Efter kungörelsen 2016 - 2017

Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kungjorde ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle den 29 januari 2016 och skickade ut ansökan på remiss för insamling av synpunkter i sak.

Naturskyddsföreningen och MKG svarade på domstolens och myndighetens remisser den 31 maj 2016 med uppmaningen att avstyrka ansökan. Föreningarna, och flera andra remissinstanser lyfte problem med kopparkapslarna. Den 29 juni skickade Strålsäkerhetsmyndigheten in sitt yttrande till domstolen och godkände ansökan trots problemen.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 17 oktober 2016 in ett bemötande på de inkomna remissvaren med synpunkter i sak till domstolen. Bolaget lämnade även in kompletteringar om Natura 2000 och sin vattenverksamhet. Ett bemötande skulle även ha skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten, men kärnavfallsbolaget anser att det inte behövs. Den 17 oktober skickade kärnavfallsbolaget även in en separat ansökan om utökad hamnverksamhet i Forsmark.

Mark- och miljödomstolen skickade den 22 november ut kärnavfallsbolagets bemötandet m.m. på remiss till alla de som skickat in yttranden i sak. Den 23 november kungjorde domstolen kärnavfallsbolagets ansökan om utökad hamnverksamhet i Forsmark. Samma dag skickade domstolen även ut en remiss med frågor om sambandet mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen (målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle, målet om SFR 2, målet om utökad hamnverksamhet, samt målet om dispens från art- och habitatdirektivet) och behovet av samordnad prövning.

Naturskyddsföreningen och MKG svarade på domstolens och remiss den 14 februari 2017 med uppmaningen återigen att avstyrka ansökan. Föreningarna förde fram nya rön som visar att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem. Yttrandet har också skickats till SSM som en komplettering till föreningarnas yttrande i sak till myndigheten. Föreningarna vill att SSM yttrar sig till domstolen över föreningarnas syn på kopparkapselns integritet.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 30 juni 2017 in ett yttrande över remissinstansernas synpunkter avseende bolagets komplettering V och bemötande i sak i slutförvarsansökan för använt kärnbränsle i Forsmark som inkom till mark- och miljödomstolen i vintras. Mark- och miljödomstolen har givit remissinstanser tillfälle att senast den 30 augusti 2017 eller vid kommande huvudförhandling yttra sig över bolagets yttrande. 

 

Nyheter:

SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak, 170630 >>

Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över utkastet till förhandlingsordning och kompletterar om kopparkorrosion, 170517 >>

Huvudförhandling om slutförvar börjar den 5:e september - Domstolen ger tillfälle att lämna synpunkter på förhandlingsordningen, 170503 >>

Östhammars kommun: Ja till folkomröstning om kärnbränsleförvar den 4 mars 2018, 170425 >>

Domstolen planerar för huvudförhandling om slutförvar i september, 170317 >>

SKB lämnar översiktligt bemötande i sak i hamnmålet, 170315 >>

SKB yttrar sig över samordning av mål, 170310 >>

SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet, 170302 >>

MKG: SSM måste ta i alla kopparkorrosionsfrågor redan nu, 170228 >>

Klargjort att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem –Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM, 170214 >>

SKB:s ansökan om dispens från artskyddsförordningen ska eventuellt prövas ihop med kärnbränsleförvarsansökan, 161124 >> 

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på behovet om samordnad prövning av SKB:s mål, 161123 >>

MMD kungör ansökan om utökad hamnverksamhet, 161123 >> 

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på SKB:s kompletteringar och bemötande i kärnbränsleslutförvarsmålet, 161122 >>

Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – Frågan om samordning av mål måste utredas ytterligare, 161122 >>

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar, 161102 >> 

SKB anser att remissynpunkter inte behöver bemötas, 161031 >>

SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM, 161017 >>

SKB ansöker om utökad hamnverksamhet i Forsmark, 161017 >>

SSM vill att regeringen godkänner slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar, 160629 >>

Yrkande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till domstol och SSM: Avstyrk ansökan, 160531 >>

Fler remissinstanser har lyft problem med kopparkapseln till domstolen, 160531 >>

Nyhet om att slutförvarsansökan har kungjorts av mark- och miljödomstolen, 160129 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev