Ärende SSM 2011/1137 - Om tillståndsprövningen

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2011/1137 "Projektet tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle (TTP)" och ladda ner de handlingar du är intresserad av. Här finns bl.a. handlingar från myndighetens inledande bedömning och myndighetens remiss om slutförvarsansökans kompletteringsbehov. 

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2011/1137, 170816 >>

Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

Handlingar i ärende SSM 2011/1137 

102. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U den 2 juni, 170608 >>

101. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U den 21 april, 170509 >>

100. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U den 3 februari, 170322 >>

99. SKB:s hantering av SSM:s granskningsrapporter UDS och GLS, 170131 >>

98. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U den 20 december, 170124 >>

97. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U den 10 november, 161110 >>

96. Mail från SKB med bifogade presentationer från mötet den 1 december, 161202 >>
Presentation 1: Hantering av SSM:s granskningsrapporter UDS och GLS >>
Presentation 2: Planering/innehåll säkehet efter förslutning PSAR >>

95. Avstämningsmöte med SKB om frågeställningar som tas upp i SSM:s granskningsrapport om KBS-3 slutförvarets långsiktiga säkerhet den 1 december, 161201 >>
Bilaga: Frågor från SKB till SSM >> 

94. Avstämningsmöte med SKB om frågeställningar som tas upp i SSM:s systemövergripande granskningsrapport den 9 november, 161122 >>

93. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U den 2 september, 160902 >>

92. Presentation av SSM:s granskningsrapporter inför yttrande till mark- och miljödomstolen, 160819 >>

91. SSM:s tjänsteanteckning om SKB:s faktakontroll av SSM:s granskningsrapporter inför yttrande till mark- och miljödomstolen, 160815 >>
Bilagor:
1. Arbetsmaterial – Granskningsrapport uppförande och drift av slutförvarsanläggningen inför yttrande MMD >> (SSM bedömningar borttagna) 
2. Arbetsmaterial – Granskningsrapport systemövergripande frågor inför yttrande MMD >> (SSM bedömningar borttagna)
3. Arbetsmaterial – Granskningsrapport långsiktig säkerhet inför yttrande MMD >> (SSM bedömningar borttagna)
4. SKBdoc 1548229. Faktagranskning av granskningsrapport om uppförande och drift av slutförvarsanläggningen >>
5. SKBdoc 1548310. Faktagranskning av SSM:s granskningsrapport om systemövergripande frågor inkl. MKB >>
6. SKBdoc 1548746. Faktagranskning av SSM:s GLS-rapport >>

90. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U den 24 maj, 160524 >>

89. Mail från SKB - Kunskapsläget om kapseln, 160414 >>
- Kunskapsläget om kapseln >>
- 1 "Ytterligare information om kopparkorrosion i rent vatten" >>
- 2 "Lägesrapport om SKB:s pågående och planerade arbeten kring utveckling av kapseln" >>

88. Avstämningsmöte med SKB om TPP den 22 mars, 160322 >>

87. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U den 26 januari, 160126 >>

86. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U den 2 december, 160118 >>

85. Avstämningsmöte avseende SKB:s kommentarer rörande modellering av sesimiskt inducerade sprickrörelser, 10 december, protokollet klart 160129, registrerad 151217 >>
Bilagor:
- Memo Comments on SSM's review of SKB's earthquake modelling, dec 2015 >>
- Memo Comments on SSM's review of SKB's earthquake moddeling, valda bilder, kapitelvis presenterade, som underlag för diskussion >>  
Mailkonversation innan mötet:
- Mail från SKB med PM, 151203 >>
- Svar från SSM om upplägg för mötet, 1512103 >> 

84. Mail från Naturskyddsföreningen och MKG, 151214 >>
Bifogat: Komplettering av yttrande 150626 avseende krav på kompletteringar, 151214 >> 

83. Godkända presentationer av tidigare inskickade, ej godkända i SKB:s dokumenthanteringssystem (identiska med 0.1 versionerna) som information, 151015 >> 
Presentation 1: Kapselmöte med SSM, 140625 >>
Presentation 2: Kapselmöte med SSM, 140425 >>
Presentation 3: Möte med SSM - Degraderingsprocesser, 140425 >>
Presentation 4: SSM:s frågor - Kärnbildning av krypkaviteter, 140425 >>

82. Avstämningsmöte med SKB om TPP och SFR-U, 151007 >>

81. Avstämningsmöte 150921 med SKB för att klargöra vissa av SSM:s preliminära granskningsresultat, 150930 >>

80. Svar till MKG och Naturskyddsföreningen angående komplettering daterad 29 juni 2015, 150924 >>

79. Avstämningsmöte med SKB om TPP den 23 april, 140423 >> (SSM hade glömt att diarieföra detta protokoll, mötet skedde 23 april 2014)

78. Avstämningsmöte 150824 med SKB om TPP och SFR-U, 150916>>

77. Avstämningsmöte 150605 med SKB om TPP, 150720 >>

76. Uppdaterat svar från SKB på frågor i protokoll från kapselavstämningsmötet 2014-06-25 (SSM2011-1137) - fråga 9 om spänningskorrosion försök, 150703 >> (se handling 56)
Bilaga: SKB R-15-11 Further metallographic analysis of MiniCan SCC test specimens, 2015 >> 

75. Komplettering i ärende dnr 2011/1137 från MKG och Naturskyddsföreningen - med bilagor - yttrande samt begäran om komplettering. Se nyhet på MKG:s hemsida och ladda ner yttrande med bilagor >>

74. Avstämningsmöte med SKB om TPP, 150427 >>

73. Avstämningsmöte med SKB om TPP, 150312 >>

72. Avstämningsmöte med SKB om TPP, 150127 >>

71. Avstämningsmöte 141126 med SKB avseende kriticitetssäkerhet, 150109 >>

70. Mötesförfrågan från SSM: Driftsäkerhet Slutförvar - Systembeskrivningar, 141210 >>

69. SKB:s svar på frågan om krypprovning och modellering i protokollet från kapselavstämningsmötet 2014-06-25, 141126 >>

68. Avstämningsmöte med SKB om TPP, 141121 >>

67. Svar till SSM på frågor i protokollet från kapselavstämningsmötet 2014-06-25, 141111 >>
Samt: Gammal version av svar till SSM >> 

66. Avstämningsmöte med SKB angående kvarstående kompletteringar, 141007 >>
Samt: Mail till SKB från SSM ang avstämningsmöte om kompletteringar >> 

65. Avstämningsmöte med SKB om tillståndsprövningen, TPP, 140920 >>

64. Avstämningsmöte med SKB angående kvarstående kompletteringar, 140917 >>

63. Information om jordströmmar, 140624:
Maildiskussion >>
Citat ur protokoll >>
Protokoll, 090116 >>
SKB:s avvikelserapport 2009, 101216 >> 

62. Avstämningsmöte med SKB om tillståndsprövningen, TPP, 140828 >>
Bilaga: SKB:s presentation >> 

61. Avstämningsmöte med SKB om antaganden rörande bränsleupplösning, 140814 >>
Bilaga 1: SSM:s presentation >>
Bilaga 2: SKB:s presentation >> 

60. SKB informerar om status av KBS-3 ansökningarna inklusive fördröjning av kompletteringar till Clink ansökan, 140627 >>

59. Svar till MKG angående remisshantering i sak, 140625 >> (MKG:s yttrande, se handling 55)

58. Avstämningsmöte med SKB om TPP, 140623 >>
Bilaga 1: Mailkorrespondens om mötet mellan SSM och SKB >>
Bilaga 2: SKB:s presentation - Tillståndsprövning KBS-3 möte med SSM>>

57. Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG rörande remisshanteringen av ansökan i sak, barriärfrågor, jordbävningar, alternativredovisningar, m.m., 140613 >>

56. Avstämningsmöte med SKB avseende kapsel-relaterade frågor den 25 juni, 140616 >>
Bilaga 1: Protokoll från mötet den 25 juni, protokollet klart 140930, registrerat 140616 >>
Bilaga 2: SKB:s presentation - Kapselmöte med SSM >>

55. Avstämningsmöte med SKB angående kontroll och provning av kapseln den 5 juni, 140604 >>
Bilaga 1: Minnesanteckningar från mötet den 5 juni, protokollet klart 140903, registrerat 140605 >>
Bilaga 2: SSM:s presentation - Utgångpunkter för SSM:s granskningar >>
Bilaga 3: SKB:s presentation - Kontroll provning >>

54. Protokoll från avstämningsmöte mellan SSM och SKB ang kompletteringar rörande kapselrelaterade frågor 25 april, 140429 >>
Bilaga 1: Presentation - Kärnbildning av krypkaviteter >>
Bilaga 2: Presentation - Kapselmöte med SSM >>
Bilaga 3: Presentation - Del 2a: Degrad.proc. kap - punkt 1 >> 
Bilaga 4: Presentation - SSM:s forskningsprojekter i kopparkorrosion 2014 >>

53. Frågor inför avstämningsnöte med SKB om kapselfrågor 140425, 140407 >>

52. Protokoll från SSMs och SKBs avstämningingsmöte om kapselfrågor avseende mekanisk integritet, kontroll och provning och tillverkningsaspekter, 140311 >>
Bilaga: SKB:s presentation >> 

51. Protokoll från SKBs och SSMs avstämningsmöte den 5 mars om utestående kompletteringar, 140307 >>

50. SKB:s frågor till SSM inför avstämningsmöte den 11 mars avseende kapseln, 140226 >>

49. Protokoll från SSMs och SKBs sjätte övergripande avstämningsmöte den 25 februari, 130225 >>

48. Protokoll från SSMs och SKBs avstämningsmöte i sak, om kopparkorrosion, lera och grundvattenkemi, 130423 >>

47. Minnesanteckningar från avstämningsmöte i sak med SKB om ythydrologi i SR-site, 140123 >> 
Bilaga 1. Mötets agenda >>
Bilaga 2. Mötets frågelista >>
Bilaga 3. Mötets uppdaterade frågelista >>
Bilaga 4.1. Presentation "From R-10-02 to TR-10-06" av Ryk Klos, Aleksandria Sciences, UK och Anders Wörman, KTH, Stockholm >> (SSM)
Bilaga 4.2. Presentation "Use of MIKE SHE to parameterize Pandora" av Worman >> (SSM)
Bilaga 4.3. Presentation "Surface ecosystem in the assessment of radio nuclide waste" av Ulrik Kautsky, SKB >> (SKB)
Bilaga 4.4. Presentation "Questions concerning the application of MIKE SHE" av Emma Johansson, SKB och Mona Sassner, DHI Sverige AB >> (SKB)
Bilaga 4.5. Presentation "Questions concerning the advective transport in the Radionuclide Model" av Adolfo Avila, Facilia AB >> (SKB)

46. Minnesanteckningar från avstämningsmöte i sak med SKB om biosfärsfrågor, inkl. bilagor, 131205 >>

45. Minnesanteckningar från övergripande avstämningsmöte med SKB om TPP, 131125 >>
Bilaga 1: "Granskning av MKB för slutförvar m.m." av Lagtolken >>

44. Minnesanteckningar från möte med SKB angående kompletteringar OFP kapsel, 130925 >>
Bilaga 1: Presentation av SSM om översyn av regler för kärntekniska anläggningar och vissa andra verksamheter med strålning >>
Bilaga 2: Presentation av SKB >>

43. Naturskyddsföreningen och MKG:s komplettering till remissyttrande, 131016 >>
Bilaga 1: Samrådsinlaga rörande riskerna för det konstgjorda barriärsystemet, 101215 >>
Bilaga 2: Uppsalaforskarnas kontrakt med SKB, 110110 >>

 

42. Projektplan TPP 2013, 131003 >>

41. Minnesanteckningar från avstämningsmöte 7 mellan SSM och SKB, 130905 >> 
Bilaga: SKB:s presentation >> 

40. Minnesanteckningar från avstämningsmöte 6 mellan SSM och SKB, 130909 >>
Bilaga: SKB:s presentation >> 

39. Minnesanteckningar från Avstämningsmöte 5 mellan SSM och SKB, 130605 >>
Bilaga: SSM:s nya tidplan >> 

38. Minnesanteckningar från det tredje övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 130326 >>

37. Minnesanteckningar från Avstämningsmöte 4 mellan SSM och SKB - avseende SKB:s kompletteringar av kapselfrågor, 130207 >>
Bilaga: SKB:s presentation >> 

36. Frågor från SKB inför möte den 19/12, samt information rörande kompletterinar med svarsdatum 15/12, 121214 >>

35. Beslut om att inleda sakgranskningsfasen av SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen, 121012 >>

34. TPP avstämningsmöte 3 med SKB angående begäran om komplettering den 13 september - frågor om kriticitet, 121115 >>

33. Övergripande avstämningsmöte 2 mellan SSM och SKB den 13 september, 121114 >>
Bilaga:  SKB:s Power-Pointpresentationer som visades under mötet >>

32. SKB:s mail till SSM angående tidsplan för kommande kompletteringar om kopparkorrosion, 121029 >> (SSM:s begäran, se handling 29)
Bilaga: Svar om tidplan med anledning av avstämningsmöte 3/2012 om kopparkorrosion (2012-06-19) >>  (dublett från bilaga i handling 31)

31. SKB:s mail till SSM om planerade korrosionsexperiment enligt begäran på avstämningsmöte 3, 121026 >> (SSM:s begäran, se handling 29)
Bilaga: Svar om tidplan med anledning av avstämningsmöte 3/2012 om kopparkorrosion (2012-06-19) >> 

32. Svar från SKB om redovisning av alternativa metoder, 120913 >> (Se även SSM:s brev, handling 28) 

29. TPP avstämningsmöte 2 mellan SSM och SKB, tema kopparkorrosion,120703 >>
Bilaga: Presentation från avstämningsmötet >> 

28. Brev till SKB för kännedom angående remisser om CLINK, 120702 >>

27. Brev till SKB för kännedom angående remisser om slutförvarsansökan, 120702 >>

26. Brev till SKB från SSM om redovisningen av alternativa metoder i slutförvarsansökan, 120628 >>

25. Svar på förfrågan angående plan för fysiskt skydd Clink, 120604 >>

24. Förfrågan angående Plan för fysiskt skydd Clink, 120518 >>

23. Skrivelse angående WP-Cave-metoden, 120525 >>

22. Planering samt underlag för möte mellan SSM och SKB angående kopparkorrosion, 120502 >>

21. TPP avstämningsmöte 1 mellan SSM och SKB den 28 mars 2012, tema granskningsprocessen, 120420 >>

20. Övegripande avtämningsmöte 1 mellan SSM och SKB den 15 februari 2012, tema kommunikation, 120316 >>
 bilaga: Protokoll från mötet >> 

19. Fullmakt för ombud för Naturskyddsföreningen och MKG, 111108>>

18. E-post till SKB angående fastställt protokoll från studiebesöket i Kapsellaboratoriet >>
 bilaga 1: SSM:s synpunkter över kompletteringar på SKB:s material >>
 bilaga 2: Informationsmaterial från studiebesöket i Kapsellaboratoriet, 110915 >>
 bilaga 3: SKB:s kommentarer till SSM:s protokoll >>
 bilaga 4: SSM:s fastställda protokoll >>

17. E-post från SKB med kommentarer till SSM:s protokoll, 111010 >>
 bilaga 1: Kommentarer till SSM:s protokoll >>
 bilaga 2: Informationsmaterial från studiebesöket i Kapsellaboratoriet, 110915 >>

16. E-post till SKB >>
bilaga 1: Utkast på Protokoll från SSM:s studiebesök i kapsellab, 110915 >>

15. SKB:s svar till miljödomstolen med anledning av SSM:s begäran om anstånd, 110905 >>

14. Remissvar Sveriges lantbruksuniversitet >>

13. MKG skickar sina kommentarer till SSM om det pågående upptaget av den yttre delen av prototypförvaret >>

12. SKB bjuder in myndigheter till genomgång av ansökan >>

11. Remiss Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan >>

10. Makulerad pga att innehållet är detsamma som i post nr.11

9. SKB:s svar till SSM med anledning av den inledande bedömningen >>
bilaga 1: SKB Simulering av inkapsling av använt kärnbränsle >>
bilaga 2: Criticality safety calculations of disposal canisters 2 >> 
bilaga 3: Strålskärmsberäkningar för kopparkapslar innehållande 
BWR, MOX och PWR bränsleelement >> 

8. Brev till SKB med anledning av den inledande bedömningen >>

7. Beslut i samband med den inledande bedömningen >> 

6. Mail mellan SSM och Milkas >>

5. Mail mellan SSM och Toverud >>

4. Kommentarer på minnesanteckningar från MKG >>

3. Minnesanteckningar från möte mellan MKG och SSM >>

2. Brev till SKB om studiebesök >>

1. Projektplan för TPP >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev