Allmänhetens remiss 2020

Den 1 april 2020 skickade regeringen ut kärnbränsleförvarsansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen på remiss. Detta i syfte att säkra att allmänheten har information om ansökan och att ge den möjlighet att inkomma med synpunkter.

I samband med att remissen gick ut kungjorde även regeringen ansökningarna med den senaste kompletteringsrundan som även den remitterats av regeringen och vars svar bemötts av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

Miljödepartementet som handlägger ansökningarna om kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken (dnr M2018/00217/Me) och enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (dnr M2018/00221/Ke), meddelar att den som vill yttra sig ska göra detta skriftligen senast den 17 juni 2020. 

Nedan finns länkar till regeringens kungörelse med remiss, en nyhet om remissen på MKG:s hemsida samt länkar till inkomna svar i ärendet som fylls på allt eftersom de lämnas in till regeringen. 

Länkar:

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Kungörelse från Miljödepartementet, 200401 >>

Information på Regeringens hemsida om prövningen >>