Beslutsprocesser och juridik

Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 16 mars 2011 in ansökningar för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökningarna ska prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten respektive Miljödomstolen som bereder ärendena. Om tillstånd ges kommer också en ansökan om bygglov att skickas till kommunen och prövas mot plan och bygglagen. 

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du kunna följa domstolen och myndighetens arbete genom prövningen. Du kan ladda ner ansökningar, aktbilagor och handlingar i de olika ärendena samt genom RSS prenumerera på de aktuella händelserna i prövningen.  

Nedan finns en sammanfattande illustration och text över hur ansökningarna enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken kommer att hanteras. 

Provningsprocess

Illustrationen att ladda ner som jpg-fil, klicka här >> 
Här kan du ladda ner en broschyr om tillståndsprocessen >> 

Efter inlämnandet av ansökan har både domstolen och myndigheten skickat ut ansökan på remiss för att få synpunkter på vilka kompletteringar som behövs innan huvudgranskningen kan börja. Det har givits flera tillfällen för remissinstanser att yttra sig till domstolen och/eller myndigheten om ansökans kompletteringsbehov; under sommaren/hösten 2012, hösten 2013 och våren/sommaren 2015. Efter varje tillfälle har domstolen berett kärnavfallsbolaget möjlighet att yttra sig över om begärda kompletteringar medges eller bestrids. Myndigheten har kontinuerligt begärt in kompletteringar under granskningsarbetet.

Den 29 januari 2016 kungjorde myndighet och domstol ansökan enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken. Därefter vidtog en förnyad och omfattande remiss- och yttrandeprocess i sakfrågor. Denna process har Strålsäkerhetsmyndigheten redan påbörjat genom att ha skickat ut en remiss i sak för prövningen av ansökan enligt kärntekniklagen i april 2014. 

Remissinstanser lämnade i februari 2017 in synpunkter på kärnavfallsbolagets komplettering V och bemötande i sak. Naturskyddsföreningen och MKG skickade även in ett kompletteringsyttrande i maj 2017 i samband med att föreningarna svarade på domstolens remiss över utkastet till förhandlingsordning för huvudförhandlingen.

Den 30 juni 2017 yttrade sig känsvafallsbolaget till domstolen över de senaste inkomna remissynpunkter i sak. Den 4 juli 2017 kungjorde domstolen huvudförhandlingen om kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsansökan. Huvudförhandlingen pågår under fem veckor, med två uppehåll, mellan den 5 september och 27 oktober 2017.

Under 2017 har både myndigheten och domstolen för avsikt att lämna varsitt yttrande till regeringen för att prövningen ska ske parallellt. Domstolens yttrande föranleds av huvudförhandlingen. Regeringen kommer, innan ett slutgiltigt beslut, att höra med Östhammar kommun om säger jag eller nej till ett slutförvar.

Läs mer om:
- Svensk Kärnbränslehantering, AB (SKB)
- Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
- Miljödomstolen
- Kommunen
- Regeringen
- Hur kan beslut överklagas?

Svensk Kärnbränslehantering, AB (SKB)
De svenska kärnkraftsproducenterna bildade under 70-talet bolaget Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Bolaget fick då industrins uppdrag att uppfylla det ansvar som industrin enligt kärntekniklagen har från staten om att ta hand om allt radioaktivt avfall. Idag ägs bolaget av Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB och OKG Aktiebolag. Efter 30 års forskning på en slutförvarsmetod för använt kärnbränsle skickade SKB den 16 mars 2011 in ansökningar till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. I samband med inlämnandet av ansökningarna var SKB tvungna att redovisa en miljökonsekvensbeskrivning innehållande metod- och platsalternativ för slutförvaret. Bolaget vill använda sig av KBS-metoden som innebär att avfallet förvaras i kopparkapslar och lera 500 meter ner i berget. Innan ansökan skickades in krävde lagstiftningen att bolaget skulle samråda om dessa frågor med den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda av slutförvaret.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
SSM kontrollerar och ställer krav på all kärnteknisk verksamhet i Sverige. De ärenden som ska prövas enligt kärntekniklagen har myndigheten i uppdrag att bereda. Myndighetsprövningen fokuseras på säkerhetsfrågor och vad inkapslings- och slutförvarsanläggningen kommer att få för inverkan på människor och miljö. När myndighetens granskning är klar skickar SSM ett yttrande till regeringen där de antingen rekommenderar att tillstånd ska ges eller att ansökningarna ska avslås. Beslutet tas parallellt enligt miljöbalken. Om regeringen beslutar att tillstånd ska ges så kommer SSM att meddela villkor för tillståndet. Om SSM anser att ett särskilt ingripande strålskyddsvillkor krävs ska regeringen besluta om detta. SSM kommer be att regeringen som villkor bestämmer att en anläggning inte får tas i prov- respektive rutinmässig drift innan SSM godkänt detta.

Mark- och miljödomstolen
I Sverige finns fem regionala domstolar som behandlar de miljö- och vattenfrågor som finns reglerade i miljöbalken. SKB skickade in ansökan enligt miljöbalken till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domstolen kommer att pröva ansökan för att slutligen skicka ett samlat yttrande till regeringen som i sin tur kommer att tillstyrka eller avstyrka ansökan parallellt med beslutet enligt kärntekniklagen.

Kommunen
Den plats som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB valt för ett slutförvar av kärnavfall är Forsmark i Östhammars kommun. Innan regeringen tar sina tillståndsbeslut ska Östhammars kommun tillfrågas om kommunen tillstyrker eller avstyrker ansökan. Även om kommunen avstyrker ansökan kan regeringen under vissa villkor ändå ge tillstånd (den s.k. vetoventilen).

Regeringen
Regeringen kommer efter att ha fått in yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen att göra en egen prövning av ansökningarna, dels enligt miljöbalken och dels enligt kärntekniklagen. Prövningen enligt miljöbalken resulterar i ett beslut om tillåtlighet ska ges eller inte. Vid tillåtlighet fortsätter ärendet hos domstolen som håller en andra huvudförhandling för att sätta villkor. Prövningen enligt kärntekniklagen resulterar däremot i ett direkt beslut om tillstånd eller inte. Vid ett tillstånd beslutar regeringen också om eventuella villkor som SSM föreslagit.

Hur kan beslut överklagas?
Om en överklagan görs av regeringens beslut förs ärendet vidare till en rättsprövning, där Högsta förvaltningsdomstolen prövar om beslutet strider mot en rättsregel. Om en miljöorganisation har funnits i mer än tre år och har fler än 100 medlemmar har den rätt att överklaga vissa av Mark- och miljödomstolens beslut. Det finns dock ingen möjlighet att överklaga Strålsäkerhets-myndighetens eller Mark- och miljödomstolens yttranden till regeringen. De villkor som sedan Mark- och miljödomstolen föreslår vid ett eventuellt tillstånd kan överklagas till Miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Förutom miljöorganisationerna har här även enskilda som berörs av beslutet rätt att överklaga. De villkor som Strålsäkerhets-myndigheten beslutar om vid ett eventuellt tillstånd har de som är saklegitimerade, dvs. som har ett intresse som påverkas av beslutet, rätt att överklaga.

Till sidans topp >>

Relaterade texter

Publicerad den Publicerad: 9 mars 2020 i kategorin Aktuellt, Nyheter, Nyheter
I en s.k. lagrådsremiss den 5 mars 2020 föreslår regeringen lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor. Regeringen föreslår att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten.
Publicerad den Publicerad: 23 augusti 2019 i kategorin
Den 12 november 2019 ordnar Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm on "en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar". Stegvis prövning kallas den tillståndsprocess som enligt kärntekniklagen Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har för olika beslut – efter och om regeringen godkänner kärnavfallsbolagets ansökan om att få uppföra ett slutförvar för kärnavfall i Forsmark.
Publicerad den Publicerad: 19 januari 2018 i kategorin
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 i tingsrättens lokaler, Augustendalsvägen 20, Nacka strand, angående yttrandet till regeringen enligt miljöbalken över kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den Publicerad: 19 januari 2018 i kategorin Aktuellt, Nyheter, Nyheter
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 i tingsrättens lokaler, Augustendalsvägen 20, Nacka strand, angående yttrandet till regeringen enligt miljöbalken över kärnbränsleförvaret i Forsmark. Länk till pressmeddelandet som meddelar detta finns nedan. 
Publicerad den Publicerad: 27 oktober 2017 i kategorin Aktuellt, Nyheter, Nyheter
Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt rörande kärnbränsleförvaret i Forsmark avslutades den 26 oktober. Dagen efter skickade domstolen ut ett pressmeddelande där det meddelades att domstolen kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 20 december. Yttrandet kommer att vara tillgängligt på domstolens kansli från kl. 11.00.
Publicerad den Publicerad: 9 juli 2015 i kategorin Aktuellt, Nyheter, Nyheter
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 6 juli en underrättelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB för att ge bolaget en möjlighet att bemöta de synpunkter som framförts de i yttranden som inlämnats i domstolens senaste remissomgång gällande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Publicerad den Publicerad: 15 juli 2014 i kategorin Aktuellt, Nyheter, Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att bolaget är försenad med kompletteringarna av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle som skulle kommit innan semestern. Bolaget meddelande mark- och miljödomstolen förseningarna den 26:e juni.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev