Aktörer SFR 2

Det finns många aktörer som på olika sätt är inblandade i kärnavfallsfrågor. Här hittar du en kort beskrivning av respektive aktör och länkar till deras hemsidor. 

-       SKB
-       Statliga myndigheter och kommittéer

-       Kommuner
-       Regionförbund och länsstyrelser
-       Ideella organisationer som får medel från kärnavfallsfonden
-       Kärnkraftsindustrin
-       Internationella aktörerSKB

Svensk Kärnbränslehantering, AB (SKB), bildades av de svenska kärnkraftsproducenterna under 70-talet bolaget. Bolaget fick då industrins uppdrag att uppfylla det ansvar som industrin enligt kärntekniklagen har från staten om att ta hand om allt radioaktivt avfall. Idag ägs bolaget av Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB och OKG Aktiebolag. SKB ansökte om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall, SFR, den 19 december 2014. Tre år efter inlämnandet av sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, 2011, vars prövning fortfarande pågår. 

SKB:s hemsida >>

 

Statliga myndigheter och kommittéer
 

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, är den myndighet under Miljödepartementet som ansvarar för områdena strålskydd och kärnsäkerhet. SSM bildades 2008 då de tog över uppgifter från Statens kärnkraftsinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI. SSM kontrollerar och ställer krav på all kärnteknisk verksamhet i Sverige. De ärenden som ska prövas enligt kärntekniklagen har myndigheten i uppdrag att bereda. Myndighetsprövningen fokuserar på säkerhetsfrågor och inverkan på människor och miljö. När myndighetens granskning av SFR 2-ansökan är klar skickar SSM ett yttrande till regeringen där de antingen rekommenderar att tillstånd ska ges eller att ansökningarna ska avslås. Om regeringen beslutar att tillstånd ska ges kommer SSM att meddela villkor för tillståndet. Om SSM anser att ett särskilt ingripande strålskyddsvillkor krävs ska regeringen besluta om detta.

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

 

Mark- och miljödomstolen. I Sverige finns fem regionala domstolar som behandlar de miljö- och vattenfrågor som finns reglerade i miljöbalken. SKB skickade in ansökan enligt miljöbalken till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domstolen kommer att pröva ansökan för att slutligen skicka ett samlat yttrande till regeringen som i sin tur kommer att tillstyrka eller avstyrka ansökan parallellt med beslutet enligt kärntekniklagen.

Nacka tingsrätts hemsida >>

 

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Detta gör de efter att Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen har granskat ansökan och lämnat in sina yttranden. 

Regeringens hemsida >>

 

Miljödepartementet ansvarar för den lagstiftning som berör kärnsäkerhet och skydd mot strålning. 

Miljödepartementets hemsida >>

 

Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, är en vetenskaplig kommitté som gör utredningar och ger regeringen råd i frågor om kärnavfall. Kärnavfallsrådet ligger under Miljödepartementet. 

Kärnavfallsrådets hemsida >>

  

Kärnavfallsfonden, är en statlig myndighet med uppgiften att förvalta de avgifter som kärnkraftsindustrin betalar in. Avgifterna betalar arbetet för ett slutförvar av det använda kärnbränslet. 

Kärnavfallsfondens hemsida >>

 

Kommun
 

Östhammars kommun är den kommun som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökt om att få bygga både SFR 2 och ett slutförvar för använt kärnbränsle i. Här ligger även Forsmarks kärnkraftverk. Innan regeringen tar sina tillståndsbeslut ska Östhammars kommun tillfrågas om kommunen tillstyrker eller avstyrker ansökan. Även om kommunen avstyrker ansökan kan regeringen under vissa villkor ändå ge tillstånd (den s.k. vetoventilen).

Östhammars kommuns hemsida >>

 

 

Regionförbund och länsstyrelse
 

Uppsala län, är det län som Östhammars kommun ligger i och som berörs av frågorna om SFR 2 och ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Uppsala läns hemsida >>

 

 

Ideella organisationer som får pengar från kärnavfallsfonden
 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Fältbiologerna och Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss). MKG har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag sedan 2004. Här, på vår hemsida, hittar du information om prövningarna.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s hemsida >>

 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas är ett samarbete mellan Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Jordens Vänner. Milkas har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag sedan 2004.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas hemsida >>

 

Sveriges Energiföreningars riksorganisation, SERO bildades 1980 och har som uppgift att främja användningen av inhemska, förnyelsebara energikällor som ingår i ett kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan.

SERO:s hemsida >>


Kärnkraftsindustrin 
 

Svensk kärbränslehantering AB, SKB bildades under 70-talet av de svenska kärnkraftsproducenterna och gavs uppdraget att uppfylla det ansvar som industrin har att ta hand om allt radioaktivt avfall. Idag ägs bolaget av Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB och OKE Aktiebolag.

SKBs hemsida >> 

 

 

Tillbaka till sidans topp >>