan, 141211 >>

Aktbilaga 309 Tidplan ingvien av Strålsäkerhetsmyndigheten, 141211 >>

Aktbilaga 308 Protokoll från möte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och domstolen, 141211 >>

Aktbilaga 307 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten på domstolens nya föreslagna tidplan, 141015 >>

Aktbilaga 306 Remiss skickad till Strålsäkerhetsmyndigheten med ny föreslagen tidplan, 140925 >>

Aktbilaga 305 Bilaga till aktbilaga 304, Komplettering II från SKB, 140904 >> (samtliga, 18 MB)

Bilagorna var och en för sig:

- Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen >>

- Frågor och svar per remissinstans >>

- Konsekvensbedömning vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>

- Summering av inlämnade dokument rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken >>

- SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden KBS-3 >>

- Uppdatering av rapporten Principer strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>

- Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>

- Berg- och bentonittransporter Kärnbränsleförvaret i Forsmark >>

- Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark >>

- Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulxyne i Forsmark >>  - Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden Forsmark >>  - Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark >> - Säkerhetsrelaterade platsegenskaper en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden >> 

Aktbilaga 304 SKB Komplettering II, 140904 >>

Aktbilaga 303 Skrivelse från Torbjörn Åkermark, 140808 >>

Aktbilaga 302 Uppföljande kompletteringsyttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 140613 >>

Aktbilaga 301 Ändring av domstolens tidplan för handläggningen av mål M1333-11, 140314 >>

Aktbilaga 300 Yttrande från Torbjörn Åkermark, kommentarer på Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 140305 >> 

Aktbilaga 299 Protokoll från möte mellan SKB och SSM om MKB- kompletteringar, 140225 >> 

Aktbilaga 298 Yttrande från Torbjörn Åkerman, 140124 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev