Domstolsprövningen

Detta har hänt:
I mars 2011 mottog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Efter inlämnandet av ansökan begärde domstolen in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. De inlämnade synpunkterna bollades mellan remissinstanserna och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i tre omgångar. Den 29 januari 2016 kungjorde domstolen ansökan. Remissinstanserna gavs tillfälle att under 2016 och 2017 lämna synpunkter i sakfrågor, vilka kärnavfallsbolagets bemötte. Domstolens huvudförhandling om ansökan pågick under hösten 2017 i Stockholm, Oskarshamn och Östhammar.

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yrkat om i prövningen kan du läsa mer om här >>

Aktuellt:
Regeringen fattade den 26 augusti 2021 beslutet att separera ansökan om en ökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle från den mer omfattande prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem. Ansökan befinner sig nu åter hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och går att följa här >>
I domstolens tidsplan (210915) beräknas en kungörelse i december och huvudförhandling i maj 2022.

Den 23 januari 2018 skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt in sitt yttrande till regeringen där de avstyrkte kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s, slutförvarsansökan för använt kärnbränsle i Forsmark. Nu ligger ansökan på regeringens bord.
Du kan följa regeringens fortsatta granskning här >>

Läs MKG:s nyhet om domstolens avstyrkan >>

I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa: